• English
  • Hepgor gwe-lywio

Bioamrywiaeth

O dan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin ddyletswydd i ystyried bioamrywiaeth wrth gyflawni ei holl swyddogaethau ac mae hyn yn arbennig o berthnasol i gyfrifoldebau'r Cyngor o ran y Cynllun Datblygu Lleol a Rheoli Datblygu.

Mae bioamrywiaeth yn elfen graidd o ddatblygu cynaliadwy, sy'n sail i ddatblygu economaidd a ffyniant, ac mae iddi rôl bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu cymunedau lleol unigryw a chynaliadwy. Mae gwarchod a gwella bioamrywiaeth yn hanfodol yn ein hymateb i newid yn yr hinsawdd ac wrth ddarparu gwasanaethau ecosystem allweddol fel bwyd, rheoli llifogydd, peillio ac aer a dŵr glân.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i gyflawni, adolygu ac adrodd ar y camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn flynyddol gyda Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru er mwyn bodloni ein Dyletswydd Bioamrywiaeth o dan Ddeddf NERC 2006.

Mae'r Cyngor yn ystyried bod gwarchod bioamrywiaeth yn elfen hanfodol o'r weledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol, fel y dangosir yn y Strategaeth Gymunedol Integredig. Mae gan y strategaeth hon weledigaeth i 'warchod, gwella a diogelu ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig a hyrwyddo bioamrywiaeth yn y Sir'. Mae'r Cyngor yn un o'r sefydliadau partner ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol sy'n cyflawni nodau ac amcanion y Strategaeth Gymunedol.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Rydym yn cyfrannu at weithredu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin. Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin wedi cael ei lunio gan bartneriaeth o sefydliadau sy'n ymwneud â gwarchod bywyd gwyllt y sir.

Mae'r CGBLl yn cynnwys cyfres o gynlluniau gweithredu sy'n ymdrin â rhywogaethau a chynefinoedd sydd dan fygythiad neu sy'n dirywio yn genedlaethol yn y sir, yn ogystal â rhywogaethau a chynefinoedd o bryder lleol. Mae'n cynnwys, er enghraifft, cynlluniau gweithredu ar gyfer dolydd yr iseldir, coed derw ucheldir, y wiwer goch a llygoden bengron y dŵr. Mae pob cynllun gweithredu yn cynnwys camau gweithredu wedi'u hanelu at warchod a gwella’r cynefin hwnnw neu’r rhywogaeth arbennig honno o fewn y sir.

Os yw'r camau gweithredu yn mynd i lwyddo, bydd angen i nifer o unigolion a sefydliadau weithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth - gan gynnwys tirfeddianwyr, asiantaethau'r llywodraeth, grwpiau gwarchod bywyd gwyllt, awdurdodau lleol a diwydiant.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani