• English
 • Hepgor gwe-lywio

A ydych chi'n poeni am blentyn?

Os ydych chi'n amau fod risg i blentyn neu rywun ifanc:

 • Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn rhoi gwybod am hynny
 • Peidiwch byth ag oedi cyn lleisio eich pryderon i rywun sydd mewn sefyllfa i sicrhau bod ymchwiliad priodol yn cael ei gynnal
 • Peidiwch â phoeni y gallech fod yn anghywir - mae'n well trafod eich pryderon â rhywun sydd â'r profiad i wneud asesiad

Os ydych yn poeni am eich plentyn neu'r ffordd y mae rhywun arall yn trin plentyn, ceisiwch gyngor ynghylch y cymorth ymarferol ac emosiynol sydd ar gael.  

Mae croeso i berthnasau, aelodau o'r cyhoedd, a gweithwyr proffesiynol fynegi pryder ynghylch plant. Bydd eich pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif bob amser, a gallwch ddisgwyl yr ymchwilir yn llawn iddynt.

Os ydych yn ansicr, mae'n bosibl y byddwch yn dymuno trafod eich pryderon yn gyntaf gyda rhywun sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd e.e. ymwelydd iechyd, gweithiwr cymdeithasol, nyrs ysgol neu athro/athrawes (mae gan bob ysgol athro neu athrawes sy'n gyfrifol am amddiffyn plant). 

Os bydd plentyn yn dweud wrthych ei fod yntau neu blentyn/rhywun ifanc arall yn cael ei gam-drin:

 • Dangoswch eich bod yn derbyn yr hyn mae'n ei ddweud ac yn cymryd ei honiadau o ddifrif
 • Ceisiwch annog y plentyn i siarad ond peidiwch ag awgrymu na gofyn cwestiynau arweiniol
 • Eglurwch beth rydych yn mynd i'w wneud (h.y. dilyn y cyngor a roddir yn yr adran hon)
 • Peidiwch ag addo cadw'r mater yn hollol gyfrinachol oherwydd bydd yn rhaid ichi ddatgelu gwybodaeth i'r rhai y mae angen iddynt wybod
 • Ysgrifennwch yr hyn y mae'r plentyn wedi'i ddweud wrthych, gan ddefnyddio'r union eiriau os yw'n bosibl
 • Peidiwch â herio'r camdriniwr honedig

Trin plentyn yn wael yn emosiynol a hynny'n gyson gan effeithio'n ddifrifol a pharhaus ar ddatblygiad emosiynol ac ymddygiadol plentyn.

Esgeuluso plentyn yn gyson neu'n ddifrifol neu fethu amddiffyn plentyn rhag bod yn agored i unrhyw fath o berygl, neu fethu'n eithafol â chyflawni agweddau pwysig ar ofal, gan amharu'n sylweddol ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn.

Taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi, sgaldio, boddi, mygu, neu achosi niwed corfforol i blentyn mewn rhyw ffordd arall.

Gorfodi neu ddenu plentyn/rhywun ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, boed y plentyn yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd ai peidio, gan gynnwys:

 • Cyswllt corfforol, gan gynnwys gweithredoedd treiddiol neu anhreiddiol
 • Gweithgareddau heb gyswllt corfforol sy'n ymwneud â phlant o ran gwylio neu gynhyrchu deunydd pornograffig, neu wylio gweithgareddau rhywiol neu
 • Annog plant i ymddwyn mewn modd sy'n amhriodol yn rhywiol.

 

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Plant lleol:

Tîm Cyfeirio Canolog
Mae’r Tîm yma yn ymdrin â Sir Gaerfyrddin gyfan a wedi eu lleoli yn Nhŷ Elwyn, Llanelli

Amserau agor y swyddfa: 
8.45am - 5.00pm o ddydd Llun tan ddydd Iau
8.45am - 4.30pm ar ddydd Gwener

Ffôn: 01554 742322

Gwasanaeth brys y tu hwnt i oriau arferol


Os bydd problem yn codi y mae'n rhaid rhoi sylw iddi cyn y diwrnod gwaith nesaf ar agor gyda'r hwyr, ar benwythnosau ac ar Wyliau Banc

Ffôn: 01558 824283

Os yw'r plentyn mewn perygl dybryd, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys: 0845 330 2000

Fel arall, gallwch gysylltu â'r Heddlu drwy ffonio 101 a gofyn am gael eich cysylltu â'ch Gorsaf Heddlu leol. Mewn achos brys yn unig, ffoniwch 999.

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/10/2017

ar-lein am dani