• English
 • Hepgor gwe-lywio

Y cynllun beicio i'r gwaith

Beth yw'r cynllun?

 • Cynllun gan y Cyngor yw hwn sydd wedi prynu bron 300 o feiciau hyd yn hyn.
 • Mae'n fodd i staff hurio beic a/neu ategolion beicio am 12 mis ac mae'n cynnig cyfle i brynu’n llwyr ar ddiwedd y cyfnod.

Beth yw'r manteision?

 • Arbed arian
 • Mae'n fwy fforddiadwy – gan rannu cost eich beic dros gyfnod
 • Defnyddio’r beic faint fynnoch yn ystod amser hamdden
 • Gwella iechyd a ffitrwydd
 • Lleihau tagfeydd traffig a llygredd

Sut mae’n gweithio?

 • Rydych chi'n ildio cyfran fach o'ch cyflog arferol am 12 mis yn gyfnewid am brydlesu beic ac ategolion cymeradwy sy'n addas ar gyfer teithio i'r gwaith
 • Yn ystod y cyfnod prydlesu, dylid defnyddio'r beic ar gyfer teithiau cymwys i'r gwaith o leiaf 50% o'r amser
 • Didynnir y gost o'r cyflog gros felly mae arian y byddech wedi'i dalu mewn treth ac yswiriant yn mynd tuag at gost eich beic/ategolion.

Pwy sy'n cyflenwi'r beiciau?

Cewch archebu beic – gwerth hyd at £1,000 (gan gynnwys TAW) – o unrhyw siop/gwmni o'ch dewis os yw’n barod i gydweithredu â gweithdrefnau'r Cyngor.

Sylwch fod y busnesau canlynol yn cynnig gostyngiad o 10% fel rheol i staff sy'n cymryd rhan yng Nghynllun Beicio i'r Gwaith: 

Beiciau Hobbs Bikes
Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2BD
Ffôn: 01267 236785

Bierspool Cycles
Bierspool, Ffordd Llundain, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DT
E-bost: pembrokeshireoutdoors@yahoo.co.uk
Ffôn: 01646 681039

County Cycles
53 Heol Llandeilo, Cross Hands, Llanelli SA14 6RD
Ffôn: 01269 845656

Cranc Cyclesport
Gwefan: www.cranccyclesport.com
E-bost: info@cranccyclesport.com
Ffôn: 07515519259

E-BikesDirect.co.uk
Unit 6, Midicy Oast, Bodiam Business Park, Bodiam TN32 5UP 
Tel: 01580 830959 

Enterprise Cycles
Ffordd Honeyborough, Neyland, Aberdaugleddau SA73 1SE
Ffôn: 01646 601014

Pilot House Cycles
The Old Pilot House, Glanfa Pilothouse, Marina Abertawe SA1 1UN
Ffôn: 01792 463199
E-bost: info@pilothousecycles.co.uk

Pwy sy'n gymwys?

Gweithwyr cyflog Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys staff ysgolion, a gyflogir ar gontract amser llawn, rhan-amser, parhaol neu am gyfnod penodol, ar yr amod

 • bod gennych chi, y gweithiwr, o leiaf 6 mis o wasanaeth(12 mis ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol)
 • bod gennych o leiaf 12 mis yn weddill ar eich contract
 • na fyddai eich cyflog yn is na'r Isafswm Cyflog wedi ichi ddidynnu'r gyfran ildio o'ch cyflog.

Sut y gallaf wneud cais?

Lawrlwythwch y ffurflen:

A fyddech cystal â sganio’r ffurflenni Cais a Dyfynbrisiau a'u hanfon drwy e-bost at: DNEvans@sirgar.gov.uk

Os nad oes gennych sganiwr, anfonwch y ffurflenni Cais a Dyfynbrisiau at:

David Neil Evans
Swyddog Ynni Corfforaethol
Adain y Gwasanaethau Eiddo
Adran yr Amgylchedd
Parc Dewi Sant, Bloc 8
Caerfyrddin, SA31 3HB.

Cofiwch ofyn i’ch Rheolwr Llinell ddilysu eich Ffurflen Gais drwy ei llofnodi cyn ichi ei chyflwyno. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2017

ar-lein am dani