• English
  • Hepgor gwe-lywio

Iaith Gymraeg

Yn Ebrill 2016, daeth Safonau Iaith Cyngor Sir Caerfyrddin i rym. Mae'r Safonau yn set o 174 o gyfarwyddiadau oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae'r Safonau yn cymryd lle'r Cynllun Iaith ac yn cynnig fframwaith newydd i bennu sut y byddwn yn:

  1. cyflenwi gwasanaethau Cymraeg,
  2. llunio polisi mewn modd sy’n hyrwyddo’r Gymraeg,
  3. gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg,
  4. hybu'r Gymraeg,
  5. cadw cofnodion ynglŷn a’r Gymraeg.

Prif egwyddor y Safonau newydd yw ein bod yn sicrhau nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg wrth ddarparu ein gwasanaethau ac wrth weithredu.

Mae’n ofynnol bod y Cyngor Sir yn llunio Adroddiad Blynyddol i gyd fynd gyda gweithrediad y Safonau er mwyn cadarnhau cydymffurfiaeth ac i adrodd ar berfformiad.

 

Main News Thumbnail

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg
Pwrpas Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSyGA) Sir Gaerfyrddin yw amlinellu sut y byddwn yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (y ‘Strategaeth’).

Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer system addysg sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Y nod yw peri cynnydd yn nifer y bobl o bob oedran a chefndir sy’n rhugl yn y Gymraeg ac sy’n gallu defnyddio’r iaith gyda’u teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gweithle. Ein CSyGA fydd y prif offeryn ar gyfer creu system cynllunio well ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

Bydd y CSyGA yn fodd i Lywodraeth Cymru allu monitro’r ffordd y byddwn  yn ymateb i a chyfrannu at weithredu nodau’r Strategaeth.


News Thumbnail

Anelu at wneud y Gymraeg yn Brif Iaith y Sir…

Mae gennym Strategaeth Newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir, sydd wedi ei lunio ar y cyd rhwng nifer o gyrff sy’n gweithio dros y Gymraeg yn Sir Gar.  Mae’r strategaeth yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud yn y sir i adfer sefyllfa’r iaith drwy gynyddu niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg, cynyddu’r sefyllfaoedd lle mae pobl yn medru ac yn dewis defnyddio’r Gymraeg, codi statws yr iaith, cefnogi cymunedau i gynnal yr iaith ac effeithio’n gadarnhaol ar symudiadau poblogaeth.  Fe fydd yna gynllun gweithredu i gyd-fynd â’r Strategaeth hon a fydd yn nodi camau gweithredu ac amserlen i weithredu.

Darllenwch ein Strategaeth Hybu’r Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin 2016-2021(.pdf)

ar-lein am dani