Gostyngiad i bobl anabl

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Os yw eich amgylchiadau wedi newid, neu os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i gael Budd-dal Tai Credyd Cynhwysol i helpu i dalu eich rhent, neu Ostyngiad y Dreth Gyngor i helpu o ran eich taliadau Treth Gyngor. Gallwch wneud cais p'un a ydych yn ddi-waith neu'n gweithio; ac mae'r swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau, megis os ydych yn byw ar eich pen eich hun.

Os ydych yn weithiwr ar seibiant bellach neu os ydych yn hunangyflogedig ac wedi gorfod rhoi'r gorau i weithio, byddwn hefyd mor hyblyg â phosibl, er enghraifft, gallwn drefnu gohirio taliadau yn eich amserlen dalu, yn amodol ar dystiolaeth ategol o golli incwm. I drefnu gohirio taliadau neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall ynghylch eich Treth Gyngor, anfonwch e-bost at trethcyngor@sirgar.gov.uk.

I'r trigolion hynny sy'n dal mewn gwaith ac sy'n gallu parhau i dalu eu treth gyngor, hoffem ddiolch i chi. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau critigol i gymunedau yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os ydych yn byw gyda pherson anabl (oedolyn neu blentyn) yna mae'n bosibl y gallwch gael gostyngiad yn eich bil Treth Gyngor.

I fod yn gymwys mae'n rhaid i'r eiddo gynnwys un o'r canlynol i gwrdd ag anghenion y person anabl:-

  1. Ystafell, ar wahân i ystafell ymolchi, cegin neu doiled, a ddefnyddir yn bennaf gan y person anabl ac sy'n angenrheidiol er mwyn cwrdd a'i (h) anghenion. (Sylwer na fydd y gostyngiad yn berthnasol pe bai angen yr ystafell a ddefnyddir gan y person anabl ar yr aelwyd i'w defnyddio fel ystafell wely neu ystafell fyw, hyd yn oed pe na bai ef/hi yn anabl)
  2. Ail gegin neu ystafell ymolchi a ddefnyddir i gwrdd ag anghenion y person anabl, neu
  3. Ddrysau neu fynediadau sydd wedi'u lledu i ddarparu ar gyfer defnyddio cadair olwyn yn y cartref.

Os ydych yn gymwys bydd y dreth a godir arnoch yn ôl graddfa'r band sydd o dan y band a aseswyd ar gyfer eich eiddo e.e. os yw eich eiddo ym mand D gofynnir i chi dalu'r dreth yn ôl graddfa band C.

Os bydd eich eiddo wedi cael ei asesu fel band A, sef y band isaf, byddwn yn parhau i ostwng eich bil treth os llwyddir i gwrdd ag un o'r amodau uchod.

Gallwch wneud cais lenwi'r ffurflen gais ar-lein neu gysylltu ag adain Treth y Cyngor ar 01554 742200.

Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen gais bydd swyddog yn cysylltu â chi i drefnu amser addas i ymweld â chi yn eich cartref i asesu eich hawliad.

Gwneud cais am ostyngiad i bobl anabl