Credyd Pensiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/09/2023

Gall Credyd Pensiwn ychwanegu at incwm person. Hefyd gall roi mynediad at amrywiaeth o hawliau eraill fel cymorth gyda chostau tai, y dreth gyngor, biliau gwresogi ac i'r rhai 75 oed neu hŷn, trwydded deledu am ddim.

Er bod y nifer sy'n manteisio ar Gredyd Pensiwn ar ei lefel uchaf ers 2010, mae gormod o bobl yn dal i golli allan.

 

Am Gredyd Pensiwn

Mae Credyd Pensiwn yn ychwanegu at incwm wythnosol i isafswm gwarantedig o £201.05 yr wythnos ar gyfer pensiynwyr sengl neu £306.85 ar gyfer cyplau. Mae’n daliad di-dreth i’r rhai sydd:

 • wedi cyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn, sef oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ac
 • yn byw ym Mhrydain Fawr

Gallai rhywun barhau i Pensiwn Credyd os:

 • nad ydynt wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol
 • oes ganddynt rywfaint o gynilion neu bensiwn bach
 • ydynt yn byw gyda’u teulu o oedolion
 • ydynt yn berchen ar eu cartref eu hunain

Efallai y cewch symiau ychwanegol os oes gennych gyfrifoldebau a chostau eraill.

Mae’r ychwanegiad a symiau ychwanegol yn cael eu hadnabod fel ‘Credyd Gwarantedig’.

 

Mae Credyd Pensiwn yn rhoi arian ychwanegol i chi i helpu gyda'ch costau byw os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel. Gall Credyd Pensiwn hefyd helpu gyda chostau tai fel rhent daear neu daliadau gwasanaeth.

Mae Credyd Pensiwn ar wahân i'ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallwch gael Credyd Pensiwn hyd yn oed os oes gennych incwm arall, cynilion neu fod yn berchen ar eich cartref eich hun.

Mae Credyd Pensiwn yn werth, ar gyfartaledd, £3,500 y flwyddyn.

Efallai y cewch help ychwanegol os ydych yn ofalwr, yn anabl iawn neu'n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc.

Gallwch ddefnyddio'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn i ddarganfod a ydych yn gymwys i Gredyd Pensiwn a faint y gallech chi ei gael: www.gov.uk/cyfrifiannell-credyd-pensiwn

Os cewch Gredyd Pensiwn gallwch hefyd gael help arall, fel:

 • Budd-dal tai os ydych yn rhentu'r eiddo rydych yn byw ynddo
 • Cefnogaeth ar gyfer llog morgais os ydych yn berchen ar yr eiddo rydych chi'n byw ynddo
 • Gostyngiad Treth Gyngor
 • Trwydded deledu am ddim os ydych yn 75 oed neu'n hŷn
 • Help gyda thriniaeth ddeintyddol y GIG, sbectol a chostau trafnidiaeth ar gyfer apwyntiadau ysbyty,
 • Os ydych chi'n cael math penodol o Gredyd Pensiwn
 • Help gyda'ch costau gwresogi trwy'r Cynllun Disgownt Cartrefi Cynnes
 • Gostyngiad ar y gwasanaeth ailgyfeirio Post Brenhinol os ydych yn symud tŷ

Peidiwch â diystyru eich hun. Mae tua 1.5 miliwn o bensiynwyr ledled y DU yn ei dderbyn.

I wirio eich cymhwysedd, defnyddiwch y gyfrifiannell Credyd Pensiwn i ddarganfod faint o Gredyd Pensiwn y gallai fod gennych hawl iddo – heb roi unrhyw fanylion personol.

Ar gyfartaledd, mae'r taliad Credyd Pensiwn dros £65 yr wythnos mewn gwirionedd - mae hynny ymhell dros £3,000 yn ychwanegol y flwyddyn. Hefyd, gall cael Credyd Pensiwn ddarparu pasbort i helpu gyda phethau fel rhent, y dreth gyngor, Taliadau Tywydd Oer a thrwydded deledu am ddim i bobl 75 oed a hŷn.

Gall pobl fod â chynilion neu bensiwn arall a dal i gael arian ychwanegol. Yn wahanol i fudd-daliadau eraill sy'n gysylltiedig ag incwm fel Credyd Cynhwysol, nid oes terfyn cyfalaf a chaiff cynilion Credyd Pensiwn o lai na £10,000 eu hanwybyddu.

Gall perchnogion tai gael Credyd Pensiwn hefyd. Mewn gwirionedd, mae bron i hanner y bobl sy'n cael Credyd Pensiwn yn berchen ar eu cartref eu hunain.

Gall pobl hawlio cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd yr oedran cymwys, sydd bellach yn oed Pensiwn y Wladwriaeth.

Efallai y bydd gennych hawl i Gredyd Pensiwn – hyd yn oed os nad oes gennych hawl i Bensiwn y Wladwriaeth.

Anghywir – Gallai eich amgylchiadau personol fod wedi newid, ac efallai bod eich incwm neu'ch cyfalaf wedi newid o ganlyniad. Bydd y £10,000 cyntaf o gynilion yn cael eu hanwybyddu wrth gyfrifo a all rhywun gael Credyd Pensiwn.

Gallwch wneud cais drwy un alwad ffôn syml am ddim. Hyd yn oed os mai dim ond ychydig bach o Gredyd Pensiwn y mae rhywun yn ei gael, gall agor y drws i dderbyn budd-daliadau a gwasanaethau eraill fel Taliadau Tywydd Oer a thriniaeth ddeintyddol am ddim.

Fodd bynnag, os dymunwch, gallwch lenwi ffurflen hawlio ar bapur, y gellir ei lawrlwytho o wefan GOV.UK neu gellir gwneud cais ar-lein.

Bydd y Gwasanaeth Pensiwn hefyd yn eich helpu i hawlio budd-daliadau eraill (fel Budd-dal Tai, sy'n gallu helpu i dalu rhent) os oes gennych hawl i'r rheiny hefyd.

Fodd bynnag, bydd angen i chi gysylltu â ni'n uniongyrchol os ydych yn dymuno gwneud cais am ostyngiad yn eich Treth Gyngor.

Llwythwch mwy