Gwasanaethau Parcio

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn drwyddo draw ac maent yn gyfystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data.

Felly, mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi'i lunio i esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio at ddibenion:

 • Gorfodi Rheolau Parcio Sifil a Lonydd Bysiau
 • Gweinyddu Hawlenni Parcio Preswylwyr a Thocynnau Tymor Meysydd Parcio

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Rheoli Traffig 2004.

Os nad ydych yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai olygu:

 • Ein bod ni'n methu â phrosesu cais am Hawlen Barcio i Breswylwyr
 • Bod y Ganolfan Gorfodi Rheolau Traffig yn methu ag ystyried apeliadau
 • Bod y Gwasanaeth Dyfarniadau Parcio Annibynnol ar gyfer Cymru a Lloegr yn methu â phenderfynu ar apeliadau ynghylch Hysbysiadau Tâl Cosb.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad E-bost
 • Eich Amgylchiadau Cymdeithasol
 • Delweddau/lluniau, gan gynnwys teledu cylch cyfyng ar y corff ym maes Gorfodi Rheolau Parcio Sifil a Lonydd Bysiau
 • Rhif Cofrestru'r Cerbyd
 • Gwybodaeth am eich Iechyd, pan fo hyn wedi'i gynnwys mewn apeliadau yn erbyn Hysbyiadau Tâl Cosb.

Rydym hefyd yn creu rhif cyfeirnod unigryw ar gyfer Hysbysiadau Tâl Cosb a gyflwynir ym maes Gorfodi Rheolau Parcio Sifil a Lonydd Bysiau

Y sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio gwybodaeth am eich iechyd yw bod budd sylweddol i’r cyhoedd drwy wneud hynny, o dan y ddeddfwriaeth y cyfeirir ati uchod.

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol wrthych ond hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 • Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau mewn perthynas â Hysbysiadau Tâl Cosb yn unig
 • Cofnodion y Dreth Gyngor er mwyn gwirio preswyliaeth ar gyfer adnewyddu Hawlenni Parcio i Breswylwyr

Ceir y mathau canlynol o ddata personol:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Rhif Cofrestru'r Cerbyd

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu'ch gwybodaeth. Mae'r data personol hwn yn cael ei letya ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Rydym yn rhannu eich gwybodaeth â'r canlynol mewn achosion lle mae Hysbysiadau Tâl Cosb heb eu talu:

 • Llysoedd
 • Asiantiaid Adennill
 • Gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor

Yn ogystal, mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth am hyd at 6 blynedd yn unol â Chanllawiau'r Cyngor ar gyfer Cadw Gwybodaeth.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth