Cyllideb y Cyngor

Cyn y gellir pennu’r gyllideb, mae angen inni benderfynu ynghylch y canlynol:

  • faint y mae angen inni ei wario i gynnal gwasanaethau ar lefel dderbyniol
  • unrhyw bwysau ychwanegol o ran gwariant, fel cynnydd mewn prisiau, codiadau cyflog a datblygiadau o ran gwasanaethau
  • maint yr arbedion y gallwn eu cyflawni
  • faint y byddwn yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru

Caiff Strategaeth y Gyllideb ei pharatoi i’w hystyried a’i harchwilio gan yr Aelodau ac rydym hefyd yn ymgynghori â’r cyhoedd a phartïon eraill sydd â diddordeb. Caiff y gyllideb ei phennu gan y Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror a’i chymeradwyo’n ffurfiol yng nghyfarfod y Cyngor Sir ym mis Mawrth.

Crynhoad Cyllideb

Mae’r Crynhoad Cyllideb yn dwyn ynghyd, mewn un ddogfen ac ar ffurf crynodeb, ein gwybodaeth gyllidebol ar gyfer Refeniw (gan gynnwys y Cyfrif Refeniw Tai) a Chyfalaf. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am lefelau’r dreth gyngor a chaiff ei gyhoeddi ym mis Ebrill. 

Cyngor a Democratiaeth