Twristiaeth

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae ein sector twristiaeth a lletygarwch wedi bod yn tyfu'n gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn ac amcangyfrifwyd ei fod wedi cyfrannu bron i £½ biliwn at yr economi leol yn 2018. Mae bellach ymhlith y sectorau sydd wedi dioddef fwyaf yn sgil pandemig Covid-19.

Gan fod Llywodraeth Cymru yn llacio’r cyfyngiadau symud, rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol a busnesau yn y diwydiant twristiaeth i baratoi at ddychweliad graddol ymwelwyr:

  • 6 Gorffennaf ar gyfer atyniadau awyr agored – yn amodol ar adolygiadau
  • 11 Gorffennaf ar gyfer llety hunangynhwysol – yn amodol ar adolygiadau
  • 13 Gorffennaf gall bariau, bwytai a chaffis â mannau awyr agored baratoi i ailagor – yn amodol ar adolygiadau

Rydym wedi llunio adran Cwestiynau Cyffredin i roi sylw i rai o’r pryderon tynnwyd ein sylw atynt, ynghyd â chanllawiau ar ailagor eich busnes sy’n cynnwys adran i’w lawrlwytho sydd â phosteri defnyddiol ar gadw pellter cymdeithasol a hylendid, yn ogystal â rhestri gwirio ac asesiadau risg.

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi canllawiau penodol ar gyfer ailagor busnesau'n ddiogel yn dilyn Covid-19, a dylid darllen hyn ar y cyd â'r cymorth a ddarperir gan y Cyngor a chyrff eraill megis yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, UKH Cymru a WTA.

Wrth i chi geisio marchnata ac ymgysylltu ag ymwelwyr eto, rydym yn gofyn i bobl ‘barchu, diogelu a mwynhau’ Sir Gaerfyrddin, gan gefnogi busnesau sy’n agos at ble maent yn aros. Yn allweddol i ddychweliad y diwydiant twristiaeth y mae rhoi hyder a sicrwydd i gymunedau lleol fod gofal ychwanegol wedi cael ei gymryd i’w diogelu wrth i ymwelwyr ddychwelyd.

Hefyd mae gennym lawer o adnoddau am ddim i chi eu defnyddio – fideos, delweddau a llawer mwy.

Byddwn yn dal ati i ddiweddaru’r wybodaeth hon, felly rhowch wybod i ni os oes rhywbeth yr hoffech i ni ei ychwanegu at ein gwefan, e-bostiwch: twristiaeth@sirgar.gov.uk.