A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Trostre, Llanelli

Tŷ Hafan

Tipio anghyfreithlon

Tai

Talu eich rhent

Tai fforddiadwy

T J Services (Wales) Ltd

T R Jones

TAD Builders

Tennison Construction Ltd

Towy Projects Ltd

Tycroes Group

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Twyll Budd-daliadau

Treth y Cyngor

Trefnu eich seremoni

Taliadau am ofal yn y cartref

Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd

Taliadau uniongyrchol

Taflenni gwybodaeth

Trosglwyddo i faethu gyda ni

Trwyddedu perfformiad plant

TGAU Saesneg i oedolion

TGAU Mathemateg i oedolion

Tre Ioan

Talyllychau

Teilo Sant

Tremoilet

Trimsaran

Tymbl

Ty Croes

Tabl Amhariadau mewn Ysgolion

Tai Fforddadwy

Tir comin

Twyni Tywod Pen-bre

Twyni Doc y Gogledd

Tystysgrifau cwblhau

T Richard Jones (Betws) Ltd

TAD Builders Ltd

Teifi Developments Ltd

Teilo Architectural Design Ltd

Tim Stickland CAD Services

Treharne Homes Ltd

Tir halogedig

Trimsaran - Mynyddygarreg - Glanyferri

Transparent Language Online

Trosglwyddo asedau i’r gymuned

Tyfwyr Llandeilo

Tŷ Myrtwydd

Tenantiaid a Phreswylwyr Dwyrain Caerfyrddin (TREC)

Tools for self reliance

Tref Trawsnewid Llandeilo

Tywydd y gaeaf

Trosedd casineb

Trais yn y Cartref

Teithio, Ffyrdd a Pharcio

Teithio Llesol

Taliadau maes parcio

Tystysgrif hepgor gollyngiad

Toiledau

Teithio ar y trên

Tile Giant

Termau ac amodau

Trostre

Tai amlfeddiannaeth (HMOs)

Trwyddedu

Troi allan eich tenant neu anghydfodau

Twristiaeth

Treftadaeth a Diwylliant

Trefnu digwyddiadau

Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau

Tystysgrif allforio bwyd

Trwyddedu a Hawlenni

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Tystysgrif safle clwb

Trwydded safle

Trwyddedau personol

Trwydded casgliadau elusennol

Trwydded masnachu ar y stryd

Trwydded busnesau rhyw

Trwydded delwyr metel sgrap

Trwydded anifeiliaid

Tacsis a cherbydau hurio preifat

Trwydded yrru ddeuol

Trwydded cerbydau hacnai

Trwydded cerbyd hurio preifat

Trwyddedau hapchwarae

Trwydded loteri

Trwyddedau safleoedd hapchwarae

Trwydded gwely haul

Trwydded safle carafanau gwyliau

Tendrau a Chontractau

Trawsnewidiadau: Cynllun Adfywio ar gyfer Sir Gâr 2015 - 2030

Trafod Iaith