Newyddion Twristiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/11/2023

Mae ein llythyr newyddion misol wedi'i anelu at fusnesau twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin. Cofrestrwch i dderbyn.

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data newydd, rydym am i chi wybod sut rydym yn defnyddio eich data personol. Darganfyddwch sut yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth.

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Slotiau nawr ar gael ar gyfer Sioe Deithiol Twristiaeth mis Mai
 • Cynllun Llysgenhadon yn cyrraedd 400 o aelodau
 • Canllawiau Ymwelwyr Dydd Swyddogol 2024 nawr ar gael
 • Chwilio am gwsmeriaid newydd gyda TXGB
 • Help i wella'ch gwefan a'ch cyfryngau cymdeithasol
 • Cyllid Grant Newydd ar gael
 • Cael mwy o archebion grŵp
 • Arolwg Busnes Llwybr Arfordir Cymru a'r Llwybrau Cenedlaethol
 • Ymgyrch 'Diwrnodau Gwych Allan ar y Trên' gyda Thrafnidiaeth Cymru
 • Mae cyllid ar gael ar gyfer gwyliau a digwyddiadau bwyd a diod

Newyddion Twristiaeth Mai 24

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Slotiau ar gael ar gyfer y sioe deithiol twristiaeth nesaf
 • "Cwtsho Lan" yn Sir Gaerfyrddin yn cyrraedd miliynau
 • Deddfwriaeth newydd ynghylch ailgylchu yn y gweithle
 • Gweithredoedd o Gymreictod ar hap
 • Archebwch nawr am ymweliadau am ddim i brif atyniadau'r sir
 • Cynllun Llysgenhadon Sir Gâr yn cyrraedd dros 400
 • Prosiect Pentre Awel yn nodi carreg filltir allweddol

Newyddion Twristiaeth Mawrth 24

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Lansio Grant Digwyddiad Cymunedol newydd ar gyfer 2024!
 • Slotiau bellach ar gael ar gyfer Sioe Deithiol Twristiaeth yng Nghaerfyrddin
 • Ymgyrch Farchnata "Cwtsho Lan"
 • Antur goginio Rick Stein yn Sir Gâr
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am farchnata "O Gawl i Gawl"
 • Archebwch nawr am ymweliadau am ddim i brif atyniadau'r Sir
 • Modiwlau Llysgenhadon Aur bellach yn fyw
 • Canllawiau Ymwelwyr Dydd Swyddogol 2024 yn dod cyn bo hir
 • Cyfle i gwrdd â chyflenwyr bwyd a diod gorau Gorllewin Cymru
 • Ydych chi'n cael anhawster recriwtio ar gyfer eich busnes?
 • Dydd Gŵyl Dewi – cymerwch ran!

Newyddion Twristiaeth Chwefror 24

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Dewch i gwrdd â ni yn y sioe deithiol Twristiaeth a Busnes nesaf
 • Ymgyrch Farchnata "Cwtsho Lan"
 • Diweddariad o ran Marchnata o Gawl i Gawl
 • Archebwch nawr am ymweliadau am ddim i brif atyniadau'r Sir
 • Modiwlau Llysgenhadon Aur bellach yn fyw
 • Map wal twristiaeth newydd o'r Sir ar gael nawr
 • Gwefan Mapio Hawliau Tramwy Cyhoeddus Newydd ar gyfer y Sir

Newyddion Twristiaeth Ionawr 24

 

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Sioe deithiol twristiaeth
 • Y Llysgenhadon Twristiaeth diweddaraf yw Coleg Sir Gâr
 • Martin Clunes ac ITV yn dychwelyd i Lanymddyfri
 • Camau marchnata yn codi ymwybyddiaeth
 • Fideo hyrwyddo newydd Gaeaf 23 bellach ar gael
 • Synhwyrydd Carbon Monocsid yn y sector llety ymwelwyr
 • Rhowch eich barn ar y newidiadau i wyliau ysgol yng Nghymru

Llythyr Newyddion Twristiaeth RhaGfyr

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Dewch i gwrdd â ni | Sioe Deithiol y Gaeaf Sector Twristiaeth y Cyngor Sir
 • Galw ar bob busnes
 • Un o gomedïwyr gorau'r DU yn dychwelyd i'w fan geni i ffilmio ar gyfer Channel 4
 • Caffi sy'n croesawu cŵn yng Nglanyfferi yn un o'r Llysgenhadon diweddaraf
 • Hysbyseb AM DDIM i gyrraedd 25,000 o ddefnyddwyr y mis
 • Bod yn rhan o restr llety'r theatr
 • Taflen Gwybodaeth i Dwristiaid | Gwneud y mwyaf o Natur
 • Cyfraith Newydd - Diweddariad 1 | Deunyddiau Ailgylchu Safleoedd Annomestig
 • Cyfraith Newydd - Diweddariad 2 | Cynhyrchion plastig untro
 • Pecynnau gardd am ddim i sefydliadau cymunedol
 • Parc yr Esgob- Bishop’s Park Abergwili secures major fund to restore a ‘secret’ garden

Llythyr Newyddion Twristiaeth Tachwedd

 

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Da iawn Wynne - Dyn o Gaerfyrddin yn ennill Masterchef
 • Canllaw Ymwelwyr 'Diwrnodau Allan' newydd ar gael nawr
 • Ymgyrch Hyrwyddo 'Croesawu Cŵn' yr Hydref
 • Martin Clunes yn ymweld â Llanymddyfri
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil i dwristiaid
 • Staff y llyfrgelloedd yn dod yn Llysgenhadon Twristiaeth

Newyddion HYDREF 2023

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • DR Taxis yn dod yn llysgennad twristiaeth.
 • Cynnwys am ddim i wella'ch gwefan a'ch cyfryngau cymdeithasol
 • Fideo hyrwyddo newydd yr hydref ar gael
 • Prosiectau twristiaeth lleol yn derbyn cyllid o £1/2m
 • Atyniadau ymwelwyr allweddol yn derbyn y Faner Werdd
 • Paentiad byd-enwog yn dod i atyniad lleol

Newyddion Medi 2023

 

 

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Cigydd enwog yn cofrestru
 • Fideo newydd am yr Arfordir yn mynd yn feirol
 • Diweddariad ynghylch cynllun trwyddedu statudol yng Nghymru
 • Gwybodaeth i dwristiaid ar gyfer gwyliau'r haf
 • Elwa ar Ddigwyddiadau Busnes
 • Elwa ar gynyrchiadau ffilm
 • Newydd | Cipolwg y tu ôl i'r llen ar daith o amgylch Archifau’r Sir
 • Grantiau busnes newydd ar gael
 • Digwyddiad rhithwir i ddysgu mwy am Gronfa Her ARFOR

 

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Modiwl Arian bellach ar gael ar gyfer cynllun Llysgennad Twristiaeth
 • Fideo haf newydd hyrwyddo Sir Gâr yn mynd yn feirol
 • Arolwg busnes
 • Canllaw Arfordir Sir Gâr Newydd
 • Amgueddfa Cyflymder newydd sbon yn agor ym Mhentywyn
 • Eisteddfod yr Urdd 2023 Sir Gâr – wythnos i'w chofio!
 • Baromedr" Busnes Twristiaeth Cymru bellach ar waith
 • Theatrau Sir Gâr yn paratoi'r llwyfan ar gyfer theatr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre dros yr haf
 • Hen Farchnad Llandelio yn agor ei drysau unwaith eto
 • Yn y fath amseroedd anodd…..cyflogwch yn lleol!

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Bod yn Llysgennad Lefel Arian
 • Gŵyl Bwyd a Diod Newydd yn dod i Dref Caerfyrddin
 • Adolygiad gwesty papur newydd y Telegraph
 • Great Western Railway (GWR) yn cyflwyno rhagor o drenau yn Sir Gâr
 • Cyfle Busnes | Cabanau Sionc
 • Marchnad fwyd fisol newydd yn dod ym mis Gorffennaf
 • A oes angen i chi gyflogi staff newydd?

 

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Cyllid ar gyfer digwyddiadau newydd
 • West Wales Cottages yn dod yn llysgennad!
 • Cyfri'r dyddiau cyn croesawu Eisteddfod Urdd 2023
 • Sir Gâr flasus yn ymddangos yn y cylchgrawn Delicious
 • Paratoi ar gyfer gwyliau banc mis Mai
 • Galw trefnwyr digwyddiadau

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth yn cyrraedd 50 o bobl mewn mis
 • Canllaw Ymwelwyr Dydd swyddogol 2023 ar gael
 • Dadorchuddio Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn
 • Cysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd miliwn o bobl mewn penwythnos
 • Fideo hyrwyddo newydd ar gael
 • Sioe deledu newydd yn dangos Sir Gaerfyrddin
 • Gwnewch gais i'r Gronfa Ffyniant Gyffredin nawr

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Cyhoeddi cynllun cyllido newydd gwerth £32 miliwn ar gyfer Sir Gâr
 • Swyddog twristiaeth y cyngor yn dod yn Llysgennad
 • Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig ar gyfer llety - dweud eich dweud nawr
 • Gwneud cais am barcio am ddim ar gyfer digwyddiadau
 • Rhowch wybod i ni am y digwyddiadau Cymraeg a diwylliannol yn eich cymuned
Llwythwch mwy