Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg

Deilliant 4 - Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg

Ble rydym ni nawr? 

Canran y dysgwyr sy’n astudio yn y Gymraeg fel iaith gyntaf- Blwyddyn 7-13

  2017  2018 2019 2020 2021
Blwyddyn 7 42% 41% 43% 44% 45%
Blwyddyn 8 45% 43% 43% 43% 44%
Blwyddyn 9 41% 43% 43% 42% 42%
Blwyddyn 10 42% 40% 42% 42% 42%
Blwyddyn 11 43% 44% 41% 43% 43%
Blwyddyn 12 60% 64% 63% 64% 67%
Blwyddyn 13 58% 61% 64% 67% 64%

 

Nifer a chanran y dysgwyr Blwyddyn 11 sydd wedi cael eu cofrestru ar gyfer TGAU yn y Gymraeg (iaith gyntaf neu ail iaith) a'r rhai sydd heb gofrestru ar gyfer y naill a’r llall.

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Cymraeg - Iaith Gyntaf 717 / 33%  687 / 34% 673 / 34% 709 / 37% 765 / 40% 752 /41% 726 / 39% 744 / 40%
Cymreag - Ail Iaith 1,215 / 56% 1,130 /56% 1088 / 55% 1002 / 52% 963 / 51% 932 / 51% 1002 / 53% 957 / 52%
Heb gofrestru 242 / 11% 194 /10% 211 / 11% 217 / 11% 161 / 9% 143 / 8% 154 / 8% 142 / 8%

 

Nifer a chanran y cofrestriadau Cymraeg Safon Uwch/Uwch Gyfrannol iaith gyntaf ac ail iaith

Cofrestradau 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Nifer 89 59 61 53 47 51 44 55
Canran 5.5% 3.6% 3.9% 3.6% 3.2% 3.4% 3.0% 4.0%

 

TGAU 2019 2020 2021
Cymraeg - Iaith Gyntaf 724 654 897
Cymreag - Ail Iaith 1013 954 992

 

Safon Uwch/ Lefel A 2019 2020 2021
Cymraeg - Iaith Gyntaf 19 16 22
Cymreag - Ail Iaith 7 8 6

 

Canran disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg:

2017/2018

Categori Ysgol CA3 CA4 CA5
Ysgol (1) 100% 100% 100%
Ysgol (2A) 100% 100% 100%
Ysgol (2A) 100% 100% 100%
Ysgol (2B) 50.5% 59.9%  61.8%
Ysgol (2B) 60%  60.8% 62.2%

 

2018/2019

Categori Ysgol CA3  CA4 CA5
Ysgol (1) 100% 100% 100%
Ysgol (2A) 100% 100% 100%
Ysgol (2A) 100% 100% 100%
Ysgol (2B) 50.4% 46.9% I’w gadarnhau
Ysgol (2B) 62.4% 61.8% I’w gadarnhau

 

O safbwynt pynciau a ddysgir trwy’r Gymraeg ar draws ystod lawn ysgolion Sir Gâr, mae’r tabl isod yn amlygu faint o bynciau a ddysgir trwy’r Gymraeg yng nghyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 (2021-22):

Categori Ysgol Nifer Pynciau CA3 Nifer Pynciau CA4 Nifer pynciau CA5
  Cyfartaledd Amrediad Cyfartaledd Amrediad Cyfartaledd Amrediad
1 (1 ysgol)    Cwricwlwm cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg, ag eithrio Saesneg fel pwnc a defnydd cynyddol o’r iaith darged mewn ieithoedd modern
2A (2 ysgol) Cwricwlwm cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg, ag eithrio Saesneg fel pwnc a defnydd cynyddol o’r iaith darged mewn ieithoedd modern, gyda dosbarthiadau Saesneg cyfochrog mewn Mathemateg a/neu Gwyddoniaeth ym mlynyddoedd 9-11
2B (2 ysgol) 14/15 1 14 17-10 3/4 5-1
EW (3 ysgol) 10 11-5 0 0 0 0
EM (4 ysgol) 4 7-0 0 0 0 0

KEY

1 Cyfrwng Cymraeg
2A Dwyieithog
2B Dwyieithog
EW Ysgol Saesneg gyda defnydd sylweddol o’ Gymraeg
EM Ysgol cyfrwng Saesneg

 

Mae potensial gan bob ysgol 2B, EW ac EM i ddatblygu darpariaeth – yn enwedig yng Nghyfnodau Allweddol 4 a 5 (lle bo hynny’n berthnasol). Bydd cefnogaeth i gynyddu darpariaeth yr ysgolion yma. Byddwn yn nodi categori ysgol cyfredol a chategori newydd i anelu ati dros ddegawd y strategaeth ar gyfer pob ysgol. Bydd cyflymder ac ystod y datblygiad pynciol yn ddarostyngedig i amodau lleol, nid lleiaf hyfedredd staff a thwf yn y galw am addysg Gymraeg yn nalgylchoedd yr ysgolion. Er hynny, mae modd cynnig brasamcanion fel a ganlyn o ran nifer y pynciau y gobeithir eu datblygu:

 

Model Mewnbwn (cynyddu nifer y pynciau) - trosodd

  Cynnydd Nifer y Pynciau (5 mlynedd) Cynnydd Nifer y Pynciau (10 mlynedd)
School  CA3 CA4  CA5  CA3  CA4  CA5 
2B  

 

14>20

N=6

 

4/5>8/9

N=5

 

 

20>25

N=5

 

7/8>12/13

N=5

EW

 

6>14

N=8

 

0>5

N=5

   

 

5>10

N=5

 

0>3

N=3

EM

 

 

0>4

N=4

6/7>10

N=3

 

0>3

N=3

 

 

 

6>10

N=4

10>14

 

 

0>3

N=3

3>8

N=5

 

 

Model Allbwn - Sicrhau cynnydd yn nifer y dysgwyr sy’n ennill cymwysterau cydnabyddedig:

Mae’n fwriad gennym i anelu at gynyddu nifer y dysgwyr sy’n dilyn rhan o’u cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg yn ein hysgolion EM ac EW. Wrth adeiladu ar drafodaethau blaenorol, gall hyn ddigwydd drwy sefydlu o leiaf un ffrwd CA3 yn ein hysgolion EM erbyn 2027 (Cynnydd net o 210 disgybl fel gwaelodlin). Byddai rhai ysgolion EM mewn sefyllfa erbyn 2032 i ddechrau datblygu rhai llwybrau cyfrwng Cymraeg yn CA4.
Yn ein hysgolion EW, gallwn ystyried anelu at un neu ddau ddosbarth cyfrwng Cymraeg cyfwerth yn CA3 (Cynnydd net o 273 disgybl), gyda llwybrau i CA4 ar gyfer y disgyblion hynny erbyn 2032.

Y nod mewn ysgolion 2B fyddai sicrhau fod o leiaf 40% o ddisgyblion yr ysgolion yn ymgymryd ag o leiaf 70% o’u gweithgareddau trwy gyfrwng yn Gymraeg yn CA3 erbyn 2027, gan godi’r ganran i o leiaf 60% o’r disgyblion erbyn 2032. Bydd tyfiant naturiol yn CA3 yn cael traweffaith gadarnhaol ar y niferoedd fydd yn astudio pynciau trwy’r Gymraeg yn CA4 yn ystod oes y strategaeth yn yr ysgolion yma.

Mae ein Partneriaeth Addysg Gymraeg (PAG) wedi esblygu fel partneriaeth rymus, yn bennaf rhwng ein hysgolion categori 1 a 2A ôl-16. Mae'r bartneriaeth yn cynnig dwsin o gyrsiau ym mlwyddyn 12 a dwsin ym mlwyddyn 13 (2022/23) drwy fodel cydweithredu arloesol, sy'n seiliedig ar ddarparu dysgu cyfunol, sydd wedi profi’n fodel llwyddiannus dros ben.

Mae ystod y pynciau yn cynnwys:

Maes Cwricwlaidd Nifer Pynciau

Galwedigaethol (Busnes, Gofal Plant, Twristiaeth)

3

Gwyddor Cymdeithasol (Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwleidyddiaeth, Troseddeg, Seicoleg)

4
Iaith Fodern (Ffrangeg, Sbaeneg) 2
Gwyddoniaeth/Technoleg (Amaethyddiaeth, Electroneg, Gwyddor Bwyd a Maeth, Peirianneg) 5

*Bu trafodaethau hefyd o ran Mathemateg Ychwanegol Uwch Gyfrannol a Chwaraeon BTEC

 

Maint cyfartalog dosbarth yw 14, gydag amrediad rhwng 1 a 39. Mae cyfuno dosbarthiadau ar draws dwy neu dair ysgol yn sicrhau fod mas critigol o fyfyrwyr ar gael er cynnal y pynciau. Heb y cydweithredu, buasai 9 pwnc gyda 5 neu lai o fyfyrwyr ym mlwyddyn 12 ac 11 pwnc gyda llai na 5 myfyriwr yn mlwyddyn 13 mewn perygl o beidio rhedeg ar draws y 3 ysgol:

Cynigia hyn gryn dipyn o lwybrau dysgu fuasai’n anghynaladwy heb y bartneriaeth. Y nod felly yw ceisio cynnig cymaint o ddewis â phosibl i fyfyrwyr, ond gwneud hyn mewn modd ariannol hyfyw a chynaliadwy.

O ran cyfanswm y myfyrwyr sy’n ymelwa o’r bartneriaeth, mae’r tabl isod yn dangos sefyllfa iach:

 Ysgol  Cyfanswm Myfyrwyr Blwyddyn 12  Blwyddyn 13 
 Ysgol 1 152 79  73 
 Ysgol 2A 135  81  54 
 Ysgol 2A 51  35  16 
 CYFANSWM 338  195  143 

 

O safbwynt gweinyddu’r bartneriaeth mae un neu fwy o ysgolion yn arwain ar bwnc arbennig, gan gynnig eu staff yn ôl y galw. Cynigia rhwydwaith 14-19 y Sir gyllid i gefnogi’r bartneriaeth, a daw llif arian drwy arian y pen Llywodraeth Cymru, dyrchafiad ar gyfer yr iaith Gymraeg a dyraniadau penodol o ymron £92,000 a ddyfernir yn lleol wrth frigdorri’r grant ôl-16, er ysgogi cydweithio ar draws darparwyr.

Mae Sir Gaerfyrddin yn gweithio ochr yn ochr â Cheredigion a Phowys wrth gynnig prosiect E-sgol. Mae E-sgol yn defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyfyrwyr mewn ardaloedd gwledig drwy gynyddu'r pynciau sydd ar gael iddynt ac ehangu eu hopsiynau gyrfa ar ôl ysgol. Mae yna 1 pwnc (Troseddeg) yn rhedeg ar hyn o bryd a dyfernir fod y rhif isel yn ganlyniad i’r ffaith fod PAG mor llwyddiannus, gyda rhywfaint o heriau wedyn o safbwynt harmoneiddio amserlenni ysgolion eraill y tu fas i’r PAG. Yn ddibynnol ar sut fydd E-sgol yn datblygu, erys potensial i ymestyn yr arlwy i’r ystod oedran 14-16. Petai hyn yn bosibl, mae’n cynnig cyfleoedd i ymestyn llwybrau dysgu cyfrwng Cymraeg ar draws rhagor o ysgolion uwchradd y Sir. Gallwn frasamcan y byddai 3-5 pwnc E-sgol ychwanegol yn rhedeg yn ein hysgolion erbyn 2027 a 8-10 erbyn 2032.

 • 2026-2027

  Er mwyn cyflawni’r datblygiadau uchod, byddwn yn symud pob ysgol ar hyd y continwwm iaith drwy:

  • Weithio gyda’r ysgolion i ddatblygu'r cwricwlwm i roi cyfleoedd i fwy o ddysgwyr gael mynediad at addysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.
  • Mabwysiadu dull strategol o ymdrin â'r pwnc a gynigir
  • Cynyddu nifer y dysgwyr sy'n dilyn opsiynau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ac, yn y pen draw, mwy o gynnydd i ddilyn cymwysterau yn 16 oed

   

  Bydd hyn yn sicrhau y bydd mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau asesedig, ac yn eu cwblhau, ar oedran gadael ysgol statudol a thu hwnt, tra'n cael eu hasesu'n fewnol hefyd gan ysgolion ar adegau allweddol yn eu taith ddysgu (fel 5,7,11 a 14 oed).

  Gellir mynd ar drywydd y strategaeth i wireddu'r canlyniad hwn drwy'r fframwaith canlynol:

  • Datblygu'r Cwricwlwm: dull strategol o gynyddu cyfran y ddarpariaeth o ran pynciau a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg gan ein holl ysgolion.
  • Model Ysgol Uwchradd (gweler tabl uchod) : cynyddu nifer y pynciau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, gan arwain at ganran gynyddol o'r cwricwlwm ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, tra hefyd yn cynyddu cyfran y dysgwyr sy'n dewis hyfforddiant pwnc cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog
  • Model Ysgol Gynradd: modelu cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr un modd.
  • Ehangu ein defnydd o E-sgol tua’r dyfodol, gan gynnwys sut y gallwn ddatblygu ein harlwy cwricwlaidd ôl 16 cyfrwng Cymraeg yn ein ysgolion 2B.
  • Ymestyn syniadaeth PAG, a’r egwyddorion gweithredu, i gynnwys ysgolion a darparwyr eraill, fyddai’n golygu cynnal nifer cyffelyb o bynciau ar draws ystod ein hysgolion. O wireddu hyn, rhagwelir twf arwyddocaol yn narpariaeth ôl-16 Cyfrwng Cymraeg y Sir.

   

  Dull Strategol o gynyddu'r Cynnig Pwnc cyfrwng Cymraeg

  Gellir cynyddu nifer y pynciau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

  • Mewn modd ymarferol, gellir cynyddu pynciau oherwydd cyfleoedd sy'n bodoli o fewn y garfan staffio bresennol, fel athro sydd eisoes yn gallu darparu cynnwys pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Mewn dull cynlluniedig, drwy:
   • Mapio sut y gellir annog mwy o staff i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg drwy eu cefnogi gyda datblygiad proffesiynol pwrpasol. (Noder: bydd pob aelod o staff yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu dwyieithrwydd, os oes angen, a'n dyletswydd ni o dan y polisi hwn yw cynnig y cymorth hwnnw)
   • Gwneud apwyntiadau staff sy'n helpu i symud yr ysgol ar hyd y continwwm iaith
   • Mewn modd strategol, wrth ystyried sut y gall gwahanol feysydd pwnc gefnogi ysgolion ar wahanol gamau o'u taith ieithyddol.

  Tua'r tymor canolig a thu hwnt, ein nod yw cynnig mewnbwn cadarnhaol wrth ddatblygu Cymraeg fel un continwwm, gan gynnwys opsiynau yn y tymor canolig i gofrestru disgyblion ar lefel TGAU yn yr ysgolion perthnasol. Yn ogystal, hoffem:

  • datblygu a hyrwyddo'r cyfraniad y gall myfyrwyr hŷn mewn ysgolion 11-18 ei wneud fel modelau rôl a mentoriaid
  • ymestyn hyfedredd y Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid, yn enwedig mewn ysgolion er mwyn hyrwyddo defnydd anffurfiol o'r Gymraeg a datblygu deunydd hyrwyddo sy'n dangos y gwerth a osodir ar ddwyieithrwydd gan gyflogwyr.

   

  Yn ogystal byddwn yn-

  • Gweithio gyda chyflogwyr a’r sector addysg uwch i hyrwyddo dwyieithrwydd fel sgil allweddol ar gyfer addysg bellach a byd gwaith.
  • Hyrwyddo gwell sgiliau ar gyfer defnydd gydol oes o'r Gymraeg (ymchwilio i fodiwl Cymraeg Proffesiynol a'i ddatblygu ar gyfer myfyrwyr ôl-16 e.e. drwy Fagloriaeth Cymru)
  • Bwriadwn ddatblygu strategaeth i recriwtio mwy o bobl ifanc i astudio Safon Uwch/Safon Uwch Atodol Cymraeg, yn enwedig bechgyn. Mae angen mynd i'r afael yn llawn â newidiadau yn y papurau arholiad er mwyn helpu i newid. Mae hon yn her genedlaethol, gyda chwymp o 24% yn nifer y myfyrwyr iaith gyntaf Safon Uwch yng Nghymru rhwng 2008/9 a 2020/21, gyda chwymp o 60% mewn niferoedd Cymraeg Ail Iaith dros yr un cyfnod. O ganlyniad i hyn, bydd angen gweithio ochr yn ochr â CBAC ac athrawon pwnc oddi mewn a thu allan i’r Sir er mwyn dwyn y maen i’r wal. Bydd olrhain barn myfyrwyr a darpar fyfyrwyr yn bwysig iawn er mwyn deall y rhesymau dros y cwymp a sut i fynd ati i wyrdroi’r sefyllfa.
  • Rydym hefyd am gydweithio er mwyn datblygu cwrs uwch mewn Cymraeg Proffesiynol. Mae'r cwrs hwn i'w gynnig fel cwrs Safon Uwch/UG ynddo'i hun drwy elfennau modiwlaidd annibynnol y gall myfyrwyr anelu atynt, p'un a ydynt yn astudio Cymraeg i Safon Uwch ai peidio e.e. Cymraeg yn y gweithle a chyfieithu.
  • Datblygu Tystysgrif/achrediad ôl 16 Cymraeg i Wyddonwyr- bydd hyn yn golygu ymchwilio i bosibiliadau pellach o fewn Bagloriaeth Cymru drwy annog myfyrwyr nad ydynt ar lwybrau Cymreig academaidd i fireinio eu sgiliau e.e. tuag at hyfedredd o ran ein fframwaith sgiliau.
  • Byddwn yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog pobl ifanc i ystyried y Gymraeg ar Lefel Uwch drwy gyfeirio myfyrwyr at y sianel YouTube/Cymraeg yn ogystal â thrwy'r sianelau cyfryngau cymdeithasol Cymraeg.
 • 2031-2032

  Erbyn diwedd y cynllun byddwn wedi cynyddu nifer y dysgwyr sy'n astudio ar gyfer cymwysterau asesedig yn y Gymraeg fel pwnc ac yn gallu cynnig pob pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein hysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

  Byddwn hefyd yn ymdrechu i sicrhau dewis ieithyddol yn ein hysgolion Saesneg sydd yn cefnogi cynnydd dwyieithrwydd disgyblion (gweler tabl uchod).

 • Data Allweddol

  Mae’r tabl yn cynnwys cynnydd yn y niferoedd a’r % sydd/fydd yn astudio pynciau trwy’r Gymraeg ym mlwyddyn 11. Rhaid cofio bod deilliant 4 yn ymwneud hefyd â disgyblion ym mlynyddoedd 10,12,13. Felly, bydd niferoedd gwirioneddol yn uwch.

  Niferoedd a % y dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg

  2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
  1350 (Blwyddyn 11 only)  / 72%       1465 (Blwyddyn 11 (+115))  /  78%
           
  2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032
          1581 (B;wyddyn 11 (+231))  / 84%