Profiad gwaith

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/10/2021

Bob blwyddyn mae dros 200 o bobl wedi cael y cyfle i ymgymryd â lleoliad profiad gwaith gyda ni. Gall eich profiad gwaith fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion, yn amrywio o ychydig ddyddiau'r wythnos hyd at bedair wythnos lawn.

Mae profiad gwaith yn rhoi cyfle i chi ddod i weld sut rydym yn gweithio. Gall unrhyw un dros 14 oed (blwyddyn 10 yn yr ysgol) wneud cais am leoliad gwaith di-dâl.

Cyn i chi gysylltu mae'n bwysig eich bod yn ystyried yr hyn yr hoffech ei wneud ar gyfer eich profiad gwaith. Mae gennym gyfleoedd mewn amryw o adrannau, sydd yn ffordd wych o gael gwell syniad am yr hyn rydyn ni'n ei wneud yng Nghyngor Sir Caerfyrddin - p'un a yw'n gweithio ym maes technoleg gwybodaeth, chwaraeon a hamdden, neu gyfrifeg. Hefyd, fel un o'r cyflogwyr mwyaf yng ngorllewin Cymru mewn sir ddwyieithog gallwn gynnig lleoliadau profiad gwaith dwyieithog ym mhob adran.

Gan fod rhai timau'n delio â gwybodaeth gyfrinachol a sensitif, ni allwn ddarparu profiad gwaith ym mhob adran (er enghraifft o fewn gwaith cymdeithasol plant neu oedolion), ond gwnawn ein gorau i ddarparu are ich gyfer os oes modd.

Daw pobl am gyfnod o brofiad gwaith gyda ni am lawer o resymau gwahanol, gan gynnwys:

  • Cael blas ar weithio o fewn adran cyn ymrwymo i gwrs coleg
  • Ymgymryd â gwobrau Dug Caeredin fel rhan o'u hastudiaethau
  • Dychwelyd i gyflogaeth ar ôl cyfnod o absenoldeb
  • Ennill profiad da i gyfeirio ato fel rhan o broses ymgeisio ar gyfer Prifysgol / Coleg.

Trwy ymgymryd â phrofiad gwaith mewn amgylchedd Cyngor prysur, gallwch ennill sgiliau gwerthfawr fel gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu, gall hyn eich helpu i ddatblygu hyder mewn amgylchedd gwaith.

Bob blwyddyn mae gennym fwy o geisiadau am brofiad gwaith nag y gallwn ei ddarparu, felly gofynnwn i chi lenwi ffurflen gais ar-lein sy'n ein helpu i ddarganfod mwy amdanoch a'ch paru â'r lleoliad profiad gwaith cywir. Bydd y ffurflen hon yn gofyn am wybodaeth fel eich dyddiadau dewisol, eich lleoliad a'r math o waith y mae gennych ddiddordeb ynddo. Unwaith y bydd y wybodaeth hon gennym, byddwn yn ceisio ein gorau i'ch paru â phrofiad gwaith addas.

Sylwer, nid yw cyflwyno cais am brofiad gwaith yn warant o dderbyn. Mae profiad gwaith yn ddi-dâl ac nid ydym yn gallu cynnig costau treuliau.

Mae ceisiadau wedi'u hatal ar hyn o bryd ar gyfer Pob Cais am Brofiad Gwaith.

Darllen ein Cwestiynau Cyffredin