Treth y Cyngor

Mae Treth Cyngor yn dreth sydd yn cael ei sefydlu gan cynghorwyr lleol i helpu dalu am wasanaethau yn yr ardal. Treth y Cyngor yw'r ffurf gyfredol ar drethi lleol mewn perthynas ag eiddo domestig, a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu am oddeutu 20% o gostau gwasanaethau lleol fel Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Casglu Sbwriel etc.

Mae bil Treth y Cyngor wedi'i rannu yn dair rhan.

  • Costau'r Cyngor Sir
  • Costau'r Cyngor Cymuned
  • Costau Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys

Bydd eich bil yn dangos faint o'r tâl a delir i'r tri pharti.  Mae'r Cyngor yn pennu'r tâl ar eiddo sy'n lefel Band D ond bydd y symiau a delir ar eiddo mewn bandiau eraill yn fwy neu'n llai yn ôl y cymarebau canlynol.

Band A B C D E F G H I
Cymhareb 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

Gallwch ddod o hyd i fand prisio'r dreth gyngor ar gyfer eiddo trwy ymweld â wefan Gov.uk. Fodd bynnag, cofiwch y gall y band prisio gael ei ailasesu gan y Swyddog Prisio mewn amgylchiadau penodol e.e. os penderfynir bod yr asesiad diwethaf yn anghywir neu os oes cynnydd gwirioneddol wedi bod ym mhris eiddo a bod yr eiddo wedyn yn cael ei werthu neu ei brydlesu am 7 mlynedd neu ragor.

Bydd y tâl blynyddol cyfredol am eiddo yn dibynnu ar y band prisio a aseswyd a'r gymuned y mae'r eiddo wedi'i leoli ynddi. Mae'r bil Treth Gyngor llawn yn cymryd yn ganiataol bod o leiaf dau oedolyn yn byw yn eich cartref. Fodd bynnag, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael gostyngiad neu i gael eich eithrio rhag talu.

Sut i dalu

Caiff y dreth gyngor ei thalu mewn 10 rhandaliad misol gan ddechrau ym mis Ebrill, oni bai eich bod wedi gofyn am gael talu 12 rhandaliad. Y dyddiad talu yw'r 15fed o'r mis neu cyn hynny oni bai eich bod wedi dewis talu trwy Ddebyd Uniongyrchol. 

Os ydych yn dod yn gymwys i dalu Treth y Cyngor yn ystod y flwyddyn bydd eich rhandaliadau'n cael eu haddasu yn ôl nifer y dyddiadau talu sy'n weddill. Y ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus i dalu yw trwy ddebyd uniongyrchol.

  • Gallwch ddewis o 3 dyddiad talu - 5ed, 15fed neu 28ain o bob mis.
  • Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn syml ac ni chodir tâl amdano, a gallwch ei ganslo ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at eich banc neu gymdeithas adeiladu.
  • Nid oes yn rhaid i chi adnewyddu eich Debyd Uniongyrchol bob blwyddyn.
  • Mae Debyd Uniongyrchol yn cael ei warantu gan y banciau a'r cymdeithasau adeiladu dan sylw ac felly os oes camgymeriad yn cael ei wneud byddwch yn cael ad-daliad llawn yn syth.

Byddwch yn derbyn llythyr yn nodi symiau, dyddiadau ac amlder y taliadau a fydd yn cael eu tynnu o'ch cyfrif ac o unrhyw newidiadau 10 diwrnod ymlaen llawn, er mwyn rhoi amser i chi wneud ymholiadau yn eu cylch os oes angen.

Os yw manylion y taliadau'n newid, nid oes rhaid llanw unrhyw ffurflenni i llanw i fewn. Y cyfan sydd angen ei wneud yw arwyddo un ffurflen ac mae'r newidiadau y cytunwch iddynt yn cael eu gwneud yn syth.

Gallwch chi sefydlu'ch Debyd Uniongyrchol dros y ffôn ar 01267 228602. Fel arall, argraffwch y ffurflen debyd uniongyrchol, cwblhewch yr holl adrannau a dychwelwch y ffurflen atom at: 

Treth y Cyngor, Tŷ Elwyn, Sgwar Neuadd y Dref, Llanelli, SA15 3AP.

Rydym hefyd yn derbyn taliadau ar-lein neu os yw'n well gennych, ffoniwch ni ar 01267 228686.  Bydd angen eich:

  • cyfeirnod cyfrif
  • enw'r cyfrif
  • faint hoffech chi dalu

Rydym yn derbyn y mathau canlynol o gardiau credyd/debyd (Visa, Mastercard, Switch, Solo, Visa Delta).

Lawrlwythwch ffurflen Debyd Uniongyrchol Talu Treth Cyngor ar-lein