Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Gallai unrhyw un sydd wedi cael ardystiad meddygol fod ganddo nam meddyliol difrifol (SMI) fod yn gymwys am ddisgownt Treth Gyngor. Mae hyn yn golygu bod gan y person gyflwr parhaol sy’n effeithio’n ddifrifol ar ei weithrediad deallusol neu gymdeithasol.

Ymhlith y cyflyrau sy’n gallu arwain at nam meddyliol difrifol mae clefyd Alzheimer a mathau eraill o ddementia, clefyd Parkinson, anawsterau dysgu difrifol neu strôc, ond gall sawl un arall fod yn berthnasol hefyd. I fod yn gymwys, rhaid i’r person gael diagnosis o SMI gan feddyg a rhaid iddo fod â hawl hefyd i un o’r budd-daliadau a restrir yn isod boed yn derbyn y budd-dal ai peidio.

 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Byw i’r Anabl (cydran gofal cyfradd uwch neu ganol)
 • Cynnydd mewn pensiwn anabledd (gan fod angen gweini cyson)
 • Lwfans Gweithio i’r Anabl
 • Cymhorthdal Incwm (sy’n cynnwys premiwm anabledd)
 • Taliad Atodol neu Lwfans Cyflogadwyedd
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Credyd Cynhwysol (mewn amgylchiadau pan fo cyfyngiad ar allu person i weithio a/neu i wneud gweithgaredd yn gysylltiedig â gwaith)

Lefel y disgownt:

 • Os ydych wedi cael diagnosis o SMI gan feddyg, ac yn byw ar eich pen eich hun neu dim ond gyda phobl eraill sydd â SMI, byddwch yn cael eich eithrio rhag talu’r Dreth Gyngor.
 • Os ydych wedi cael diagnosis o SMI gan feddyg, ac yn byw gydag un oedolyn sy’n gymwys i dalu treth gyngor, bydd eich cartref yn cael gostyngiad o 25%.
 • Os ydych wedi cael diagnosis o SMI gan feddyg, ac yn byw gyda 2 neu ragor o oedolion, ni fydd unrhyw ostyngiad.

Lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf)