Twristiaeth

Coronafeirws (COVID-19)

Mae bellach yn orfodol i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG. Mae angen cofnodi manylion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr. Mae hyn er mwyn atal lledaeniad COVID-19.

O Fedi 14, 2020, mae'n ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae canllawiau ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae ein sector twristiaeth a lletygarwch wedi bod yn tyfu'n gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn ac amcangyfrifwyd ei fod wedi cyfrannu bron i £½ biliwn at yr economi leol yn 2018. Mae bellach ymhlith y sectorau sydd wedi dioddef fwyaf yn sgil pandemig Covid-19.

Wrth i chi geisio marchnata ac ymgysylltu ag ymwelwyr eto, rydym yn gofyn i bobl ‘barchu, diogelu a mwynhau’ Sir Gaerfyrddin, gan gefnogi busnesau sy’n agos at ble maent yn aros. Yn allweddol i ddychweliad y diwydiant twristiaeth y mae rhoi hyder a sicrwydd i gymunedau lleol fod gofal ychwanegol wedi cael ei gymryd i’w diogelu wrth i ymwelwyr ddychwelyd.

Hefyd mae gennym lawer o adnoddau am ddim i chi eu defnyddio – fideos, delweddau a llawer mwy.

Byddwn yn dal ati i ddiweddaru’r wybodaeth hon, felly rhowch wybod i ni os oes rhywbeth yr hoffech i ni ei ychwanegu at ein gwefan, e-bostiwch: twristiaeth@sirgar.gov.uk.