• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ymgynghori a Pherfformiad

Ein nod yw darparu gwasanaethau o safon uchel ac yn gwneud Sir Gaerfyrddin yn lle gwell i fyw, gweithio a mwynhau eich amser hamdden.

Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne Orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n darparu gwasanaethau mewn sir wledig i boblogaeth o tua 170,000.

Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs. Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Os ydych am weld ein hymgynghoriadau gweithredol a chymryd rhan ewch i wefan Lleol-i.

Asesu ein perfformiad a gosod targedau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, yn un o nifer o ffyrdd yr ydym yn gallu gweithio tuag at gyflawni ein nodau a'n hamcanion.

Mae'r Cynllun Gwella yn gynllun blaengar sy'n nodi'r hyn y mae ein Amcanion Gwella Allweddol a Thargedau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn adroddiad ôl-weithredol sy'n esbonio beth sydd wedi'i wneud i sicrhau gwelliannau yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol. 

Main News Thumbnail

Ein Hamcanion Lles 2017-18

Bellach rydym wedi cyhoeddi ein ‘Amcanion Llesiant am 2017-18 (Yn cynnwys Prif Flaenoriaethau Amcanion Gwella)’; gan ddangos sut y cawsant eu dewis, sut y cânt eu cyflawni a sut y byddwn yn mesur eu llwyddiant.

Mae'r cynllun hefyd yn dangos yr hyn y mae ein Prif Flaenoriaethau Amcanion Gwella (KIOPs) yn y flwyddyn i ddod.News Thumbnail

Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2016/17

Cyhoeddwyd ein Hadroddiad Blynyddol ar 2016/17 Perfformiad. Mae hwn yn hunan werthuso ac rydym yn ceisio bod mor agored ac yn onest ag y gallwn. Rydym yn defnyddio data boddhad cwsmeriaid, canlyniadau dangosyddion perfformiad a chymariaethau a chanfyddiadau rheoleiddwyr allanol i lywio ein canfyddiadau.

Darllen mwy

ar-lein am dani