Strategaethau a chynlluniau

Y Cynllun Heneiddio’n Dda

Nod y fenter Heneiddio’n Dda yng Nghymru, a gaiff ei harwain gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, yw gwneud Cymru yn lle da i bawb dyfu’n hŷn ynddo. Mae’r fenter yn cydnabod bod cyflawni hyn yn dibynnu ar fod pobl, cymunedau a sefydliadau yn cymryd camau i wella profiad pobl hŷn, trwy ganolbwyntio ar bwysigrwydd ‘llesiant’. Caiff Cynllun Heneiddio’n Dda Sir Gaerfyrddin ei strwythuro yn ôl pum maes blaenoriaeth y rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru....

Strategaeth Gorfforaethol 2015 - 2020

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn gosod allan blaenoriaethau strategol y Cyngor ac yn amlinellu'r hyn yr ydym yn cynllunio ei wneud er mwyn gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gâr dros y pum mlynedd nesaf. Ein gweledigaeth yw Sir Gâr sy’n galluogi pobl i fyw bywydau iach a chyflawn trwy gydweithio i adeiladu cymunedau cryf, dwyieithog a chynaliadwy. Mae’r Strategaeth Gorfforaethol, yn unol â’r Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gwella, yn amlinellu’r gwerthoedd craidd, y themâu trosfwaol a’r a...

Strategaeth Gymunedol Integredig

Mae'r Strategaeth Gymunedol Integredig wedi'i llunio gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghori â chymunedau lleol, cyrff a grwpiau eraill. Mae'r Strategaeth yn amlinellu’r weledigaeth ar y cyd ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mae'n nodi pum nod y mae aelodau'r Bwrdd yn cytuno i weithio tuag atynt mewn partneriaeth sef: Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cyflawni eu potensial o ran dysgu Mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin ac yn...

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: Strategaeth Pobl Hŷn 2015 - 2025

Dros y 15 mlynedd nesaf, bydd y gwasanaethau Pobl Hŷn yn dod o dan bwysau cynyddol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd mwy na deng mil o bobl hŷn ychwanegol dros 75 oed yn byw yn y sir, a bydd angen gofal a chymorth ar lawer ohonynt.  Nod y strategaeth hon yw edrych yn fanylach ar yr heriau hyn a nodi cynllun i ddarparu gwasanaethau mwy cynaliadwy dros y deng mlynedd nesaf. Caiff y cynllun hwn ei ddiweddaru bob blwyddyn.  Wrth ddatblygu’r strategaeth hon, rydym wedi ymgynghori’n helaeth gyda phreswylwyr,...

Trawsnewidiadau: Cynllun Adfywio ar gyfer Sir Gâr 2015 - 2030

Mae adfywiad Sir Gâr ar y gweill ers cryn amser, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn dwyn ffrwyth yn 2015. Mae’r dirwedd economaidd yn esblygu gyda safle Sir Gâr yn Ninas-ranbarth newydd Bae Abertawe, y mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth ar ei gyfer; erbyn 2030, bydd Sir Gâr yn rhan hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig o Ddinas-ranbarth Ewropeaidd. Ewch i wefan Bargen Ddinesig Bae Abertawe...

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Pwrpas Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSyGA) Sir Gaerfyrddin yw amlinellu sut y byddwn yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (y ‘Strategaeth’). Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer system addysg sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Y nod yw peri cynnydd yn nifer y bobl o bob oedran a chefndir sy’n rhugl yn y Gymraeg ac sy’n gallu de...

Adroddiad Blynyddol am Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 2015-16

Mae'n statudol ofynnol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol gyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cyngor ynghylch darpariaeth a pherfformiad, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer gwella holl ystod y Cyfarwyddebau Gwasanaethau Cymdeithasol. Hwn yw'r adroddiad blynyddol gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar effeithiolrwydd ein Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn y sir, ac mae'n cyflwyno'r cynnydd a wnaed yn y meysydd gwella a nodwyd yn adroddiad y llynedd ac yn amlygu'r meysydd sydd i'w datb...

Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin: y 5 mlynedd nesaf

Rydym wedi nodi bron i 100 o brosiectau, cynlluniau neu wasanaethau yr hoffem eu cyflawni dros y pum mlynedd nesaf fel rhan o gynllun Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin.  Drwy gyflwyno'r prosiectau a'r rhaglenni hyn credwn y gallwn gyfrannu at sicrhau mai Sir Gaerfyrddin yw'r lle gorau i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef. Byddwn yn buddsoddi mewn meysydd allweddol wrth inni ymdrechu i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn y sir.  Bydd adroddiadau ac argymhe...

Cyngor a Democratiaeth