Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/04/2022

Mae'r broses ymgeisio bellach wedi cau. Ymdrinnir â'r ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Os bydd cyllid ychwanegol ar gael, gall y cronfeydd hyn ailagor – cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gofynnwch am gael hysbysiad drwy anfon e-bost at economicdevelopment@sirgar.gov.uk

Gall Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin roi cymorth ariannol i fusnesau ac unig fasnachwyr ar gyfer datblygu safleoedd busnes newydd a phresennol, lle mae swyddi’n cael eu creu o ganlyniad i’r prosiect.

Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau fydd yn dod â buddiannau amlwg i’r economi leol o ran nifer ac ansawdd y swyddi uniongyrchol a gaiff eu creu mewn sectorau allweddol.

Beth sydd ar gael?

Seilir y grant naill ai ar £20,000 am bob swydd a grëir neu hyd at y cyfraddau ymyrraeth canlynol, pa ffigwr bynnag sydd leiaf:

  • Busnesau Bach: 45%;
  • Busnesau Canolig: 35%;
  • Busnesau Mawr*: 25%

Uchafswm y grant yw £100,000  Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y gallai hyn gynyddu. 

Cymhwysedd

Bydd yn rhaid i'r adeilad sydd i'w ddatblygu, ei wella neu ei helaethu fod mewn Ardal Wledig o Sir Gaerfyrddin fel y diffiniwyd yn Strategaeth Datblygu Lleol Ardaloedd Gwledig Sir Gaerfyrddin

Bydd grantiau ar gyfer gwaith ar eiddo ar gael i berchnogion y buddiant rhydd-ddaliad yn yr eiddo neu i ddalwyr prydles sydd i barhau am o leiaf saith mlynedd arall ar ôl y dyddiad a rhagwelir y bydd taliad terfynol y grant yn cael ei wneud. 

*Manylion bellach ar gael wedi nodi yng nghanllawiau’r grant.

Pwysig: Darllenwch y canllawiau cyn gwneud cais

          canllawiau                              

 

Cyllid