• English
  • Hepgor gwe-lywio

Taliadau treth y cyngor

Mae bil Treth y Cyngor wedi'i rannu yn dair rhan.

  • Costau'r Cyngor Sir.
  • Costau'r Cyngor Cymuned.
  • Costau Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys.

Bydd eich bil yn dangos faint o'r tâl a delir i'r tri pharti.

Mae'r Cyngor yn pennu'r tâl ar eiddo sy'n lefel Band D ond bydd y symiau a delir ar eiddo mewn bandiau eraill yn fwy neu'n llai yn ôl y cymarebau canlynol.

Band A B C D E F G H I
Cymhareb 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

Gallwch ddod o hyd i fand prisio'r dreth gyngor ar gyfer eiddo trwy ymweld â wefan Gov.uk.

Fodd bynnag, cofiwch y gall y band prisio gael ei ailasesu gan y Swyddog Prisio mewn amgylchiadau penodol e.e. os penderfynir bod yr asesiad diwethaf yn anghywir neu os oes cynnydd gwirioneddol wedi bod ym mhris eiddo a bod yr eiddo wedyn yn cael ei werthu neu ei brydlesu am 7 mlynedd neu ragor.

Bydd y tâl blynyddol cyfredol am eiddo yn dibynnu ar y band prisio a aseswyd a'r gymuned y mae'r eiddo wedi'i leoli ynddi.

Mae'r bil Treth Gyngor llawn yn cymryd yn ganiataol bod o leiaf dau oedolyn yn byw yn eich cartref. Fodd bynnag, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael gostyngiad neu i gael eich eithrio rhag talu. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ostyngiadau ac eithriadau yma.

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/11/2016

ar-lein am dani