• English
 • Hepgor gwe-lywio

Chwilio am gais cynllunio

Beth hoffech chi ei wneud?

 • Chwilio am Rif y Cais Cynllunio
  Y ffordd hawsaf i ddod o hyd i gofnod sengl yw drwy chwilio yn ôl Rhif y Cais Cynllunio ~ e.e. S/25414. Mae'r gronfa ddata ar gael o 1996 ar gyfer Sir Gaerfyrddin, ac yn gynharach ar gyfer ardaloedd Llanelli a Chaerfyrddin.
 • Chwilio yn ôl Cyfeiriad
  Gallwch nodi gwybodaeth rannol e.e. bydd nodi "Marged" yn dangos yr holl geisiadau cynllunio ar gyfer Stryd Marged a Heol Margaret.
 • Chwilio am Gais Cynllunio yn ôl Manylion
  Gallwch chwilio yn ôl Plwyf, Ward, Math o Gais, Dyddiad Derbyn, Asiant/Ymgeisydd neu yn ôl gair allweddol yn y cais cynllunio.
 • Chwilio yn ôl Map
  Gallwch ddefnyddio Lleol-i i chwilio am gyfeiriad ac edrych ar fap y System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS).  Gellir gweld ceisiadau o 2007 ymlaen.

Ceisiadau cynllunio hanesyddol: 1974-96

Mae gwybodaeth am geisiadau o 1974 ymlaen ar gael ar ein gwefan (cofnodion penderfyniadau yn unig ar gyfer ceisiadau cynharach). Bydd arnoch angen rhif y cais cynllunio i chwilio.

Os na allwch ddod o hyd i rif y cais neu’r dogfennau cynllunio cyn-1996 sydd eu hangen arnoch, neu os hoffech gael hanes safle, dylech anfon eich cais drwy e-bost at: planningsearches@sirgar.gov.uk gan roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys map o’r lleoliad, a byddwn yn canfod y wybodaeth ichi. (Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn). 

Gwybodaeth ychwanegol

Dalier Sylw: Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir mewn perthynas â chais cynllunio yn cael ei chyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin e.e. llythyr cyflwyno, ffurflenni cais, cynlluniau, dogfennau atodol, arolygon ac ati a bydd modd i'r cyhoedd eu darllen.  Ni chyhoeddir dogfennau sy'n cynnwys gwybodaeth feddygol neu ariannol.

Nid yw'r wybodaeth gynllunio yn cynnwys hanes llawn unrhyw safle ac ni ddylid ei defnyddio yn lle'r wybodaeth a geir trwy chwiliad pridiannau tir lleol a ffurfiol.

Mae'r Cyngor yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn fanwl-gywir ac yn ddibynadwy ond nid yw'n gwneud dim  sylwadau nac yn rhoi gwarantau ynghylch manwl-gywirdeb y wybodaeth na pha mor gyflawn neu addas ydyw at unrhyw ddiben ac nid yw'n derbyn cyfrifoldeb dros y defnydd a wneir ohoni na'i dibynadwyedd. 

Hawlfraint
Gwarchodir cynlluniau, darluniau, a deunydd arall a gyflwynir i'r awdurdod lleol gan y Ddeddf Hawlfreintiau, Dyluniadau a Phatentau 1988 (adran 47). Gallwch ond defnyddio deunydd sydd wedi ei lawrlwytho a/neu ei argraffu at ddibenion ymgynghori, i gymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol, ac i gadarnhau bod datblygiadau wedi cael eu cwblhau'n unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd. Nid oes hawl gwneud rhagor o gopïau heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint yn gyntaf.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/04/2017

ar-lein am dani