• English
 • Hepgor gwe-lywio

Prydau ysgol am ddim

Gwneud cais am brydau ysgol am ddim

Dim ond plant y mae eu rhieni neu warcheidwaid yn cael un o'r budd-daliadau canlynol sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant, ond HEB dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eu haelwyd
  (a aseswyd gan Gyllid y Wlad) yn fwy na £16,190 (o'r 6ed Ebrill 2014) oni bai bod y Credyd Treth Gwaith yn rhan o estyniad pedair wythnos.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Mae gan blant sy'n derbyn un o'r budd-daliadau eu hunain hefyd hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim.
 • Byddwch cystal â sylwi os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Teuluoedd Mewn Gwaith yn ogystal ag unrhyw un o’r budd-daliadau hyn, na fyddwch yn gymwys i gael prydau bwyd am ddim, hyd yn oed os yw’r incwm teuluol un is na £16,190.

I gael gwybodaeth am ba Fudd-daliadau y gallai fod ar gael i'ch aelwyd, ewch i wefan Gov.UK.

Sut y gallaf wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Pan fyddwn yn derbyn eich cais ar-lein byddwn yn anelu i brosesu eich cais cyn pen 5 niwrnod gwaith. Cewch wybod am y dyfarniad drwy neges e-bost neu drwy lythyr.

Adnewyddu Ceisiadau

Os ydych eisoes yn hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn, nid oes angen ailgyflwyno cais bob blwyddyn ysgol newydd. Bydd yr hawl hon yn dilyn eich plentyn yn awtomatig i gyfnod nesaf ei addysg (e.e. ym mis Medi). Os yw hynny’n golygu symud i ysgol newydd (e.e. symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd), bydd yr ysgol newydd yn cael gwybod am eich hawl, heb i chi orfod ailgyflwyno cais).

Os bydd eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol arall yn Sir Gaerfyrddin ar unrhyw adeg arall neu am unrhyw reswm arall, eto bydd yr hawl yn dilyn eich plentyn yn awtomatig. Gofynnir i chi roi gwybod i ni am unrhyw newid ysgol.

Beth os bydd fy amgylchiadau'n newid?

Dylech roi gwybod i’r Swyddfa Prydau Ysgol am Ddim os:

 • Ydych yn dechrau gweithio
 • Yw eich budd-dal yn newid
 • Ydych yn newid eich cyfeiriad
 • Oes gennych blentyn arall yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf
 • Nad yw’r plentyn yn byw gyda chi bellach

Gall methu â rhoi gwybod inni am unrhyw newidiadau i’ch budd-dal/incwm olygu bod yn rhaid i chi dalu am unrhyw brydau a gafwyd pan nad oeddech yn gymwys.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, efallai fydd ein hadran cwestiynau cyffredin yn ddefnyddiol i chi.  Fel arall, gallwch e-bostio PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk  neu ffoniwch ni ar 01267 246521.

Os oes angen unrhyw gymorth neu gyngor arnoch ynghylch y budd-daliadau rydych yn eu derbyn, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi:

 • Ffôn: 0845 3003900, 8am i 8pm Dydd Llun – Dydd Gwener, a 8am i 4pm Dydd Sadwrn
 • Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd: 0845 3003909

Canolfan Byd Gwaith:

 • Ffôn: 0800 0556688, 8am i 8pm Dydd Llun – Dydd Gwener
 • Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd: 0800 0556688

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/12/2017

ar-lein am dani