• English
 • Hepgor gwe-lywio

Perthi

Rheoliadau Perthi 1997

Daeth y rheoliadau hyn i rym i ddiogelu perthi pwysig, yn enwedig perthi sydd dros 20 metr o hyd neu sy’n cysylltu â pherthi eraill yn y ddau ben. Dylid nodi nad yw hyn yn effeithio ar berthi mewn gerddi.

O dan Reoliadau Perthi 1997 (SI 1160):

 • Mae’n anghyfreithlon clirio’r mwyafrif o berthi yng nghefn gwlad (ac eithrio’r rhai sy’n creu ffiniau gerddi) heb ganiatâd.
 • I gael caniatâd i glirio perth, mae’n rhaid i chi ysgrifennu atom ni.
 • Os byddwn ni’n penderfynu gwahardd clirio perth "bwysig”, mae’n rhaid i ni roi gwybod i chi o fewn 6 wythnos.
 • Os byddwch yn gwaredu perth heb ganiatâd, p’un a ydyw’n bwysig neu beidio, gallech gael eich erlyn. Hefyd yn ôl pob tebyg bydd yn rhaid i chi osod perth newydd.

Mae angen caniatâd arnoch i glirio perth os ydyw mewn un o’r mannau canlynol:

 • Tir amaethyddol
 • Tir comin
 • Tir coedwigaeth
 • Padogau
 • Gwarchodfa Natur Leol
 • Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Nid oes angen caniatâd arnoch o dan y rheoliadau hyn o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Os yw’r berth yn eich gardd neu’n ffinio â’ch gardd.
 • Os ydych yn ei chlirio i gael mynediad:
  • naill ai yn lle mynediad presennol, (dylid ailblannu’r berth cyn pen 8 mis ar ôl gwneud yr agoriad newydd),
  • neu lle nad oes dull mynediad arall, neu lle nad oes modd sicrhau hynny ond am gost anghymesur
 • I sicrhau mynediad dros dro i roi cymorth mewn argyfwng
 • I gydymffurfio â gorchymyn iechyd coedwigaeth neu blanhigion statudol
 • I gydymffurfio â rhybudd statudol i atal ymyrraeth â llinellau trydan
 • Yng nghyswllt gwaith statudol ar gyfer draenio neu amddiffyn rhag llifogydd. I roi caniatâd cynllunio ar waith (ac eithrio yn achos hawliau datblygu a ganiateir)

OND mae’n rhaid i chi wirio nad oes unrhyw gyfamodau, caniatâd cynllunio neu amodau sy’n golygu bod rhaid cadw’r perthi.

dogfennau/dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani