Parcio

Rydym yn gweithredu meysydd parcio agored ac aml-lawr ledled y Sir. Mae rheoli parcio da yn hanfodol i sicrhau y gall trigolion ac ymwelwyr symud yn rhydd ac yn ddiogel o fewn yr awdurdod, gan ba bynnag cyfrwng cludo, ar fws, trên neu ar droed. Ein tasg ni yw i gadw llifo traffig, gan sicrhau, lle bynnag y bo modd, mae dyraniad teg a digonol o adnoddau parcio i gwrdd ag anghenion amrywiol y trigolion, ymwelwyr a busnesau.

Rydym yn gyfrifol am reoli a gorfodi parcio a theithio, meysydd parcio, parcio preswyl, parcio ar y stryd a pharcio ar gyfer bysiau.

Mae Sir Gaerfyrddin wedi’i dynodi’n Ardal Gorfodi Arbennig yn unol ag Atodlen 10 o dan Ddeddf Rheoli Traffig 2008. Mi gyhoeddwyd y pwerau gorfodi yn y papur newyddion lleol yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth 2015.

Bydd Hysbysiadau Tâl Cosb yn cael ei gyhoeddi ar gyfer y canlynol:

  • Côd 26 - Cerbyd yn cael ei barcio fwy na 50 centimetr o’r cerb a heb fod mewn man parcio dynodedig
  • Côd 27 - Parcio ger palmant, llwybr beicio, neu ymyl y ffordd sydd wedi’i ostwng i gwrdd a ffordd gerbydau.

Nid oes angen darparu arwyddion neu farciau. Mae’r pwerau gorfodi yn ceisio atal parcio “anystyriol” a bydd dirwyon parcio yn cael ei gyhoeddi ar gyfer pob un o'r uchod. Mae cwrb isel fel arfer ar fannau croesi eiddo preifat a llefydd croesi ar gyfer defnyddwyr ffyrdd sy’n agored i niwed, llwybrau beicio a ymyl y ffordd).

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/02/2018