Newyddion diweddaraf

Rhagor o wybodaeth, y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar Tyisha.

 

Prosiect Merched Coedcae yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 

Mae aelodau o Brosiect Merched  Coedcae yn Llanelli wedi nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl drwy greu murlun celf graffiti yn yr ardal.  

Gan weithio gyda'r artist lleol Steve Jenkins o JenkArts, ysbrydolwyd y grŵp gan themâu twf, cyfeillgarwch, rhyddid a helpu eraill a ddeilliodd o gerdd a ysgrifennwyd gan yr aelodau.  

Grŵp o ddisgyblion o Ysgol Coedcae yn Llanelli yw Prosiect Merched Coedcae sy'n cydweithio i gefnogi ei gilydd i fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl.  

Crëwyd y murlun gyda chymorth Cyngor Sir Caerfyrddin a chyllid gan People Speak Up. 

 

Cafodd un o drigolion Clos Sant Paul hysbysiad cosb benodedig o £400 am dipio'n anghyfreithlon nifer o fagiau ailgylchu glas halogedig a phram yn yr ardal.

Mae modd rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon ar wefan y Cyngor.

Mae'r Grŵp Gweithredu Cymunedau Mwy Diogel yn agored i breswylwyr wardiau Tyisha a Glanymôr i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eu cymuned a chael dweud eu dweud ar faterion diogelwch cymunedol.

Cynhelir grwpiau ar y trydydd dydd Iau bob mis am 2pm yn Neuadd Sant Barnabas, Stryd Llewellyn, Llanelli SA15 1BD.

Rydym wedi cynyddu mesurau diogelwch ar hen safle ysgol Copperworks ar ôl i wardeiniaid Cymunedol Tyisha ddal tresmaswyr.

Mae gwaith uwchraddio wedi'i wneud i gamerâu cylch cyfyng yn yr ardal sy'n cwmpasu'r ysgol a'r ardal gyfagos er mwyn atal unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol pellach rhag digwydd. Mae'r ardal hefyd yn cael ei monitro'n agos gan Dîm Trawsnewid Tyisha, y Tîm Plismona yn y Gymdogaeth a Thîm Atal Tanau Bwriadol Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae disgyblion o Ysgol Pen Rhos ac Ysgol Gynradd Bigyn wedi gweithio gyda'r Cyngor i lanhau ardal Tyisha.

Mae sesiynau codi sbwriel wedi cael eu cynnal ar draws ardal Tyisha gyda chymorth disgyblion ysgolion lleol a gafodd sioc wrth weld gweithredoedd anghyfrifol nifer sy'n dewis taflu sbwriel yn yr ardal, yn enwedig nifer y gorchuddion wyneb a ddaethpwyd o hyd iddynt wedi'u taflu.

Diolch i ddisgyblion o'r ddwy ysgol sy'n helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn lân.

 

 

Mae tri chynllun Gwarchod Cymdogaeth newydd wedi'u cyflwyno'n ddiweddar i ardaloedd yn Nhyisha gyda chymorth Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth bellach yn chwilio am wirfoddolwyr er mwyn helpu i sicrhau eu llwyddiant drwy helpu i gynyddu teimladau o ddiogelwch cymunedol a lleihau achosion o droseddu.

I gael rhagor o wybodaeth am ymuno â'r Cynllun Gwarchod Cymdogaeth neu am gyngor ar sut i sefydlu Cynllun yn eich ardal, anfonwch e-bost i: tyisha@sirgar.gov.uk.

 

 

Mae gweithio mewn partneriaeth wedi galluogi nifer o brosiectau diogelwch cymunedol yn ardal Tyisha i wneud cynnydd.

Mae hyn yn cynnwys unedau teledu cylch cyfyng newydd sy’n cwmpasu ardaloedd allweddol ledled Tyisha, yn ogystal â gosod systemau diweddaredig i roi mynediad drwy ffob drws mewn tai cymunedol sy’n eiddo i’r Cyngor i sicrhau diogelwch y trigolion.

Mae cam 3 y rhaglen ffensio yng Nghlos Sant Paul bellach wedi’i gwblhau hefyd. Mae hyn eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Mae cyfarfodydd rheolaidd rhwng y tîm Trawsnewid Tyisha a Thîm Plismona Bro Llanelli wedi galluogi’r ddau dîm i nodi’n gyflym ardaloedd problemus o ran troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae digwyddiadau Cwrdd â’r Stryd hefyd wedi rhoi cyfle i’r ddau dîm gwrdd â thrigolion lleol, casglu gwybodaeth a nodi ardaloedd problemus posibl o ran cyuriau
ac alcohol. Cynhaliwyd digwyddiadau diweddar yn Ger y Llan, Ffordd yr Orsaf, Ffordd Lakefield a Llys y Morwr.

Am fwy o wybodaeth am y prosiectau, cysylltwch â thîm Tyisha.

Mae pobl ifanc o grwpiau cymunedol yn Nhyisha wedi creu gwaith celf lliwgar ar y byrddau arddangos o amgylch Clos Sant Paul.

Mae Tîm 14 Ymddiriedolaeth y Tywysog a People Speak Up, sef prosiect Merched Coedcae, wedi creu darnau o waith celf sy’n codi calon yn seiliedig ar themâu sy’n bwysig iddyn nhw.

Cafodd y bobl ifanc o People Speak Up eu hysbrydoli gan gerdd a grëwyd gan y grŵp, ac mae rhan ohoni hefyd yn ymddangos yn y gwaith celf.

Mae’r gwaith celf a grëwyd gan Dîm 14 Ymddiriedolaeth y Tywysog yn seiliedig ar eu dehongliad o’r themâu canlynol: ‘cariad’, ‘Cymru am byth’, ‘ymdrechu’, ‘arweinydd’ a ‘chefnogaeth’.

Bu’r ddau grŵp cymunedol yn gweithio gyda’r artist grati, Steve Jenks, a’u helpodd i ddod â’u syniadau yn fyw.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cymryd y cam cyffrous nesaf yn ei gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid ardal Tyisha yn Llanelli drwy chwilio am bartner i ailddatblygu sawl safle yn yr ardal.

Rydym nawr am ddechrau’r broses dendro swyddogol i ddod o hyd i bartner i’n helpu i wireddu’r cynlluniau ar gyfer y safl eoedd. Byddant yn cynnwys tai sy’n bodloni anghenion y gymuned, yn ogystal â chyfl eusterau i bawb eu mwynhau.

Mae pedwar safle allweddol sy’n rhan o’r cynllun, sy’n cynnwys tir gwag ac adeiladau adfeiliedig.

Dyma’r safleoedd allweddol:

  • Tir gwag ar hen safle y Pedwar Tŷ (Maes-y-Gors)
  • Hen Ysgol Maesllyn
  • Hen Ysgol Copperworks
  • Clos Sant Paul