Twristiaeth

Mae twristiaeth yn un o gydrannau allweddol economi Sir Gaerfyrddin ac mae'n un o'r prif ffynonellau cyflogaeth a refeniw, gan gefnogi dros 6,176 o swyddi cyfwerth ag amser llawn, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, a chynhyrchu refeniw gwerth £441 miliwn i economi'r Sir bob blwyddyn.

Mae gan y sector preifat rôl sylfaenol o ran cyflawni elfennau allweddol profiad ymwelwyr ond mae polisïau a swyddogaethau nifer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus yn cael dylanwad cryf ar y ffordd y mae twristiaeth yn cael ei datblygu, ei rheoli a'i hyrwyddo. Rôl hanfodol arall y sector cyhoeddus yw cefnogi busnesau twristiaeth a darparu fframwaith effeithiol y gall mentrau preifat sicrhau twf cynaliadwy a llwyddiant oddi mewn iddo.

Datblygu economi ymwelwyr ffyniannus yn Sir Gaerfyrddin yn seiliedig ar ei chryfderau a'i chymeriad unigryw, sy'n cynhyrchu mwy o wariant ac incwm lleol, yn gwella ei delwedd a'i henw da ac yn gwella ansawdd bywyd i gymunedau lleol.