• English
  • Hepgor gwe-lywio

Datblygu a Buddsoddiad

Mae adfywiad Sir Gâr ar y gweill ers cryn amser, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn dwyn ffrwyth yn 2015. Mae’r dirwedd economaidd yn esblygu gyda safle Sir Gâr yn Ninas-ranbarth newydd Bae Abertawe, y mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth ar ei gyfer; erbyn 2030, bydd Sir Gâr yn rhan hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig o Ddinas-ranbarth Ewropeaidd.

Main News Thumbnail

Parcio am ddim yng nghanol y dref

A wyddech chi ein bod, fel rhan o’n hymgyrch i roi hwb i economi a nifer yr ymwelwyr â chanol ein trefi, bellach yn cynnig hyd at 5 “diwrnod parcio am ddim” yn y Meysydd Parcio rydym yn eu rheoli ledled y sir.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud cais


News Thumbnail

Cynllun Adfywio Trawsnewidiadau

Mae ein cynllun adfywio yn goroleuo llawer o’r gwaith ardderchog sydd ar y gweill o ran adfywio’r sir, gan gyflwyno chwe phroject trawsnewidiol allweddol y byddwn ni a’n partneriaid strategol yn canolbwyntio arnynt am y 15 mlynedd nesaf.


News Thumbnail

Parth Twf Cross Hands

Mae Parth Twf Cross Hands wedi dod i’r amlwg fel project Trawsnewidiol o blith amrywiaeth cyffrous o ddatblygiadau unigol wedi eu clystyru o gwmpas anheddiad Cross Hands sy’n gwneud argraff aruthrol o ran adfywio’r cyffiniau. Mae’r cwbl ar wahanol gyfnodau yn eu datblygiad ac yn cyfrannu’n sylweddol at dwf economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

ar-lein am dani