Gorchmynion rheoleiddio traffig

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/09/2023

Mae gorchmynion rheoleiddio traffig yn gytundebau cyfreithiol sy'n ein galluogi ni neu'r heddlu i orfodi rheoliadau gan gynnwys:

  • Llinellau melyn dwbl, terfynau cyflymder, parcio ar y stryd, strydoedd unffordd, arafu traffig, maes parcio

Mae'r mwyafrif o orchmynion rheoleiddio traffig yn cael eu llunio drwy gael mewnbwn gan gymunedau lleol a'r heddlu er mwyn mynd i'r afael â thagfeydd traffig neu faterion ansawdd bywyd.

Mae gweithdrefn statudol ar gyfer creu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig.

Dylunio ac ymgynghori

Rydym yn creu dyluniad arfaethedig ar gyfer y gorchymyn rheoleiddio traffig ac yn ymgynghori ynghylch hwn gyda chynghorwyr lleol a chynghorau plwyf, y gwasanaethau argyfwng a weithiau sefydliadau eraill megis y sefydliad trafnidiaeth cludo nwyddau, y sefydliad cludiant ffyrdd a gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus lleol. Ymgynghorir â thrigolion lleol, masnachwyr a grwpiau cymunedol y mae'n debygol y bydd y gorchymyn yn effeithio arnynt pan fo'n briodol. Yn dilyn yr ymgynghori, efallai y caiff y cynnig ei newid.

Hysbysebu'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig

Byddwn fel arfer yn arddangos hysbysiad yn y papur lleol ac yn gosod arwyddion ar y ffyrdd yr effeithir arnynt. Hefyd, gallwn ddarparu hysbysiadau i safleoedd y mae'n debygol y bydd hwn yn effeithio arnynt. Am o leiaf 21 diwrnod o ddechrau'r hysbysiad, gellir gweld y cynnig ar-lein mewn swyddfa cyngor enwebedig. Gellir cyflwyno gwrthwynebiadau a sylwadau ar-lein neu drwy ysgrifennu i'r cyfeiriad yn yr hysbysiad. Bydd cynghorwyr lleol yn ystyried gwrthwynebiadau a materion cynhennus, a byddant yn penderfynu a ddylid caniatáu i'r cynllun symud yn ei flaen fel yr hysbysebwyd, addasu'r cynllun neu roi'r gorau iddo.

Gwneud y Gorchymyn

Caiff y gorchymyn rheoleiddio traffig ei wneud a'i gyflwyno'n ffurfiol.

Gall y broses hon gymryd sawl mis a gall fod yn gostus iawn. Golyga hyn fod cynlluniau sydd angen gorchymyn rheoleiddio traffig fel arfer yn cael eu cynllunio a'u cynnwys yn y rhaglen gyfalaf flynyddol.

Mae gorchymyn rheoleiddio traffig arfaethedig yn hysbysu aelodau'r cyhoedd bod yr awdurdod yn dymuno cyflwyno gorchymyn rheoleiddio traffig, gan roi amser iddynt anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig. Gallwch weld rhestr o orchmynion traffig arfaethedig ar yr adran hysbysiadau cyhoeddus o'n gwefan.

Gweld y hysbysiadau cyhoeddus

Mae gorchymyn arbrofol yn debyg i orchymyn rheoleiddio traffig parhaol, hynny yw y mae'n ddogfen gyfreithiol sy'n gosod cyfyngiadau traffig a pharcio megis cau ffyrdd, parcio a reolir a rheoliadau parcio eraill a nodir gan linellau melyn dwbl neu un llinell felen ac ati. Gall y gorchymyn traffig arbrofol hefyd gael ei ddefnyddio i newid y ffordd y mae'r cyfyngiadau presennol yn gweithio. Gwneir gorchymyn traffig arbrofol o dan Adrannau 9 a 10 deddf rheoleiddio traffig ffyrdd (1984). Gall gorchymyn arbrofol barhau i fod mewn grym am hyd at 18 mis wrth i'r effeithiau gael eu monitro a'u hasesu.

Yn ystod chwe mis cyntaf y cyfnod arbrofol, gellir gwneud newidiadau i unrhyw un o'r cyfyngiadau (ac eithrio taliadau) os oes angen, cyn i'r cyngor benderfynu a yw'n mynd i barhau â newidiadau'r gorchymyn arbrofol yn barhaol neu beidio.

Gweld y hysbysiadau cyhoeddus

I wrthwynebu neu roi sylwadau ar orchymyn rheoleiddio traffig arfaethedig, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at rwjones@sirgar.gov.uk. Cofiwch gynnwys teitl archeb, rhif archeb a'ch enw a'ch cyfeiriad llawn.

Nid yw'n bosibl cyflwyno gwrthwynebiad ffurfiol i orchymyn rheoleiddio traffig arbrofol nes ei fod mewn grym. Unwaith y bydd mewn grym, gellir gwneud gwrthwynebiadau i'r gorchymyn gael ei wneud yn barhaol a rhaid gwneud y rhain o fewn chwe mis i'r diwrnod y daw'r gorchymyn arbrofol i rym. Os derbynnir adborth neu wrthwynebiad yn ystod y cyfnod sy'n awgrymu newid yn syth i'r arbrawf y gellir gwneud newid a gall yr arbrawf fynd rhagddo. Os yw'r gorchymyn arbrofol yn cael ei newid, yna gellir gwrthwynebu o fewn chwe mis i'r diwrnod y caiff y gorchymyn arbrofol i newid.

Mae gorchmynion traffig yn gytundebau cyfreithiol sy'n ein galluogi ni neu'r heddlu i orfodi rheoliadau gan gynnwys cyfyngiadau cyflymder, parcio ar y stryd a strydoedd un ffordd. Mae gorchmynion rheoleiddio ar y stryd yn cwmpasu parcio ar y stryd, cyfyngiadau stopio ac aros.

Os oes angen manylion TRO cyfredol arnoch chi, gallwch ofyn amdano drwy e-bostio rheolitraffig@sirgar.gov.uk

Caiff yr holl gyfyngiadau parcio yn Sir Gaerfyrddin eu cyfuno mewn Gorchymyn Rheoleiddio Traffig unigol ar gyfer y sir gyfan. Gwneir newidiadau i'r Gorchymyn Cydgyfnerthu hwn drwy orchmynion diwygio. Gall y gorchmynion diwygio hyn newid diffiniadau cyfreithiol y cyfyngiadau (yr erthyglau) neu ddisgrifiadau'r lleoliad (yr atodlenni).