• English
  • Hepgor gwe-lywio

Budd-dal Tai

Mae Budd-dal Tai yn helpu pobl ar incwm bach i dalu eu rhent. Gellir ei ddefnyddio i dalu rhent i landlord preifat, i Gymdeithas Dai, neu i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau a faint o'ch rhent sy'n gymwys ar gyfer budd-dal. Mae'n bosibl na fydd yn cwmpasu'r holl rent a godir arnoch. Bydd angen ichi dalu unrhyw ran o'ch rhent nad yw'n cael ei gwmpasu gan Fudd-dal Tai.

Hefyd caiff Budd-dal Tai ei alw'n Lwfans Rhent neu'n Ad-daliad Rhent weithiau. Os yw eich incwm yn fach, efallai fod gennych hawl i gael Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Gallwch hawlio Budd-dal Tai a/neu Ostyngiad y Dreth Gyngor os oes gwaith gennych neu os ydych yn ddi-waith; nid oes yn rhaid eich bod yn cael unrhyw fudd-dal arall i'w hawlio.

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/02/2017

ar-lein am dani