Eiddo'r Cyngor

AR WERTH DRWY GYTUNIAD PREIFAT CYFLE DATBLYGU AR GYFER DEFNYDD CYFLOGAETH (YN AMODOL AR GAEL CANIATÂD CYNLLUNIO) LLAIN 8 PARC HENDRE, CAPEL HENDRE, RHYDAMAN, SA18 3SJ. Amcan Bris - £250,000 Cyfle cyffrous I ddatblygu ar ystad ddiwydiannol ffyniannus Lleoliad gwychgyda nifer o fusnesau sefydledig

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 1.38 hectar/3.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Hen Siop Trilwm, Trimsaran Uned siop yn y gorffennol, ond potensial ar gyfer defnydd amrywiol yn amodol ar gynllunio Cyfle buddsoddi delfrydol Mewn lleoliad amlwg o fewn ardal breswyl Trimsaran

Mwy o wybodaeth

Cyfle Am Ddatblygiad Preswyl Tir Yng Ngorllewin Caerfyrddin Tua 8.4 erw (3.40 hectar) o dir datblygu preswyl

Mwy o wybodaeth

Arwynebedd y safle: tua 0.084 hectar (0.21 erw) Rhydd-ddaliad Wedi'i leoli mewn ardal breswyl boblogaidd Llain helaeth yn wynebu'r de-ddwyrain Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (cyfeirnod cynllunio PL/02602)

Mwy o wybodaeth

Mae’n safle oddeutu tur 0.5 ewr ac mae’n cynnwys caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl Tua 1.38 Hectar(3.4 Erw) Safle allweddol ar faes glas Tref Farchnad Hanesyddol Briff cynllunio ar gael

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth
Hen Dir Penllech, Pwll SA15 4AE

Expressions of interest sought

Mae’r safle’n cynnwys tir heb ei ddatblygu sy’n llawn llystyfiant ac sy’n cynnwys llethr eithaf serth o’r gogledd i’r de. Arwynebedd y safle oddeutu 2.04 hectar/5.04 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Tir yn Heol Tyisha, Bigyn, Llanelli

Mwy o wybodaeth

Ar werth drwy gytuniad preifat. Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio 9 llain datblygu â gwasanaeth ar gael ar unwaith 7 llain datblygu pellach â gwasanaeth ar gael o 2020 Prydlesau hir

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle i'r dwyrain o Havard Road, Llanelli ac i'r de o Ysgol Sant Ioan Llwyd. Mae'r safle oddeutu 1.025 hectar (2.5 erw) ac yn elwa ar fod yn agos at amwynderau lleol, o fewn 1.2 milltir i Barc Adwerthu Trostre a 5 milltir o goridor yr M4.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

18a Stryd Cowell
18a Stryd Cowell Llanelli SA15 1UU

Offers in the Region of £3000 per annum

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Mae adnewyddu Neuadd Farchnad Llandeilo, restredig Gradd II, yn dod â’r adeilad yn ôl i ddefnydd economaidd, trwy ddarparu gofod cyflogaeth o ansawdd uchel. Bydd yr adeilad yn cynnig tri llawr o ofod defnydd cymysg, a'r prif ddefnydd fydd swyddfeydd a gofod ar gyfer busnes, a'r defnyddiau eraill fydd manwerthu a'r Caffi.

Mwy o wybodaeth

1 Rhodfa Stepney
1 Rhodfa Stepney, Llanelli, SA15 1YN.

Offers in the Region of £25,000 per annum

Uned A1 deulawr gofod gros o 246 metr sgwâr (2,647 troedfedd sgwâr) Lleoliad manteisiol iawn yng Nghanol Tref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y bwrdd uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

1 Rhodfa Cowell
1 Rhodfa Cowell Llanelli SA15 1YL

Offers in the Region of £10,000 per annum

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Arwynebedd gros o 143m2 (1539 troedfedd sgwâr) Lleoliad ardderchog yng Nghanol Tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Swyddfa yn cynnwys mynediad i’r ystafelloedd cyfarfod ar gyfer dosbarth defnydd B1. Arwynebedd mewnol gros o tua 620 tr.sg / 58 m.sg.

Mwy o wybodaeth

• Uned defnydd A3 ar y llawr gwaelod • Gofod gros o 50m2 (538 troedfedd sgwâr) • Lleoliad penigamp yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Tynewydd Fishing Rights Whitland Offers Invited (by 15th July 2022)

Mwy o wybodaeth

• Uned llawr gwaelod eang • Gofod adwerthu gros o 55m2 (592 troedfedd sgwâr) • Wedi'i ddodrefnu'n fewnol yn ddiweddar • Ardal adwerthu eang gyda thoiledau a chyfleusterau cegin

Mwy o wybodaeth

65 Stryd Stepney, Llanelli
65 Stryd Stepney Llanelli SA15 3YA

Offers in the Region of £4,000 per annum

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Lleolir yr eiddo yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth