Gwresogi eich cartref

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/02/2020

Mae yna nifer o fuddion ariannol i'ch helpu chi i leihau eich biliau tanwydd. Rhoddir taliad tanwydd gaeaf (a elwir weithiau'n lwfans tanwydd gaeaf), taliad tywydd oer a gostyngiad cartrefi cynnes yn awtomatig i'r rheiny sy'n gymwys i'w derbyn. Fodd bynnag, mae'n well bob amser edrych i weld a ydych yn derbyn y taliadau hyn.

Taliad blynyddol yw'r Taliad Tanwydd Gaeaf neu'r Lwfans Tanwydd Gaeaf, er mwyn helpu â chostau gwresogi, ac fe'i rhoddir i aelwydydd sy'n cynnwys rhywun a anwyd ar neu cyn 5 Awst 1953. Dylai gael ei dalu'n awtomatig drwy Bensiwn y Wladwriaeth neu fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, Budd-dal Plant na'r Credyd Cynhwysol).

GOV.UK – TALIAD TANWYDD GAEAF

Rhoddir Taliad Tywydd Oer os cofnodir bod y tymheredd cyfartalog yn eich ardal yn 0°C neu'n is, neu os rhagwelir hynny, am 7 diwrnod yn olynol. Cewch daliad o £25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth. Gallech gael Taliadau Tywydd Oer os ydych yn derbyn y canlynol:

 • Credyd Pensiwn
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm
 • Y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Cynhwysol

GOV.UK - TALIAD TYWYDD OER

Mae'r cyflenwyr ynni mwyaf yn rhoi Gostyngiad Cartrefi Cynnes i gynorthwyo pobl sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd. Mae rhai o'r cyflenwyr cyfleustodau llai hefyd yn cymryd rhan yn y cynllun yn wirfoddol. Drwy'r cynllun, gallech gael taliad unwaith yn unig o £140 a dynnir oddi ar eich bil trydan yn uniongyrchol. Mae hyn yn ychwanegol at y Taliad Tanwydd Gaeaf a'r Taliad Tywydd Oer.

GOV.UK - CYNLLUN GOSTYNGIAD CARTREFI CYNNES

Mae'r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan gyflenwyr cyfleustodau a gweithredwr y rhwydwaith. Gallwch gael y cymorth os ydych:

 • wedi cyrraedd oedran pensiwn
 • yn anabl neu â salwch cronig
 • os oes gennych gyflwr meddygol hirdymor
 • os oes plant yn byw gyda chi sydd dan 5 oed
 • os oes gennych nam ar eich clyw neu ar eich golwg neu anghenion cyfathrebu ychwanegol
 • os ydych yn agored i niwed.

Mae'r cymorth yn amrywio gan ddibynnu ar y cyflenwr ac ar amgylchiadau'r unigolyn, ac ymhlith y gwasanaethau a gynigir y mae'r canlynol:

 • Biliau fformat mawr neu mewn Braille
 • Rhybudd ymlaen llaw ynghylch tarfu ar y gwasanaeth
 • Blaenoriaeth os bydd y cyflenwad trydan yn methu
 • Darllen mesuryddion bob chwarter
 • Archwiliadau diogelwch nwy bob blwyddyn
 • Symud mesuryddion i sicrhau mynediad gwell

Er mwyn ymuno â'r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth, bydd angen ichi gysylltu â'ch holl gyflenwyr cyfleustodau yn uniongyrchol. Mae eu manylion cyswllt i'w cael ar eu gwefannau neu ar y biliau a anfonir atoch.

Cynllun effeithlonrwydd ynni / tlodi tanwydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Nyth. Mae'n agored i unrhyw un sy'n byw mewn tŷ preifat neu dŷ rhent preifat sy'n aneffeithlon o ran ynni (gradd E, F neu G)* ac y maen nhw neu rywun sy’n byw gyda nhw yn derbyn budd-daliadau prawf modd. Drwy Nyth, gall ymgeiswyr cymwys gael boeler gwres canolog newydd, deunydd inswleiddio, a chyngor ynghylch ynni a budd-daliadau yn rhad ac am ddim. Mae'r cynllun yn cael ei reoli gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Nwy Prydain.  Ffoniwch 0808 808 2244 i weld pa gymorth y gall Nyth ei gynnig i chi. 

*Cartrefi a fyddai'n cael gradd E, F neu G ar Dystysgrif Perfformiad Ynni.

GWEFAN NYTH CYMRU