Treth y Cyngor

Coronafeirws (COVID-19)

Os yw eich amgylchiadau wedi newid, neu os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i gael Budd-dal Tai Credyd Cynhwysol i helpu i dalu eich rhent, neu Ostyngiad y Dreth Gyngor i helpu o ran eich taliadau Treth Gyngor. Gallwch wneud cais p'un a ydych yn ddi-waith neu'n gweithio; ac mae'r swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau, megis os ydych yn byw ar eich pen eich hun.

Os ydych yn weithiwr ar seibiant bellach neu os ydych yn hunangyflogedig ac wedi gorfod rhoi'r gorau i weithio, byddwn hefyd mor hyblyg â phosibl, er enghraifft, gallwn drefnu gohirio taliadau yn eich amserlen dalu, yn amodol ar dystiolaeth ategol o golli incwm. I drefnu gohirio taliadau neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall ynghylch eich Treth Gyngor, anfonwch e-bost at trethcyngor@sirgar.gov.uk.

I'r trigolion hynny sy'n dal mewn gwaith ac sy'n gallu parhau i dalu eu treth gyngor, hoffem ddiolch i chi. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau critigol i gymunedau yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae Treth Cyngor yn dreth sydd yn cael ei sefydlu gan cynghorwyr lleol i helpu dalu am wasanaethau yn yr ardal. Treth y Cyngor yw'r ffurf gyfredol ar drethi lleol mewn perthynas ag eiddo domestig, a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu am oddeutu 20% o gostau gwasanaethau lleol fel Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Casglu Sbwriel etc.