Cadeirydd 2024 - 25

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/06/2024

Y Cynghorydd Handel Davies yw Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer 2024/2025.

Fe’i etholwyd yn Gadeirydd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 22ain Mai 2024, a bydd yn gwasanaethu tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a gynhelir ym mis Mai 2025.
Mae’r Cynghorydd Davies wedi cynrychioli Ward Etholiadol Llanymddyfri ers Mai 2017.

Mae'n aelod o Bwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio'r Cyngor, yn rhan o Gorff Llywodraethu Ysgol Rhys Prichard ac yn cynrychioli'r Cyngor ar Elusen Dorothy May Edwards (ardal Ysgol Pantycelyn); Elusen Mary Elizabeth Morris, Ysgol Pantycelyn, Llanymddyfri; Bwrdd Partneriaeth Menter Mynyddoedd Cambrian; a Fforwm Rheilffordd Calon Cymru.

Mae'r Cynghorydd Davies wedi bod yn Gynghorydd Sir ers mis Mai 2017 ac mae'n aelod o Gyngor Tref Llanymddyfri, gan wasanaethu fel Maer yn ystod 2021/22 a 2022/23.  Mae hefyd wedi bod yn aelod o Gyngor Cymuned Llanfair-ar-y-bryn ers 2017.

Mae'r Cynghorydd Davies wedi ymddeol o'i swydd flaenorol fel Pennaeth yr Adran Rheoli Adeiladu gyda’r Cyngor Sir, ond mae'n ei gadw ei hun yn brysur gyda nifer o ddiddordebau. Mae'r rhain yn cynnwys bod yn Llywydd ac yn Aelod Oes o Glwb Rygbi Llanymddyfri; yn Aelod o Gyfeillion Ysbyty Llanymddyfri; yn Gadeirydd Cylch Cinio Cymraeg Llanymddyfri; yn Ymddiriedolwr Amgueddfa Llanymddyfri; yn Ymddiriedolwr ac yn Is-gadeirydd Ysgol Feithrin Tre Ficer, Llanymddyfri; yn Is-gadeirydd Côr Meibion Llanymddyfri; ac yn Gapten Clwb Golff Llanymddyfri.

Fel arfer, mae Cadeirydd y Cyngor Sir yn codi arian ar gyfer elusennau lleol yn ystod y cyfnod wrth y llyw.  Mae’r Cynghorydd Davies wedi dewis LATCH – Elusen Canser Plant Cymru a Prostate Cymru fel ei elusennau eleni.

Ei wraig, Margaret, yw ei Gydymaith am y flwyddyn.

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, a chaiff ei ethol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.  Ymhlith dyletswyddau'r swydd mae bod yn gadeirydd ar gyfarfodydd llawn y Cyngor, cynrychioli'r Cyngor mewn digwyddiadau ffurfiol a seremonïol, croesawu ymwelwyr i'r Sir, a bod yn bresennol mewn digwyddiadau a drefnir gan bobl a sefydliadau lleol a'u cefnogi.

Y Cynghorydd Dot Jones yw’r Is-Gadeirydd ar gyfer 2024/2025.