Llwybr Dyffryn Tywi

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

Mae trefi Caerfyrddin a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin ymhlith y rhai hynaf, mwyaf hanesyddol o safbwynt diwylliannol yng Nghymru ac maent yn ffynnu yn yr 21ain Ganrif: a hwythau wedi’u cysylltu drwy’r oesoedd gan ddyfroedd rhedegog bywiog ac ymdroellog Afon Tywi ac yna yn y cyfnod modern gan yr A48.

Bellach, mae prosiect newydd cyffrous yn mynd rhagddo i ddod â’r rheilffordd segur rhwng y ddwy dref farchnad hon yn fyw unwaith eto fel atyniad hamdden ac ymwelwyr o bwys. Bydd yn darparu llwybr heb draffig trwy un o’r ardaloedd mwyaf golygfaol yng Nghymru, gan ddilyn llwybr sydd bron â bod wrth ymyl Afon Tywi wrth iddi lifo o Landeilo i Gaerfyrddin ar ei ffordd i Fae Caerfyrddin. Bydd y llwybr yn costio rhwng £5 ac £8 miliwn ac mae set gref o bartneriaid a rhanddeiliaid yn cael ei ffurfio gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru a'r cyngor.

Bydd yn cysylltu ag atyniadau o bwys i dwristiaid ar hyd y llwybr gan gynhyrchu oddeutu £860,000 i £2 filiwn yn yr economi leol bob blwyddyn, yn ogystal â chreu a chefnogi rhwng 17 a 41 o swyddi amser llawn. Hefyd bydd yn rhoi cyfle i bobl deithio mewn modd cynaliadwy ac iach, gan greu cyswllt â phentrefi rhwng y ddwy brif dref.

Mae’r cynllun wedi cael ei rannu’n gamau ar wahân; mae’r pen gorllewinol (rhwng Abergwili a Nantgaredig) wedi’i rannu’n bedwar cam ac er nad yw’r pen dwyreiniol wedi cael ei bennu eto, mae’n debygol y bydd yn cynnwys cysylltiadau o’r A483 heibio i Ysgol Bro Dinefwr. Gan ddibynnu ar y dyluniad terfynol a’r opsiynau cysylltu ym mhob pen, bydd Llwybr Dyffryn Tywi oddeutu 16 milltir o hyd.

Tri metr fydd lled y llwybr a bydd ganddo wyneb wedi’i darmacio. Bydd yn cael ei rannu gan gerddwyr a beicwyr ond gellid caniatáu defnydd gan geffylau yn amodol ar ymchwilio ymhellach i leoliadau ac a yw hyn yn ymarferol ac yn ddiogel

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am y Llwybr Dyffrym Tywi...

Yn dibynnu ar yr aliniad terfynol sydd i'w benderfynu, gan gynnwys opsiynau cysylltu ar ddiwedd bob pen, byddai'r llwybr tua 16 milltir o hyd.

Mae angen gwaith pellach i benderfynu ar hyn oherwydd mae'n dibynnu ar yr aliniad terfynol, nodweddion adeiladu sylweddol megis croesfannau dros afonydd ac unrhyw strwythurau eraill a chostau tir. Y costau a amcangyfrifir ar hyn o bryd yw £5 a £8 miliwn.

Bydd y llwybr yn cael ei agor fesul cam, yn dibynnu ar gaffael tir a chyllid. Fodd bynnag, mae'r cyngor wedi ymrwymo i gyflawni'r cynllun hwn mewn cyn lleied o amser ag y mae'r cyd-drafodaethau cyllid / tir yn ei ganiatáu.

Mae'r cyngor wedi cael grant Cronfa Trafnidiaeth Leol gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi talu am gamau dylunio cynnar y cynllun ac am rywfaint o'r gwaith cychwynnol sydd wedi'i wneud rhwng Fronun a Bwlch Bach, ger y gwaith concrid yn Abergwili. Mae nifer o ffynonellau cyllid eraill yn cael eu clustnodi ac mae amrywiol geisiadau grant yn cael eu paratoi a'u cyflwyno.

Fel arfer byddai llwybr sy'n cael ei gyd-ddefnyddio yn 3 metr o led ag arwyneb seliedig (e.e. Bitwmen)

Ar hyn o bryd mae'r cynlluniau ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn unig; bydd y posibilrwydd o ganiatáu i farchogwyr ceffylau ddefnyddio'r llwybr yn destun ymchwiliad pellach i bennu unrhyw leoliadau dymunol, ymarferol a diogel ar gyfer yr holl ddefnyddwyr gan gynnwys marchogwyr / ceffylau.

Bydd y llwybr yn croesi Afon Cothi tua 700m i’r dwyrain o Nantgaredig ger Abercothi House. Mae’r bont sy’n croesi’r Afon Tywi 1500m ymhellach i’r dwyrain ar hyd y llwybr ac i’r Gogledd-orllewin o Bremenda Uchaf. Mae potensial hefyd ar gyfer pont llai o faint ar hyd y llwybr.

Y broses sy'n cael ei ffafrio byddai i Swyddogion y Cyngor gyfarfod â pherchenogion tir unigol a dod i gytundeb ar sail yr ardal benodol, sy'n bodloni'r anghenion a gofynion rhesymol o ran y tir dan sylw. Bwriad hyn yw bod o fudd i'r ddwy ochr ac yn aml gellir sicrhau telerau mwy ffafriol yn hytrach na'r broses Gorchymyn Prynu Gorfodol, er gellid defnyddio'r opsiwn hwnnw.

Bydd y rhain o fathau a chynlluniau gwahanol i gyd-fynd ag amgylchiadau unigol ac anghenion penodol yn y lleoliad perthnasol. Gellid hefyd dod i gytundeb â'r perchennog tir o ran trefniadau gwaith, gan barhau i ganiatáu mynediad llawn ddirwystr i ddefnyddwyr y llwybr. Gallai dulliau rheoli mynediad gynnwys bolardiau, rhwystrau igam-ogamu, gatiau, rheoli stoc ac eraill.

Na, er gallai'r llwybr groesi daliad tir, ni fydd yn torri ar draws y tir ar y naill ochr. Gellir cadw mynediad i'r perchennog tir er mwyn bodloni anghenion penodol, drwy gytundeb.

Mae cynllun wedi'i rannu i gam pendant ar yr ochr orllewinol (rhwng Abergwili a Nantgaredig) lle nodwyd 4 cam, Gorllewin 1-4, a cham ar yr ochr ddwyreiniol sydd eto i'w benderfynu o ran camau, fodd bynnag mae'n debygol y bydd yn cynnwys cysylltiadau o'r A483 heibio i Ysgol Bro Dinefwr.

Bydd unrhyw gynllun wedi'i ddiogelu'n gadarn ar gyfer y dyfodol o ran symudiadau yn yr afon drwy asesiad peirianneg gofalus a chydgysylltu â pherchenogion tir a Chyfoeth Naturiol Cymru i nodi/cytuno ar fesurau angenrheidiol/derbyniol i ddiogelu'r gosodiad.

Cafodd adroddiad cwmpasu yn asesu nifer o opsiynau ar y ffordd ac oddi ar y ffordd ei gyflawni gan ymgynghorwyr. Penderfynwyd lle bynnag y bo'n bosibl i ddefnyddio llwybr yr hen reilffordd. Nodwyd bod hen reilffyrdd yn llwybrau cerdded a beicio rhagorol, gan eu bod yn ffyrdd trafnidiaeth uniongyrchol sydd eisoes wedi'u sefydlu ac sy'n cysylltu cymunedau. Maent yn weddol wastad gyda rhywfaint o raddiant, ac maent hefyd yn sylfaen dda er mwyn adeiladu. Mae'r cysylltiadau â chymunedau/canolfannau trefol ar bob ochr ac ar hyd y llwybr yn destun rhagor o waith dichonoldeb ac mae gwaith ymchwil yn cael ei wneud i'r opsiynau hyn.

Mae'n annhebygol y bydd y llwybr yn cael ei oleuo ar ei hyd, heblaw mewn rhannau trefol a/neu wrth groesi'r ffordd.

Mae llwybrau sy'n cael eu rhannu yn llefydd delfrydol i fwynhau teithio neu ymarfer corff yn yr awyr iach mewn amgylchedd diogel i ffwrdd o draffig. Bydd mannau croesi'r ffordd yn cael eu cynllunio i sicrhau gwelededd da a chyflymder arafach, gyda goleuadau os yn briodol. Anogir i bawb fod yn ystyrlon wrth ddefnyddio'r llwybr. Byddwn hefyd yn gweithio gyda'r Gwasanaethau Brys a phartneriaid eraill megis Partneriaeth Diogelwch Dŵr Caerfyrddin, nid yn unig er mwyn sicrhau bod diogelwch defnyddwyr wrth wraidd penderfyniadau am y cynllun, ond hefyd er mwyn cynnwys seilwaith fydd yn darparu gwell mynediad i'r afon ar gyfer y gwasanaethau brys.

Mae achos economaidd dros y llwybr wedi cael ei ddatblygu ar sail y galw mewn cynlluniau tebyg mewn mannau eraill yn y DU. Y niferoedd amcanol cyfredol yw tua 15,000 y flwyddyn.

Mae nifer o leoliadau'n cael eu hystyried o ran pwyntiau/mannau mynediad a fydd yn cynnwys cyfleusterau ychwanegol megis parcio/gorffwys/safleoedd picnic; bydd y rhain yn bennaf gerllaw mannau lle mae'r llwybr yn dod i gwrdd â'r briffordd, neu hawliau tramwy cyhoeddus arall. Gallai mynediad arall fod ar gael drwy gytundeb â'r perchenogion tir.

Mae'r rheilffordd sy'n wedi'i datgymalu ar arglawdd, gan gynnig diogelwch rhag llifogydd. Nid yw'r gwaith adeiladu ar y llwybr yn newid proffil y tir felly er bod angen gwneud rhagor o waith ar hwn, ni fyddai disgwyl iddo gael effaith ar lifogydd. Ond cydnabyddir, yn yr un modd â llwybrau beicio eraill a phontydd, bydd achlysuron lle bydd yn rhaid cau'r llwybr oherwydd tywydd eithafol; bydd y cynllun yn cynnwys arwyddion priodol a mesurau diogelwch at y dibenion hyn.

Rydym yn cydnabod rôl bwysig pysgota yn Nyffryn Tywi ac yn cydweithio'n agos gyda pherchnogion tir a grwpiau pysgota, a hynny nid yn unig er mwyn lleihau i'r graddau mwyaf unrhyw darfu posibl ar lecynnau sensitif, ond er mwyn gwneud gwelliannau i sicrhau gwell hygyrchedd a mynediad haws at ddibenion pysgota a chynnal a chadw.

Bydd cynllun cychwynnol da gyda manyleb a nodweddion priodol yn gallu lleihau'r angen am gynnal a chadw. Bydd cynnal a chadw llystyfiant yn ystod y cyfnod adeiladu, ynghyd â'r arwyneb bitwmen yn sicrhau cyfnod hir heb gynnal a chadw, ac ychydig iawn ar ôl hynny, gan sicrhau cost isel dros oes y llwybr. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymrwymo i gynnal a chadw'r ased ochr yn ochr ag ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu grwpiau gwirfoddolwyr lleol i'n cynorthwyo.

Mae adroddiadau ac arolygon amgylcheddol ac ecolegol wedi cael eu cyflawni yn ystod y camau cynharaf er mwyn sicrhau bod cynlluniau nid yn unig yn gwaredu/cyfyngu ar yr effaith ar leoliadau sensitif ond hefyd darparu gwelliannau amgylcheddol lle bo'n bosibl. Mae'r cynllun hefyd yn amodol ar ofynion cynllunio llym o ran materion amgylcheddol.