Cyd-ddeiliaid Contract

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/11/2023

Ychwanegu cyd-ddeiliad contract

Fel deiliad contract gallwch ychwanegu person arall fel cyd-ddeiliad contract o dan eich contract meddiannaeth (tenantiaeth). Mae'n rhaid i chi gael ein caniatâd i wneud hyn.

Efallai na fyddwn yn gwrthod caniatâd yn afresymol, ond gallwn roi caniatâd yn unol ag amodau, cyn belled nad ydynt yn afresymol.

Gellir ychwanegu cyd-ddeiliad contract newydd heb orfod dod â'r contract presennol i ben a dechrau un arall.

Pan fydd person yn cael ei wneud yn gyd-ddeiliad contract, bydd ganddo'r hawl i'r holl hawliau a bydd yn ddarostyngedig i holl rwymedigaethau'r contract o'r diwrnod y daw'n gyd-ddeiliad contract.

Os hoffech ychwanegu person fel cyd-ddeiliad contract, yna cwblhewch y ffurflen Cais am Wybodaeth. Byddwn wedyn yn ymchwilio i'ch cais.

Cais am Wybodaeth

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad cyn gynted â phosibl.

 

Dileu cyd-ddeiliad contract

Gall cyd-ddeiliad contract dynnu'n ôl neu roi'r gorau i gontract ar unrhyw adeg trwy roi 4 wythnos o rybudd ysgrifenedig i ni.

Gall cyd-ddeiliad contract adael contract heb i'r contract ddod i ben ar gyfer gweddill cyd-ddeiliaid y contract.

Pan fydd person yn tynnu'n ôl neu'n rhoi'r gorau i gontract, bydd gan weddill cyd-ddeiliaid y contract hawl lwyr i'r holl hawliau a nhw fydd yn gwbl atebol am rwymedigaethau'r contract.

Os hoffech dynnu'n ôl neu roi'r gorau fel cyd-ddeiliad contract, yna cwblhewch y ffurflen Hysbysiad Tynnu'n Ôl i Landlord.

Hysbysiad Tynnu'n Ôl i Landlord