Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Os yw eich amgylchiadau wedi newid, neu os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i gael Budd-dal Tai Credyd Cynhwysol i helpu i dalu eich rhent, neu Ostyngiad y Dreth Gyngor i helpu o ran eich taliadau Treth Gyngor. Gallwch wneud cais p'un a ydych yn ddi-waith neu'n gweithio; ac mae'r swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau, megis os ydych yn byw ar eich pen eich hun.

Os ydych yn weithiwr ar seibiant bellach neu os ydych yn hunangyflogedig ac wedi gorfod rhoi'r gorau i weithio, byddwn hefyd mor hyblyg â phosibl, er enghraifft, gallwn drefnu gohirio taliadau yn eich amserlen dalu, yn amodol ar dystiolaeth ategol o golli incwm. I drefnu gohirio taliadau neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall ynghylch eich Treth Gyngor, anfonwch e-bost at trethcyngor@sirgar.gov.uk.

I'r trigolion hynny sy'n dal mewn gwaith ac sy'n gallu parhau i dalu eu treth gyngor, hoffem ddiolch i chi. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau critigol i gymunedau yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

O 1 Ebrill 2019, cyflwynodd Senedd Cymru ryddhad newydd ar y dreth gyngor ar gyfer unrhyw berson sy'n gadael y system gofal. Rydych yn cael eich ystyried yn berson sy'n gadael gofal os fuoch mewn gofal am gyfanswm o 13 wythnos neu ragor ar ôl eich pen-blwydd yn 14 oed a'ch bod mewn gofal ar unrhyw adeg o ddyddiad eich pen-blwydd yn 16 oed neu ar ôl hynny.

I fod yn gymwys i gael eich eithrio rhag talu'r dreth gyngor (neu ostyngiad o 25% os ydych yn byw gyda rhywun nad yw'n berson sy'n gadael gofal, yn fyfyriwr amser llawn neu'n berson â nam meddyliol difrifol) rhaid bodloni'r amodau canlynol:

Os ydych yn gymwys i gael yr eithriad/gostyngiad hwn, cysylltwch ag adran y dreth gyngor ar 01554 742110 neu drwy anfon e-bost at trethcyngor@sirgar.gov.uk.

Fel arall, gallwch gysylltu â'r adain Rhianta Corfforaethol ar 01267 246399 neu drwy anfon e-bost at corporateparenting@sirgar.gov.uk. Yna bydd yr adain yn cysylltu â ni ar eich rhan.