Cronfa datblygu eiddo masnachol

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/09/2020

  • Coaltown Coffee, Rhydaman

  • Coaltown Coffee, Rhydaman

  • Swyddfeydd MacGregor (Yr hen Jolly Tar), Caerfyrddin

  • Swyddfeydd MacGregor, Caerfyrddin

Bydd y cynllun hwn yn darparu cymorth ariannol ar gyfer adeiladu adeiladau ar gyfer defnydd diwydiannol a masnachol gyda'r prif nod o greu capasiti ar gyfer cyflogaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau fydd yn dod â budd gweladwy i’r economi lleol o ran nifer ac ansawdd y swyddi y darperir ar eu cyfer/swyddi a gaiff eu creu, arwynebedd y llawr a grëir, maint y tir a ddatblygir, nifer y BACH’au y darperir ar eu cyfer, effaith y datblygiad ar yr iaith Gymraeg a nifer y mentrau yn mabwysiadu neu’n gwella strategaethau cydraddoldeb a systemau monitro.

Nod y rhaglen yw cynorthwyo ymgeiswyr sydd angen cymorth ariannol i’w prosiectau fynd rhagddynt, h.y. os na fyddai’r cyllid ar gael ni fyddai’r prosiect yn mynd rhagddo.

Mae’r cyllid ar gael i lenwi’r bwlch ariannol rhwng y costau adeiladu a gwerth yr eiddo ar y farchnad ar ôl ei gwblhau.  Bwriedir i’r cymhelliad hwn roi hwb i nifer yr eiddo busnes o safon uchel sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin drwy gynnig arian i ddarparu unedau diwydiannol neu swyddfeydd.

Bydd yn ofynnol hefyd i brosiectau a arweinir gan berchen-feddiannwr (sy’n meddiannu 50% neu fwy o’r adeilad arfaethedig) ddangos cyfleoedd i greu swyddi a bydd y grant yn sefydlog ar swm o £20,000 fesul swydd a gaiff ei chreu neu’r gyfradd ymyrryd sy’n dilyn, p’un bynnag yw’r ffigur lleiaf:

  • Busnesau bach - 45%
  • Busnesau canolig - 35%
  • Busnesau mawr - 25%.

Bydd cymhwysedd ar gyfer y rhaglen hon yn cael ei asesu fesul achos. 

Mae'r gronfa hon wedi'i hymrwymo'n llawn ar hyn o bryd, os hoffech gael eich rhoi ar y rhestr aros pe bai unrhyw arian pellach ar gael, cysylltwch â’r swyddog prosiect, Rian Furlong ar 01267 242319 neu ebostiwch RFurlong@sirgar.gov.uk.

Lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf) Canllawiau (.pdf)