Cynllun parcio i breswylwyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/07/2022

Mae cynllun Parcio i Breswylwyr wedi ei gyflwyno yn y trefi canlynol, Rhydaman, Caerfyrddin, Llanelli, Llandeilo a Llanymddyfri. Os ydych yn byw yn y parthau sydd ar gael ar gyfer parcio i drigolion, gallwch wneud cais am drwydded.

Mae hawlenni ar gael i'r bobl hynny sy'n byw yn y parthau trigolion ac yn ddilys am 12 mis. Dylech fod yn ymwybodol nad yw’r hawlen yn gwarantu lle i barcio eich cerbyd - mae'n dim ond yn rhoi caniatâd i wneud hynny yn y parth addas, os oes lle ar gael. Mae'r caniatâd hwn yn berthnasol yn unig yn ystod y cyfnod dilysrwydd eich hawlen ac o ddydd Llun i ddydd Sadwrn , 8am - 6pm.

Nid yw hawlen yn caniatáu i chi barcio ar y canlynol:

 • llinellau melyn yn ystod amser eu weithredu
 • yn yr ardaloedd cyfyngedig aros ‘un awr’ am fwy nag awr .

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod hawlenni neu eu cilio os bydd aelwydydd yn camddefnyddio'r cynllun.

Isod ceir crynodeb o’r cynllun, y mathau o hawlenni sydd ar gael, y prawf sydd ei angen, unrhyw amodau a’r costau.

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, anfonwch neges e-bost atom.

Preswylwyr-cerbydau modur sy’n pwyso llai yn wag na 2 dunnell fetrig ac/neu yn mesur llai na 5.3 metr (17’ 4”) o hyd neu ag uchafswm o 8 sedd i deithwyr. (Yn cynnwys cherbydau LPG neu drydan).

 • Dim mwy na 2 hawlen fesul aelwyd
 • Bydd pob hawlen £30. Perchenogion cerbydau LPG neu drydan Di-dâl
 • Mae angen 2 brawf o ran cyfeiriad preswyl ynghyd â phrawf fod gennych hawl i yrru’r cerbyd.

Cyhoeddir y drwydded ar gyfer cerbyd penodol. Os byddwch yn newid eich cerbyd dros dro, am gyfnod sydd heb fod yn hwy nag wythnos (h.y. car cwrteisi tra fo eich cerbyd arferol yn cael gwasanaeth/ei atgyweirio, neu gar hurio) gallwch ddefnyddio eich hawlen ymwelwyr. Bydd angen i berchenogion cerbydau LPG neu drydan gyflwyno prawf fod eu cerbydau yn defnyddio LPG neu drydan.

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, e-bostiwch ni: TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Cyhoeddir i’r preswylydd cyntaf o bob cartref i wneud cais am hawlen preswylydd. Gellir ei roi hefyd, ar dderbyn cais, i’r preswylwyr hynny sydd heb fod yn berchen ar gar neu heb wneud cais am hawlen i breswylwyr. Parcio ar gyfer ceir, a faniau ysgafn yn unig.

 • Dim mwy na 1 hawlen
 • £30 am bob hawlen
 • Os nad ydych wedi gwneud cais am hawlen i breswylwyr rhaid i chi gyflwyno 2 brawf o’ch cyfeiriad preswyl.

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, e-bostiwch ni: TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Busnes sydd yn y parth.

 • Dim mwy na 1 hawlen
 • £50 am bob hawlen
 • Profion: Mae'n ofynnol cael copi o'r Lluosydd Trethu Annomestig i'r busnes

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, e-bostiwch ni: TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Ar gael i breswylwyr sy’n dioddef salwch neu anabledd hir dymor neu sydd angen goruchwyliaeth reolaidd.

 • Dim mwy na 1 hawlen
 • Di-dâl
 • Bydd angen prawf am yr angen am oruchwyliaeth feddygol.

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, e-bostiwch ni: TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Bydd gwasanaethau parcio yn cysylltu â chi 30 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu gyda nodyn atgoffa. Os nad ydych wedi derbyn / colli eich nodyn atgoffa e-bostiwch TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Mae angen i chi sicrhau:

 • Fod eich enw ar y dreth gyngor / busnes
 • Fod manylion cerbydau yn aros yr un fath

Bydd angen:

 • Cyfeirnod y cais (darperir ar y nodyn atgoffa)
 • Cod post
 • Cerdyn Debyd / Credyd

ADNEWYDDU AR-LEIN

Os byddwch yn colli neu ddifrodi eich hawlen neu’n newid eich cerbyd ac angen hawlen newydd, bydd angen i chi wneud cais o’r newydd gan amgáu’r holl brofion a’r tâl. Bydd unrhyw hawlen a gyhoeddir yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad y’i cyhoeddir. Os byddwch yn newid cerbyd bydd angen i chi ildio eich hawlen bresennol. Codir y tâl i dalu am y costau gweinyddol o gynhyrchu hawlen newydd.

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, e-bostiwch ni: TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Os byddwch yn symud o’ch cyfeiriad dylech ddychwelyd eich hawlen(ni) atom fel y gallwn eu canslo. Anfonwch eich hawlen(ni) i:

Cyngor Sir Caerfyrddin
Gwasanaethau Parcio
Bwlch Post 90
Caerfyrddin
SA31 3WR

Mae gwneud hyn yn hollbwysig i gynnal y system hawlenni parcio gan na allwn roi hawlen(ni) i ddeiliad newydd eich cartref nes y byddwch chi wedi dychwelyd eich hawlen(ni) chi.

Os ydych newydd symud i mewn dylech gyflwyno’r profion y gofynnir amdanynt yn yr Adran uchod ‘Crynodeb o Reolau’r Cynllun’. If you move to another permit parking zone you will need to apply for a permit for the new zone. Os byddwch yn symud i barth parcio arall rhaid i chi wneud cais am hawlen ar gyfer y parth newydd. Bydd hyn yn galw am lenwi ffurflen gais o’r newydd, cyflwyno’r profion cywir ac amgáu’r tâl priodol. Cofiwch eich bod yn ildio’r hawlen(ni) oedd yn berthnasol i’ch hen gyfeiriad.

I wneud cais am hawlen neu i ofyn cwestiwn, e-bostiwch ni: TSParcioiBreswylwyr@sirgar.gov.uk.

Mae Hawlen Parcio Blynyddol ar gael i'w prynu ar-lein ar gyfer y lleoliadau canlynol:

 • Parc Gwledig Pen-bre
 • Llyn llech Owain
 • Parc Arfordirol y Mileniw

Os na allwch brynu'ch hawlen barcio gartref a bod angen rhywfaint o gymorth arnoch, gallwch fynd i unrhyw un o'r lleoliadau a ganlyn lle bydd y staff yn fwy na pharod i'ch cynorthwyo yn eich pryniant:

 • Parc Gwledig Pen-bre, Penfro Sir Gaerfyrddin, SA16 0EJ
 • Hwb Llanelli, 36 Stepney Street, Llanelli, SA15 3TR
 • Hwb Ammanford, 41 Quay Street, Amanford, SA18 3BS
 • Hwb Caerfyrddin, 3 Spilman Street, Caerfyrddin, SA31 1LE

I wneud cais am hawlen barcio flynyddol bydd angen dogfennaeth arnoch i ddangos bod eich cerbyd (au) wedi'u cofrestru i'ch cyfeiriad cartref. Gall hyn gynnwys llyfr log neu ddogfen yswiriant.

Prynu trwydded barcio flynyddol

 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio