ARFOR

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/11/2019

Nod ARFOR, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw sicrhau twf economaidd a ffyniant, drwy alluogi pobl i gael cyfleoedd gwaith mewn cymunedau lleol a fydd yn cyfrannu at sicrhau llewyrch yr iaith Gymraeg.

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu yn Sir Gaerfyrddin, Gwynedd, Ceredigion ac Ynys Môn a bydd y 4 Awdurdod Lleol yn cydweithio oherwydd eu bod yn debyg o ran cymdeithas a diwylliant.

Amcanion ARFOR

Mae ARFOR yn ceisio hyrwyddo entrepreneuriaeth, twf busnesau a gwytnwch cymunedol, gan ganolbwyntio ar hybu defnydd yr iaith Gymraeg drwy ddarparu cyfle ar gyfer busnesau presennol a busnesau newydd.

Cynllun grant trydydd parti yw ARFOR, sy'n gallu cynnwys cyllid cyfalaf a chyllid refeniw.

Mae'n rhaid i'r holl brosiectau dangos sut y maent yn cyfrannu at amcanion y rhaglen;

  • hybu mentrau a chefnogi twf busnes mewn ardaloedd lle y mae canran uchel o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg
  • sicrhau swyddi gwell sy'n talu'n well i gadw pobl leol yn yr ardaloedd hyn ac annog y rheini sydd wedi gadael i ddychwelyd
  • hyrwyddo gwerth siarad Cymraeg a dwyieithrwydd mewn busnesau gan greu naws cyffrous am le
  • annog busnesau a phobl sy'n symud i ardaloedd gwledig i werthfawrogi a defnyddio'r Gymraeg

Cymhwysedd

Mae'r gronfa ond ar gael i fusnesau bach a chanolig presennol neu newydd yn y sectorau cymwys, sydd wedi'u lleoli yn ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin neu'n bwriadu symud i'r ardaloedd hynny.  Mae'r cymorth wedi'i deilwra'n bennaf ar gyfer busnesau sy'n gweithredu yn y sector bwyd a diod a'r diwydiannau creadigol.

Amodau'r Grant

  • Uchafswm y grant yw £50,000
  • Bydd pob dyfarniad grant yn seiliedig ar hyd at 60% o'r cyfanswm costau cymwys
  • Mae'n rhaid i geisiadau am y grant allu dangos y swyddi newydd a fydd yn cael eu creu o ganlyniad i gymorth ARFOR

Ymgeisio am Gymorth ARFOR

Bydd cyfres o alwadau am geisiadau'n cael ei hagor bob blwyddyn, gan wahodd ceisiadau. Yn amodol ar y cronfeydd sydd ar gael.

Mae’r ail alwad nawr wedi agor ac rydym bellach yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb..

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich mynegiant o ddiddordeb yw 15 Ionawr 2020.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â thîm ARFOR drwy ffonio 01267 224496 neu anfon neges e-bost at arfor@sirgar.gov.uk.

lawrlwytho ffurflen mynegi diddordeb (.pdf)