• English
 • Hepgor gwe-lywio

Effeithlonrwydd ynni

Gallai ambell newid syml yn eich cartref wneud gwahaniaeth mawr i’ch iechyd – ac i’ch poced.

Mae biliau nwy, trydan a dŵr yn cyfrif am swm sylweddol o wariant aelwyd, felly mae’n bendant yn werth ystyried ffyrdd o wella effeithlonrwydd eich cartref i’w wneud yn fwy cyfforddus, ac yn rhatach i’w gynnal. Wrth gwrs, byddwch hefyd yn helpu i leihau eich ôl-troed carbon. 

Awgrymiadau arbed ynni

 • Gallai troi eich thermostat i lawr un radd yn unig arbed cymaint â £60 ar eich biliau ynni
 • Edrychwch am sgoriau A, A+, A++ ac A+++ wrth ddewis peiriannau newydd i weld pa mor effeithlon ydynt o ran ynni.
 • Wrth goginio ar yr hob, peidiwch â defnyddio mwy o ddŵr nag sydd angen i ferwi eich bwyd, a pheidiwch â gadael i’r fflamau godi o amgylch y sosban.
 • Oes gennych chi fesurydd dŵr? Beth am fuddsoddi mewn casgen ddŵr a defnyddio’r dŵr sy’n crynhoi i ddyfrhau’r ardd neu i olchi’r car?
 • Os oes gennych chi hen foeler aneffeithlon ‘gradd G’, gallech dynnu 25% oddi ar eich bil gwresogi trwy newid y boeler am fodel newydd ‘gradd A’ gyda mesurau rheoli gwres modern.
 • Gallai newid hen ffenestri gwydr sengl drafftiog am wydr dwbl newydd arbed cymaint â £180 i chi ar eich bil gwresogi.
 • Gallai teulu o bedwar arbed rhyw £75 y flwyddyn ar wresogi dŵr, yn ogystal â £90 arall ar filiau dŵr os oes gennych chi fesurydd dŵr, trwy newid pen safonol y gawod am fersiwn sy’n defnyddio dŵr yn effeithlon. Os oes gennych chi gawod sy’n cymysgu’r dŵr, gallech osod rheoleiddiwr llif yn y gawod – gall y ddyfais syml hon arbed £40 y flwyddyn ar eich biliau tanwydd, a gellir ei gosod ar bibell y gawod heb wybodaeth arbenigol.    
 • Ydy eich lofft wedi’i inswleiddio? Y dyfnder safonol ar gyfer inswleiddio yn y lofft ar hyn o bryd yw 270mm. Os nad yw eich inswleiddio’n cyrraedd y safon honno gallech chi fod yn gymwys i dderbyn cymorth i ychwanegu ato naill ai am bris arbennig neu am ddim trwy unrhyw un o’r chwe phrif gwmni cyfleustodau. Trwy inswleiddio lofft sydd heb ei inswleiddio hyd at 270mm gallech arbed £150 y flwyddyn ar eich biliau gwresogi. Hyd yn oed os byddwch yn cynyddu 100mm i 270mm gallech chi arbed rhyw £15 y flwyddyn.

Ydych chi’n cael trafferth talu eich biliau?

Siaradwch â’ch cyflenwr i weld allan nhw eich helpu mewn unrhyw ffordd. Efallai y byddan nhw’n gallu cynnig bargen well i chi. 

Gwiriwch i weld ydych chi ar y tariff gorau – dylai edrych ar ambell beth syml ar-lein neu ambell alwad ffôn roi gwybod i chi ydych chi’n gallu arbed arian ar eich biliau tanwydd. Os gallwch chi – ewch amdani! Gallech hefyd ystyried ymuno â ‘threfn newid ar y cyd’ lle gallwch chi ymuno ag eraill i sicrhau bargen well fyth. Edrychwch ar wefan Cyd Cymru.

Os ydych chi’n byw mewn ardal wledig ac yn defnyddio olew, ystyriwch ymuno â Chlwb Tanwydd, lle gallwch chi swmp-brynu olew gyda’ch cymdogion, a rhannu’r arbedion. 

Grantiau a chynigion a allai eich helpu

Trwy Fargen Werdd y llywodraeth, gallech chi fod yn gymwys i dderbyn gwaith effeithlonrwydd ynni fel y canlynol:

 • inswleiddio – e.e. waliau solet, waliau ceudod neu inswleiddio lofft
 • system wresogi
 • atal drafftiau
 • gwydr dwbl
 • cynhyrchu ynni adnewyddadwy – e.e. paneli haul neu bympiau gwres

Os ydych yn berchen ar gartref, neu os ydych yn denant preifat ar fudd-dal cysylltiedig ag incwm, gallech fod yn gymwys i dderbyn gwaith gwella sy’n cynnwys inswleiddio lofft a waliau ceudod, boeler newydd neu dechnolegau adnewyddadwy trwy gynllun o’r enw Nyth. Ffoniwch 0808 808 2244 i gael gwybodaeth. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/11/2017

ar-lein am dani