Gweithio gyda ni

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/11/2022

Gwirfoddoli gyda ni

Mae gennym ni gyfleoedd i bobl sydd ag ychydig o amser i'w sbario i'n helpu ni i ofalu am dreftadaeth Sir Gaerfyrddin.

Mae amrywiaeth o rolau ar gael a byddwn yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth lawn i chi. Trwy wirfoddoli, byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd.

Mae gan ein gwirfoddolwyr lefelau amrywiol o brofiad neu sgiliau blaenorol. Dylai fod gan bob gwirfoddolwr ddealltwriaeth o'r angen i ofalu am adnoddau a rhoi sylw i fanylder.  Yn achos peth o'r gwaith, bydd angen rhywfaint o hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron ac offer arall. Ein nod, lle bo modd, yw chwilio rôl i chi sy'n cyfateb i'ch gallu a'ch sgiliau.

Lleoliadau Gwaith

Rydym o'r farn fod cynnig lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr a disgyblion ysgol yn ffordd wych o gael golwg ar y gwaith pwysig a diddorol yr ydym yn ei wneud.

Rydym yn ceisio sicrhau bod y gwaith gwirfoddoli mor amrywiol â phosibl. Mae peth o'r gwaith yn cynnwys:

  • Glanhau a phecynnu dogfennau
  • Rhestru casgliadau newydd
  • Sganio a digideiddio
  • Gweithio ar ein harddangosfeydd
  • Ymateb i ymholiadau o bell

Mae'r gwaith i gyd yn cael ei wneud dan oruchwyliaeth uniongyrchol aelod proffesiynol o staff.

Rydym hefyd yn cynnig lleoliad profiad gwaith gwirfoddol i bobl sy'n ystyried gyrfa mewn archifau a rheoli cofnodion cyn gwneud cais am gwrs rheoli archifau ôl-raddedig cydnabyddedig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn lleoliad profiad gwaith nei mewn gwirfoddoli, cysylltwch â ni i gael ragor o wybodaeth.

Cyfeillion Archifau Sir Gaerfyrddin

Ffurfiwyd grŵp Cyfeillion Archifau Sir Gaerfyrddin sawl blwyddyn yn ôl i gefnogi gwaith Archifau Sir Gaerfyrddin ac mae’n parhau i wneud hynny mewn ystod o ffyrdd gwahanol.

  • Mae'n darparu cymorth ariannol ar gyfer prynu ac adfer dogfennau gwerthfawr
  • Mae'n lobïo ar ran Archifau Sir Gaerfyrddin lle bynnag y bo'n briodol
  • Mae'n trefnu ymweliadau addysgol â gwasanaethau a safleoedd eraill o ddiddordeb hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt
  • Mae'n trefnu cyfres o ddarlithoedd gan siaradwyr gwybodus ar amrywiaeth o bynciau
  • Mae'n cyhoeddi cylchlythyrau ddwywaith y flwyddyn.

Mae modd i bawb sydd â diddordeb ag archifau Sir Gaerfyrddin ymaelodi.

Tanysgrifiad blynyddol yw £10 (sengl)/£15 (ar y cyd). Mae rhagor o fanylion ar gael i'r rhai sydd â diddordeb drwy anfon e-bost at carmarthenshirearchives@yahoo.co.uk a gallwch ein dilyn ar ein tudalen Facebook Friends of Carmarthenshire Archives.