• English
 • Hepgor gwe-lywio

Credyd Cynhwysol

A wyddech chi bod Credyd Cynhwysol wedi dod i Sir Gaerfyrddin, ac y gallai effeithio arnoch p’un ai ydych yn gweithio neu beidio! Rydym wedi darparu peth gwybodaeth sylfaenol ac offer hawdd eu defnyddio i'ch helpu i ddysgu mwy am Gredyd Cynhwysol, beth gallai ei olygu i chi, a sut gallwch chi baratoi ar gyfer y newid.

Budd-dal lles newydd yw credyd cynhwysol, a bydd yn disodli'r canlynol:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n seiliedig ar incwm
 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm

Pan ddaw Credyd Cynhwysol i Sir Gaerfyrddin, yn hytrach na hawlio pob un o'r budd-daliadau uchod yn unigol, byddwch yn cyflwyno un hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd Credyd Cynhwysol yn cynnwys cefnogaeth ariannol ar gyfer pethau fel salwch neu anabledd, tai, plant, diweithdra neu gyflogaeth incwm isel.

Mae hawliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu diweddaru'n awtomatig gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) os byddwch chi'n symud i mewn neu allan o waith, felly fydd dim angen i chi gyflwyno hawliad newydd os cewch eich gwneud yn ddi-waith, os byddwch chi'n cynyddu eich oriau, neu os byddwch chi'n newid swydd.

Nid yw Credyd Cynhwysol yn cynnwys y budd-daliadau lles canlynol, a byddwch yn parhau i orfod hawlio'r rheiny ar wahân;

Os ydych am gael amcangyfrif o swm y Credyd Cynhwysol y gallech ei hawlio, a faint bydd yn newid pan fyddwch chi mewn gwaith neu allan ohono, defnyddiwch y Cyfrifydd Credyd Cynhwysol ar-lein ar wefan Polisi ar Waith.

Bydd. Os ydych ar hyn o bryd yn hawlio unrhyw fudd-daliadau a restrwyd yn yr adran uchod, mae'n debygol y bydd newidiadau Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi ar ryw adeg yn ystod y blynyddoedd nesaf, er bod rhai eithriadau.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi paratoi canllaw 'Credyd Cynhwysol a Chi' ac mae'n cwmpasu'r meysydd canlynol:

 • Gwasanaeth Llawn a Byw Credyd Cynhwysol
 • Eich Cyfrifoldebau
 • Eich Ymrwymiad
 • Taliadau
 • Sancsiynau
 • Chwiliad gwaith llawn amser
 • Amodoldeb, Ehangu gwaith, a thapr
 • Hunangyflogaeth
 • Help gyda chostau Gofal Plant sy’n gymwys
 • Tai

Lawrlwythwch canllaw 'Credyd Cynhwysol a Chi' (.pdf)

 1. Yn hytrach na hawlio unrhyw fudd-daliadau a restrir yn adran un yn unigol, bydd angen i chi wneud un hawliad am Gredyd Cynhwysol.
 2. Bydd angen i chi wneud eich hawliad Credyd Cynhwysol ar-lein.
 3. Os ydych chi'n byw gyda phartner ac mae un neu'r ddau ohonoch chi'n hawlio unrhyw fudd-daliadau a restrir yn adran un ar hyn o bryd, bydd rhaid i chi gyflwyno un hawliad Credyd Cynhwysol ar y cyd, fel un aelwyd.

Pan ddyfarnir eich hawliad, byddwch yn derbyn:

 • Un taliad budd-dal - yn lle’r taliadau ar wahân rydych chi’n eu derbyn ar hyn o bryd
 • Eich taliad unwaith y mis, yn hytrach na phob wythnos neu bob pythefnos
 • Eich taliad i mewn i gyfrif banc neu undeb credyd - yn hytrach nag i mewn i gyfrif swyddfa post, na ellir talu Credyd Cynhwysol iddo

COFIWCH: Os oeddech chi'n arfer hawlio Budd-dal Tai, byddwch yn awr yn derbyn eich hawliad fel rhan o'ch taliad budd-dal misol Credyd Cynhwysol. 

Unwaith y byddwch yn derbyn eich taliad budd-dal, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • rheoli / cyllidebu eich budd-dal am fis cyfan (4 wythnos) tan eich taliad budd-dal nesaf
 • talu eich holl rent i'ch landlord eich hun bob mis

O dan rai amgylchiadau, mae'n bosibl y byddwch yn gallu gwneud trefniant talu amgen ar gyfer Credyd Cynhwysol. Gall hyn olygu bod eich Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu'n fwy aml nag yn fisol, ei fod yn cael ei rannu rhyngoch chi a'ch partner, neu bod eich rhent yn cael ei dynnu allan o'ch taliad credyd cynhwysol a'i dalu i'ch landlord cyn i chi dderbyn eich budd-dal.

Dim ond rhai pobl sy'n gallu derbyn taliadau amgen ewch i wefan Cyngor ar Bopeth i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno'n raddol, gam wrth gam, a bydd yn effeithio ar wahanol bobl ar wahanol adegau.

Yn achos hawlwyr newydd, sengl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin ac yn chwilio am swydd, mae Credyd Cynhwysol ar gael yn barod.

Yn achos pob cwsmer arall, gallai Credyd Cynhwysol effeithio arnoch mor gynnar â Mai 2016, er y bydd yr union adeg yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych eisoes yn hawlio unrhyw fudd-daliadau y mae Credyd Cynhwysol yn effeithio arnynt, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cysylltu â chi mewn da bryd i roi gwybod i chi pryd byddwch chi'n teimlo'i effaith.

Ewch i .gov.uk i gael rhagor o wybodaeth ynghylch pryd bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi.

Os yw eich budd-dal tai yn cael ei dalu’n syth i’ch landlord ar hyn o bryd:

Bydd angen i chi ddysgu sut mae talu eich rhent pan fyddwch chi'n derbyn eich hawliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Bydd angen i chi wybod pethau fel:

 • pwy yw eich landlord
 • sut mae talu
 • faint o rent mae angen i chi dalu
 • ac ar ba ddyddiad bob mis mae angen i chi dalu.

Siaradwch â'ch landlord / cymdeithas tai i ddarganfod mwy am y pethau mae angen i chi eu gwneud, neu os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â'r tîm budd-dal tai i gael gwybodaeth. 

Bydd angen i chi gyflwyno a rheoli eich hawliad am Gredyd Cynhwysol ar-lein felly bydd angen i chi gael gwybod lle gallwch chi gael mynediad i’r rhyngrwyd a sut i’w defnyddio. Os nad ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd neu os nad oes gennych fynediad iddi...

Agor cyfrif banc neu gyfrif undeb credyd
Ni ellir talu Credyd Cynhwysol i mewn i gyfrif swyddfa bost, felly bydd angen bod gennych chi gyfrif banc neu undeb credyd. Mae llawer o opsiynau ar gael i chi, hyd yn oed os oes gennych chi hanes credyd gwael. I gael gwybod mwy am agor y cyfrif iawn i chi, ffoniwch neu galwch heibio eich banc, eich cymdeithas adeiladu neu eich undeb credyd agosaf. 

Ymarfer a pharatoi
Gall fod yn anodd sicrhau bod eich arian yn parhau am fis cyfan, yn enwedig os nad ydych chi'n gyfarwydd â hynny. O dan Gredyd Cynhwysol bydd angen i chi sicrhau bod eich arian yn parhau am bedair wythnos gyfan, nes i chi dderbyn eich taliad budd-dal nesaf. Bydd angen hefyd i chi sicrhau nad ydych chi'n colli unrhyw daliadau pwysig, fel rhent neu filiau, yn ystod y cyfnod yma.

Os ydych chi'n pryderu am wneud y newid hwn, gallwch chi:

 • ddefnyddio un o'n hoffer i ddeall mwy am y symiau sy'n dod i mewn ac allan, a sut mae cadw’r ddysgl yn wastad gyda’ch arian
 • siarad ag ymgynghorydd arbenigol ar arian am ddim drwy ffonio 0300 500 5000

Galwch heibio'r Hwb yng nghanol tref Llanelli, neu ffoniwch 08000 9173 408 i gael gwybod mwy am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin.

Mynd ar-lein
Ewch i’ch llyfrgell leol neu i’r Hwb yn Llanelli i gael mynediad i’r rhyngrwyd am ddim, neu os ydych chi’n chwilio am waith ewch i’ch canolfan waith leol lle gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd am ddim hefyd.

Cyfrif Banc / Undeb Credyd
Ewch i unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladu yn Sir Gaerfyrddin i gael gwybodaeth am gael y cyfrif cywir i chi neu cysylltwch ag Undeb Credyd Gorllewin Cymru drwy ffonio 01239 621408 i gael gwybod rhagor am sut y gall eich undeb credyd lleol eich helpu i ddygymod o dan Gredyd Cynhwysol.

Dyledion presennol
Cysylltwch â Step Change Debt Charity yn rhad ac am ddim drwy ffonio 0800 138 1111 neu gwnewch apwyntiad â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol drwy ffonio 01267 231275.

Rhent / Tai
Cysylltwch â'n Tîm Tai drwy ffonio 01554 899259 neu siaradwch â’ch landlord / cymdeithas tai. Os oes gennych chi ddyledion presennol o ran tai gwnewch apwyntiad â Shelter Cymru drwy ffonio 01267 229206.

ar-lein am dani