Cyfrifiad 2021

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/01/2023

Cynhaliwyd Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021, gyda chyfradd dychwelyd o 97.2%, y lefel uchaf ers 1991, gyda dros 80% o'r ffurflenni wedi'u cwblhau ar-lein.

Mae dadansoddiad o'r data hwn wedi ei gydlynu gan y Tîm Dealltwriaeth Data a'i chyhoeddi o dan y themâu isod.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Dealltwriaeth Data yn data@sirgar.gov.uk

Mae'r data canlynol yn ymwneud ag amcangyfrifon poblogaeth ac aelwydydd (wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf) ar lefel Sir Gaerfyrddin yn ôl rhyw ac oedran. Darparwyd cymaryddion lefel cenedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o newidiadau o gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Ffeithlun Cryno

Poblogaeth Breswyl Arferol Sir Gaerfyrddin

Strwythur Oedran Sir Gaerfyrddin

Er mwyn cymharu data ar lefel awdurdod lleol defnyddiwch y dangosfwrdd rhyngweithiol hwn.

Mae'r data canlynol yn ymwneud ag demograffeg a mudo ar lefel Sir Gaerfyrddin. Darparwyd cymaryddion lefel cenedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o newidiadau o gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Oed dod i'r DU

Gwlad Enedigol

Cyfansoddiad Aelwydydd

Amddifadedd Aelwydydd

Aelwyd a Sefydliadau Cymunol

Statws Partneriaeth Cyfreithiol

Cyfnod preswylio yn y DU

Trefniadau Byw

Pasbortau ar gyfer trigolion Sir Gaerfyrddin

Mae’r data canlynol yn ymwneud â thrigolion Sir Gaerfyrddin sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog neu’r Lluoedd Arfog Gwarchodfa'r DU . Ni chasglwyd y data hwn yn y gorffennol. Mae'r data hwn ar gael ar lefel Sir Gaerfyrddin ac ma cymaryddion cenedlaethol wedi'u darparu yn y ddogfen isod.

Cyn-filwyr Lluoedd Arfog

Mae'r data canlynol yn ymwneud â grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd ar lefel Sir Gaerfyrddin. Darparwyd cymaryddion ar lefel genedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o'r newidiadau wrth gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Grŵp Ethnig

Hunaniaeth Genedlaethol

Prif Iaith ac Iaith yr Aelwyd

Crefydd

Mae'r data canlynol yn ymwneud â nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir a dadansoddiad o sgiliau Cymraeg. Mae'r dogfennau isod yn rhoi crynodeb o'r data ar lefel Sir Gaerfyrddin a Chymru, yn ogystal â gwybodaeth ar lefel ward pan fo hynny'n bosib. Mae’r dadansoddiad yn cynnwys crynodeb o sut y mae'r data wedi newid ers y cyfrifiad diwethaf (2011).

Crynodeb

Cipolwg ar Sir Gaerfyrddin

Siartiau cymharol yr iaith Gymraeg

Sgiliau yr Iaith Gymraeg

 

Mae'r data canlynol yn ymwneud a'r farchnad lafur a theithio i'r gwaith ar lefel Sir Gaerfyrddin. Darparwyd cymaryddion ar lefel genedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o'r newidiadau wrth gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Galwedigaeth bresennol

Gweithgaredd economaidd

Oriau a weithir

Diwydiant cyflogaeth

Dull o deithio i'r gwaith

Pellter deithiwyd i'r gwaith

Mae'r data canlynol yn ymwneud a'r perchnogaeth ceir, tai, gwres canolog, ail gyfeiriadau a deiliadaeth ar lefel Sir Gaerfyrddin. Darparwyd cymaryddion ar lefel genedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o'r newidiadau wrth gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Perchnogaeth Ceir

Math o lety a nifer yr aelwydydd

Gwres Canolog

Ail Gyfeiriad a Phwrpas

Deiliadaeth

Mae'r data canlynol yn ymwneud a cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd ar lefel Sir Gaerfyrddin. Darparwyd cymaryddion ar lefel genedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o'r newidiadau wrth gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Cyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Mae'r data canlynol yn ymwneud a cymwysterau a myfyrwyr ar lefel Sir Gaerfyrddin. Darparwyd cymaryddion ar lefel genedlaethol yn y dogfennau isod, yn ogystal â dadansoddiad o'r newidiadau wrth gymharu â'r cyfrifiad diwethaf (2011).

Cymwysterau a Myfyrwyr

Bydd data ar gyfer y thema hon ar gael yn ystod y misoedd nesaf yn unol â'r cynllun rhyddhau

Cyngor a Democratiaeth