Ymchwil, tueddiadau a datblygu

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Yn 2018, daeth 3.28 miliwn o ymwelwyr i Sir Gaerfyrddin, gan gynhyrchu bron £442 miliwn i'r economi leol. Treuliwyd dros 6.3 miliwn o ddyddiau twristiaid yn y Sir, ac roedd 1 miliwn o bobl wedi aros yn un o'r 823 o sefydliadau. Mae’r newidiadau ar gyfer 2008 - 2018 (%) fel a ganlyn:

  • Effaith economaidd: +35.4% (£326 miliwn i £441 miliwn yn 2018)
  • Nifer yr ymwelwyr: +11%
  • Cyfwerth ag amser llawn: -3.6%

Cafodd y cynnydd o ran yr incwm sy'n deillio o ymwelwyr ei ysgogi gan berfformiad cryf yn y sector ymwelwyr sy'n aros, yn enwedig llety â gwasanaeth. Ers 2008, mae nifer yr ymwelwyr sy'n aros bob blwyddyn yn Sir Gaerfyrddin wedi cynyddu 59%, gan gyfrannu £35miliwn arall i'r economi yn 2018. Llety heb wasanaeth yw'r darparwr llety mwyaf o hyd. Mae ei effaith economaidd wedi cynyddu 20.7% ers 2008 ac roedd yn werth £254 miliwn yn 2018. Mesurir perfformiad twristiaeth Sir Gaerfyrddin gan ddefnyddio STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor).

Pwy sy'n ymweld â Sir Gâr?

  • Pobl gefnog 55+ oed y mae eu plant wedi gadael cartref
  • Nifer y bobl ym mhob grŵp o ymwelwyr ar gyfartaledd yw 4.4
  • Teuluoedd incwm canolig sydd â phlant hŷn
  • Dywedodd 97% eu bod yn debygol o ddychwelyd yn y dyfodol
  • Dywedodd 98% y byddent yn ei argymell fel lle i ymweld ag ef
  • O ble y maent yn dod: Rhannau eraill o Gymru, Canolbarth Lloegr, De-ddwyrain, Unol Daleithiau, yr Almaen ac Iwerddon