• English
  • Hepgor gwe-lywio

Diogelwch Cymunedol

Community Safety CyMae Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod yn un o'r ardaloedd mwyaf diogel yn y wlad.

Mae lefel troseddau'n isel iawn ac ardal Heddlu Dyfed-Powys yn ei chyfanrwydd yw'r rhanbarth mwyaf diogel ym Mhrydain.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni beidio â bod yn hunanfodlon ac mae angen i barhau i gydweithio er mwyn mynd i'r afael â'r problemau a glustnodwyd gan gymunedau lleol er mwyn sicrhau ein bod ni i gyd yn teimlo'n ddiogel yn yr ardal lle'r ydym ni'n byw. 

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gâr yn targedu'r prif broblemau o ran troseddau ac anhrefn ym mhob rhan o'r Sir drwy nodi'r math o droseddau, ble y maent yn cael eu cyflawni ac yn erbyn pwy.

Main News Thumbnail

Adolygiad o Ddynladdiadau Domestig

Ym mis Ebrill 2011 cafodd Adran 9 o Ddeddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004 ei rhoi ar waith gan y Llywodraeth. Golyga hyn y disgwylir i ardaloedd lleol gynnal adolygiad amlasiantaeth, yn sgil dynladdiad domestig, er mwyn cynorthwyo pawb sy’n gysylltiedig â’r broses adolygu, i ganfod y gwersi y gellir eu dysgu er mwyn atal rhagor o ddynladdiadau neu drais.

Isod ceir adroddiad llawn a chrynodeb gweithredol o adolygiad a wnaed yn Sir Gaerfyrddin.


Diweddarwyd y dudalen ar: 12/10/2017

ar-lein am dani