• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cyfranogiad a Hawliau Plant

Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad ein plant a'n pobl ifanc ac yn eu rhoi wrth wraidd popeth a wnawn. Mae cyfranogiad gweithredol plant a phobl ifanc yn un o'n blaenoriaethau.

Ystyr cyfranogiad yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc leisio eu barn a chael cymorth i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.

Yn y Tîm Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau ein bod yn ymgorffori diwylliant o gyfranogi, yn cysylltu'n gadarnhaol â phlant a phobl ifanc, ac yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gwybod sut i gyfrannu i'r penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.

Byddwn yn parhau i ddarparu a datblygu cyfleoedd a mentrau sy'n galluogi plant a phobl ifanc i fod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau. Mae ein llwyddiant yn ddibynnol ar alluogi phlant a phobl ifanc i chwarae rhan ystyrlon.  Ystyr hyn yw y byddwn yn gwrando ar eu safbwyntiau, eu pryderon a'u barn wrth lunio a darparu pob gwasanaeth, sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer eu hanghenion ac yn gwella ein ffordd o weithio.

Mae'r tîm yn cefnogi plant a phobl ifanc i chwarae rhan yn y broses o wneud penderfyniadau gan hyrwyddo ac annog cyfranogiad ar bob lefel.

Gwneir hyn:

  • yn ffurfiol trwy grwpiau cynrychioli ieuenctid fel Cyngor Ieuenctid Sir GaerfyrddinCynghorau Ysgol a SNUG (Bwrdd Lleol Iau Diogelu Plant) sy'n rhoi llwyfan i blant a phobl ifanc er mwyn cefnogi eu cyfranogiad yn y broses o wneud penderfyniadau ar lefel sirol, ranbarthol a chenedlaethol.
  • yn anffurfiol trwy gynrychiolaeth mewn digwyddiadau, grwpiau ffocws a chyfarfodydd ymgynghori neu trwy ddulliau sy'n ceisio ysbrydoli a grymuso pob plentyn a pherson ifanc, a rhoi llais iddynt er mwyn dylanwadu ar newidiadau.
Main News Thumbnail

Ein Haddewid Hawliau Plant

Rydym wedi llofnodi adduned a fydd yn sicrhau ein bod ni'n cyrraedd safonau gofynnol wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc.

Mae hefyd yn golygu y bydd pobl ifanc hyfforddedig yn craffu ar benderfyniadau’n flynyddol. Os ydych chi rhwng 11-25 oed, a hoffech chi gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, ewch i wefan Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n hystafell Newyddion.


News Thumbnail

Eich dewis chi, siaradwch gyda ni!

Ein nod dros y tair blynedd nesaf yw ymgorffori cyfranogi yn y Cyngor, er mwyn i blant a phobl ifanc deimlo bod llais ganddynt ac y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau o ddydd i ddydd.

Lawrlwythwch ein Strategaeth Gyfranogi i Blant a Phobl Ifanc (.pdf)

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/11/2016

ar-lein am dani