Strategaethau a chynlluniau

Adroddiad Blynyddol am Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 2017 - 18

Mae'n statudol ofynnol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol gyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cyngor ynghylch darpariaeth a pherfformiad, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer gwella holl ystod y Cyfarwyddebau Gwasanaethau Cymdeithasol. Hwn yw'r adroddiad blynyddol gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar effeithiolrwydd ein Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn y sir, ac mae'n cyflwyno'r cynnydd a wnaed yn y meysydd gwella a nodwyd yn adroddiad y llynedd ac yn amlygu'r meysydd sydd i'w datb...

Cynllun Cyflenwi Tai Fforddiadwy 2016 - 20

Diben y cynllun hwn yw manylu ar sut a ble y byddwn ni’n cyflenwi mwy o gartrefi fforddiadwy. Bydd y rhaglen gychwynnol yn cyflenwi dros 1,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf, gyda buddsoddiad o fwy na £60m i gyd. Bydd y cynllun yn egluro hefyd sut y gallem ddarparu rhaglen uchelgeisiol i godi tai newydd drwy edrych ar yr opsiynau cyflenwi. Bydd hyn yn cynyddu nifer y cartrefi a gyflenwir ac yn darparu buddsoddiad ychwanegol....

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Pwrpas Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSyGA) Sir Gaerfyrddin yw amlinellu sut y byddwn yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (y ‘Strategaeth’). Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer system addysg sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Y nod yw peri cynnydd yn nifer y bobl o bob oedran a chefndir sy’n rhugl yn y Gymraeg ac sy’n gallu de...

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: Strategaeth Pobl Hŷn 2015 - 2025

Dros y 15 mlynedd nesaf, bydd y gwasanaethau Pobl Hŷn yn dod o dan bwysau cynyddol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd mwy na deng mil o bobl hŷn ychwanegol dros 75 oed yn byw yn y sir, a bydd angen gofal a chymorth ar lawer ohonynt.  Nod y strategaeth hon yw edrych yn fanylach ar yr heriau hyn a nodi cynllun i ddarparu gwasanaethau mwy cynaliadwy dros y deng mlynedd nesaf. Caiff y cynllun hwn ei ddiweddaru bob blwyddyn.  Wrth ddatblygu’r strategaeth hon, rydym wedi ymgynghori’n helaeth gyda phreswylwyr,...

Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaeth Llyfrgelloedd - Symud ymlaen 2017 - 2022

Ein gwelediaeth yw i fod yn wasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus cynhwysol, modern, cynaliadwy o safon uchel yng nghalon pob cymuned yn Sir Gaerfyrddin. Mae gennym cenhadaeth chwarae rhan yn darparu gwasanaethau hygyrch, cynhwysol, cyffrous a chynaliadwy sy'n hyrwyddo a hwyluso dysgu, diwylliant, treftadaeth, gwybodaeth, llesiant a hamdden yn darparu gwasanaethau hygyrch, cynhwysol, cyffrous a chynaliadwy sy'n hyrwyddo a hwyluso dysgu, diwylliant, treftadaeth, gwybodaeth, llesiant a hamdden. Darlle...

Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion 2018 - 2021

Mae Is-adran Gwasanaethau TGCh Sir Gaerfyrddin yn darparu cymorth helaeth a gwasanaethau i bob ysgol ar draws yr Awdurdod. Hon fydd Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion cyntaf erioed Sir Gaerfyrddin sy'n gosod ein gweledigaeth ac sy'n cael ei thanategu gan ein hegwyddorion cyffredinol a meysydd blaenoriaeth allweddol er mwyn darparu gwasanaethau TGCh i ysgolion. Mae defnydd yr ysgol o dechnoleg yn hyrwyddo dysgu arloesol gan fyfyrwyr digidol hyderus, a ysbrydolwyd gan addysgu medrus a chreadi...

Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2023

Mae Strategaeth Gorfforaethol newydd wedi cael ei mabwysiadu yn dilyn cael cymeradwyaeth gan y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor Llawn. Mae strategaeth 2018 - 2023 yn amlinellu cyfeiriad yr Awdurdod Lleol dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys ein hamcanion llesiant a gwelliant fel y'u diffinnir gan ddeddfwriaeth. Yn ogystal, mae'n cynnwys prosiectau a rhaglenni allweddol y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, cyfres o bron i 100 o ardaloedd a phrosiectau â blaenoriaeth a gyhoeddwyd yn ddi...

Strategaeth Gymunedol Integredig

Mae'r Strategaeth Gymunedol Integredig wedi'i llunio gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghori â chymunedau lleol, cyrff a grwpiau eraill. Mae'r Strategaeth yn amlinellu’r weledigaeth ar y cyd ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mae'n nodi pum nod y mae aelodau'r Bwrdd yn cytuno i weithio tuag atynt mewn partneriaeth sef: Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cyflawni eu potensial o ran dysgu Mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin ac yn...

Strategaeth Technoleg Ddigidol 2018 - 2021

Mae’r Strategaeth Technoleg Ddigidol yn cyflwyno blaenoriaethau a dyheadau’r Awdurdod o ran technoleg ddigidol yn ystod y 3 blynedd nesaf. Ei diben yw nodi’r technolegau a’r mentrau allweddol fydd yn hwyluso ac yn ategu gweledigaeth Strategaeth Trawsnewid Digidol bresennol a throsfwaol y sefydliad a’r modd y caiff ei rhoi ar waith. Cynulleidfa’r strategaeth hon yw arweinwyr y sefydliad, aelodau etholedig, ein cwsmeriaid a’n staff....

Strategaeth Trawsnewid Digidol 2017 - 2020

Mae’r Strategaeth Trawsnewid Digidol yn cyflwyno dyheadau a blaenoriaethau digidol strategol y Cyngor ac yn amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin Ddigidol. Mae technoleg yn treiddio mwy a mwy i'r holl sectorau ac yn dod yn rhan o lawer o agweddau ar ein bywydau. Mae angen strategaeth trawsnewid digidol ar Gyngor Sir Caerfyrddin oherwydd gall technoleg ddigidol drawsnewid y Sir a bywydau pobl yn ogystal â chreu arbedion tymor hir ar gyfer...

Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin: y 5 mlynedd nesaf

Rydym wedi nodi bron i 100 o brosiectau, cynlluniau neu wasanaethau yr hoffem eu cyflawni dros y pum mlynedd nesaf fel rhan o gynllun Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin.  Drwy gyflwyno'r prosiectau a'r rhaglenni hyn credwn y gallwn gyfrannu at sicrhau mai Sir Gaerfyrddin yw'r lle gorau i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef. Byddwn yn buddsoddi mewn meysydd allweddol wrth inni ymdrechu i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn y sir.  Bydd adroddiadau ac argymhe...

Trawsnewidiadau: Cynllun Adfywio ar gyfer Sir Gâr 2015 - 2030

Mae adfywiad Sir Gâr ar y gweill ers cryn amser, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn dwyn ffrwyth yn 2015. Mae’r dirwedd economaidd yn esblygu gyda safle Sir Gâr yn Ninas-ranbarth newydd Bae Abertawe, y mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth ar ei gyfer; erbyn 2030, bydd Sir Gâr yn rhan hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig o Ddinas-ranbarth Ewropeaidd. Ewch i wefan Bargen Ddinesig Bae Abertawe...

Y Cynllun Heneiddio’n Dda

Nod y fenter Heneiddio’n Dda yng Nghymru, a gaiff ei harwain gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, yw gwneud Cymru yn lle da i bawb dyfu’n hŷn ynddo. Mae’r fenter yn cydnabod bod cyflawni hyn yn dibynnu ar fod pobl, cymunedau a sefydliadau yn cymryd camau i wella profiad pobl hŷn, trwy ganolbwyntio ar bwysigrwydd ‘llesiant’. Caiff Cynllun Heneiddio’n Dda Sir Gaerfyrddin ei strwythuro yn ôl pum maes blaenoriaeth y rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru....