Newyddion diweddaraf

Rhagor o wybodaeth, y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar Tyisha.

 

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith prosiect Trawsnewid Tyisha a dysgu rhagor am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol.

Facebook – chwiliwch am 'Trawsnewid Tyisha / Transforming Tyisha’

e-bost

Mae timau Trawsnewid Tyisha a Chymoni eich Cymuned Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio cynllun peilot sy'n darparu peiriannau bagiau baw cŵn ar draws Tyisha.

Mae'r peiriannau wedi'u lleoli ledled y ward i helpu'r rhai sy'n anghofio bagiau wrth fynd â'u cŵn am dro ac i gadw Tyisha yn glir o faw cŵn. Bydd y fenter hon yn helpu i wella'r amgylchedd ac i atal baw annymunol rhag mynd ar eich esgid.

Bydd y peiriannau'n cael eu monitro'n wythnosol, ond cysylltwch â thîm Tyisha os byddwch yn sylwi ar unrhyw broblemau.

Yn ddiweddar, roedd Wardeiniaid Cymunedol a Thîm Gorfodi Materion Amgylcheddol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymryd rhan mewn ymarfer ar y cyd oedd yn canolbwyntio ar waredu gwastraff busnes yn gywir yn ardal Llanelli.

O ganlyniad, cyflwynwyd un hysbysiad cosb benodedig a phedwar hysbysiad adran 46 o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 am droseddau gan gynnwys sbwriel a'r ffordd y mae busnesau'n rhoi eu gwastraff wrth ymyl y ffordd i'w gasglu.

Mae rhaglen o weithio mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi'i sefydlu i helpu i leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled Tyisha.

Mae hyn yn cynnwys teithiau cerdded, boreau coffi a Chymhorthfa Plismona yn Home Bargains, ac mae pob un ohonynt yn rhoi cyfle i breswylwyr fynegi eu pryderon am droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Ymunwch â grŵp newydd sydd â'r nod o wella ein mannau gwyrdd a rhoi cyfleoedd i wirfoddolwyr cymunedol gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gwella'r amgylchedd.

Chwiliwch am 'Llanelli Green Spaces Network' ar Facebook neu cysylltwch â Paolo drwy ffonio 07956592806 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus newydd wedi'i gyflwyno yn ddiweddar gan Gyngor Sir Caerfyrddin i helpu i fynd i'r afael â throseddau cysylltiedig â chyffuriau ac alcohol yng nghanol tref Llanelli.

Mae'r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus yn ddiweddariad o'r gorchymyn blaenorol ac yn rhoi'r pŵer i'r Heddlu ofyn i unigolyn stopio yfed alcohol yn ogystal â chaniatáu i Swyddogion atafaelu alcohol ac eitemau sy'n ymwneud â chyffuriau.

Yn dilyn llwyddiant y gorchymyn blaenorol, mae'r gorchymyn newydd wedi'i roi ar waith i helpu i gefnogi preswylwyr ac i wella ansawdd eu bywydau yn dilyn ymgynghori ag aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid. Mae'r gorchymyn newydd yn rhoi pwerau ychwanegol i'r Heddlu atafaelu eitemau sy'n ymwneud â chyffuriau yn ogystal ag ehangu'r ardal y mae'n ei chwmpasu.

Gall methu â chydymffurfio arwain at arestiad a dirwy o hyd at £1,000.

Nid yw'r Gorchymyn yn berthnasol i fannau cyhoeddus lle mae gwerthu ac yfed alcohol yn cael ei awdurdodi o dan ddeddfwriaeth arall, megis clybiau a thafarndai.

Bydd y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn parhau ar waith am dair blynedd a bydd yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gorchymyn, edrychwch ar wefan y Cyngor.

Aeth Wardeiniaid Cymunedol Tyisha gyda Swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys i gynnal gwarant gyffuriau mewn eiddo yn Nhyisha. Cymerwyd camau gweithredu perthnasol yn erbyn yr unigolyn. Roedd yr heddlu wedi ymdrin â'r unigolyn a chymerwyd y camau perthnasol. Gwaith ar y cyd fel hyn yw dim ond un o'r pethau y mae'r heddlu a thîm Tyisha yn ei wneud i helpu i wneud ein cymuned yn fwy diogel.

Os ydych yn ymwybodol o unrhyw weithgarwch yn ymwneud â chyffuriau yn eich ardal chi, ffoniwch 101.

Daeth preswylwyr, ysgolion a grwpiau cymunedol o Dyisha at ei gilydd i gymryd rhan mewn gorymdaith lusernau Nadoligaidd ym mis Rhagfyr.

Bu tîm Trawsnewid Tyisha y Cyngor a People Speak Up yn helpu disgyblion o Ysgol Pen Rhos ac Ysgol Bigyn, yn ogystal â'r grŵp cymdeithasol i bobl dros 50 oed yn y Ffwrnes Fach, i greu llusernau a oedd wedi cael eu cario yn ystod yr orymdaith.

Gan ddechrau yn y Ffwrnes Fach, aeth yr orymdaith trwy Barc Stryd Ann, Maes y Gors, Heol yr Orsaf a thrwy ganol y dref.

Roedd hetiau hyfryd wedi'u gwau ar hyd llwybr yr orymdaith, a grëwyd yn hael gan y grŵp lleol 'Hearts & Crafts' yn Nhyisha, sydd wedi'i leoli yn Neuadd Paddock Street.

Parhaodd y dathliadau yn dilyn yr orymdaith, gyda charolau Nadolig yn cael eu canu gan ddisgyblion o Ysgol Bigyn ac Ysgol Pen Rhos, yn ogystal â chôr cymunedol People Sing Up.

Gyda diolch i Gyngor Tref Llanelli, Heddlu Dyfed-Powys, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Hearts & Crafts, Ysgol Bigyn, Ysgol Pen Rhos ac i bawb a ddaeth i gefnogi'r orymdaith ar y diwrnod.

Mae disgwyl i 36 o gamerâu Teledu Cylch Cyfyng gael eu gosod ar draws y ward mewn ardaloedd allweddol gan gynnwys Tŷ Stafford, Clos Sant Paul ac mewn mannau gwyrdd yng Nghlos Sant Paul a pharc Stryd Ann yn dilyn ymgynghori â'r preswylwyr.

Nod y Teledu Cylch Cyfyng yw gwella diogelwch cymunedol a rhoi gwybod am ddigwyddiadau yn y safleoedd allweddol hyn.

Prosiect Merched Coedcae yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 

Mae aelodau o Brosiect Merched  Coedcae yn Llanelli wedi nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl drwy greu murlun celf graffiti yn yr ardal.  

Gan weithio gyda'r artist lleol Steve Jenkins o JenkArts, ysbrydolwyd y grŵp gan themâu twf, cyfeillgarwch, rhyddid a helpu eraill a ddeilliodd o gerdd a ysgrifennwyd gan yr aelodau.  

Grŵp o ddisgyblion o Ysgol Coedcae yn Llanelli yw Prosiect Merched Coedcae sy'n cydweithio i gefnogi ei gilydd i fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl.  

Crëwyd y murlun gyda chymorth Cyngor Sir Caerfyrddin a chyllid gan People Speak Up. 

 

Cafodd un o drigolion Clos Sant Paul hysbysiad cosb benodedig o £400 am dipio'n anghyfreithlon nifer o fagiau ailgylchu glas halogedig a phram yn yr ardal.

Mae modd rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon ar wefan y Cyngor.

Mae'r Grŵp Gweithredu Cymunedau Mwy Diogel yn agored i breswylwyr wardiau Tyisha a Glanymôr i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eu cymuned a chael dweud eu dweud ar faterion diogelwch cymunedol.

Cynhelir grwpiau ar y trydydd dydd Iau bob mis am 2pm yn Neuadd Sant Barnabas, Stryd Llewellyn, Llanelli SA15 1BD.

Rydym wedi cynyddu mesurau diogelwch ar hen safle ysgol Copperworks ar ôl i wardeiniaid Cymunedol Tyisha ddal tresmaswyr.

Mae gwaith uwchraddio wedi'i wneud i gamerâu cylch cyfyng yn yr ardal sy'n cwmpasu'r ysgol a'r ardal gyfagos er mwyn atal unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol pellach rhag digwydd. Mae'r ardal hefyd yn cael ei monitro'n agos gan Dîm Trawsnewid Tyisha, y Tîm Plismona yn y Gymdogaeth a Thîm Atal Tanau Bwriadol Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae disgyblion o Ysgol Pen Rhos ac Ysgol Gynradd Bigyn wedi gweithio gyda'r Cyngor i lanhau ardal Tyisha.

Mae sesiynau codi sbwriel wedi cael eu cynnal ar draws ardal Tyisha gyda chymorth disgyblion ysgolion lleol a gafodd sioc wrth weld gweithredoedd anghyfrifol nifer sy'n dewis taflu sbwriel yn yr ardal, yn enwedig nifer y gorchuddion wyneb a ddaethpwyd o hyd iddynt wedi'u taflu.

Diolch i ddisgyblion o'r ddwy ysgol sy'n helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn lân.

 

 

Mae tri chynllun Gwarchod Cymdogaeth newydd wedi'u cyflwyno'n ddiweddar i ardaloedd yn Nhyisha gyda chymorth Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth bellach yn chwilio am wirfoddolwyr er mwyn helpu i sicrhau eu llwyddiant drwy helpu i gynyddu teimladau o ddiogelwch cymunedol a lleihau achosion o droseddu.

I gael rhagor o wybodaeth am ymuno â'r Cynllun Gwarchod Cymdogaeth neu am gyngor ar sut i sefydlu Cynllun yn eich ardal, anfonwch e-bost i: tyisha@sirgar.gov.uk.

 

 

Mae gweithio mewn partneriaeth wedi galluogi nifer o brosiectau diogelwch cymunedol yn ardal Tyisha i wneud cynnydd.

Mae hyn yn cynnwys unedau teledu cylch cyfyng newydd sy’n cwmpasu ardaloedd allweddol ledled Tyisha, yn ogystal â gosod systemau diweddaredig i roi mynediad drwy ffob drws mewn tai cymunedol sy’n eiddo i’r Cyngor i sicrhau diogelwch y trigolion.

Mae cam 3 y rhaglen ffensio yng Nghlos Sant Paul bellach wedi’i gwblhau hefyd. Mae hyn eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Mae cyfarfodydd rheolaidd rhwng y tîm Trawsnewid Tyisha a Thîm Plismona Bro Llanelli wedi galluogi’r ddau dîm i nodi’n gyflym ardaloedd problemus o ran troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae digwyddiadau Cwrdd â’r Stryd hefyd wedi rhoi cyfle i’r ddau dîm gwrdd â thrigolion lleol, casglu gwybodaeth a nodi ardaloedd problemus posibl o ran cyuriau
ac alcohol. Cynhaliwyd digwyddiadau diweddar yn Ger y Llan, Ffordd yr Orsaf, Ffordd Lakefield a Llys y Morwr.

Am fwy o wybodaeth am y prosiectau, cysylltwch â thîm Tyisha.

Mae pobl ifanc o grwpiau cymunedol yn Nhyisha wedi creu gwaith celf lliwgar ar y byrddau arddangos o amgylch Clos Sant Paul.

Mae Tîm 14 Ymddiriedolaeth y Tywysog a People Speak Up, sef prosiect Merched Coedcae, wedi creu darnau o waith celf sy’n codi calon yn seiliedig ar themâu sy’n bwysig iddyn nhw.

Cafodd y bobl ifanc o People Speak Up eu hysbrydoli gan gerdd a grëwyd gan y grŵp, ac mae rhan ohoni hefyd yn ymddangos yn y gwaith celf.

Mae’r gwaith celf a grëwyd gan Dîm 14 Ymddiriedolaeth y Tywysog yn seiliedig ar eu dehongliad o’r themâu canlynol: ‘cariad’, ‘Cymru am byth’, ‘ymdrechu’, ‘arweinydd’ a ‘chefnogaeth’.

Bu’r ddau grŵp cymunedol yn gweithio gyda’r artist grati, Steve Jenks, a’u helpodd i ddod â’u syniadau yn fyw.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cymryd y cam cyffrous nesaf yn ei gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid ardal Tyisha yn Llanelli drwy chwilio am bartner i ailddatblygu sawl safle yn yr ardal.

Rydym nawr am ddechrau’r broses dendro swyddogol i ddod o hyd i bartner i’n helpu i wireddu’r cynlluniau ar gyfer y safl eoedd. Byddant yn cynnwys tai sy’n bodloni anghenion y gymuned, yn ogystal â chyfl eusterau i bawb eu mwynhau.

Mae pedwar safle allweddol sy’n rhan o’r cynllun, sy’n cynnwys tir gwag ac adeiladau adfeiliedig.

Dyma’r safleoedd allweddol:

  • Tir gwag ar hen safle y Pedwar Tŷ (Maes-y-Gors)
  • Hen Ysgol Maesllyn
  • Hen Ysgol Copperworks
  • Clos Sant Paul

 

Llwythwch mwy