Trethi Busnes

Tâl yw Trethi Annomestig Cenedlaethol (TAC neu Drethi Masnachol) a godir ar eiddo masnachol ac a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ers 1990. Mae'r symiau a gesglir gan bob Awdurdod yng Nghymru yn cael eu casglu ynghyd mewn cronfa a'u hailddosbarthu i gynghorau lleol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r arian o'r gronfa hon, yn ogystal ag unrhyw arian arall y mae'r Cyngor yn ei dderbyn, yn helpu i dalu am y gwasanaethau a ddarperir yn eich ardal. Rydym yn derbyn arian o'r ffynonellau canlynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Grant Cynnal y Dreth, Trigolion Lleol - Treth y Cyngor, Busnesau Lleol - Trethi Annomestig (a ailddosberthir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru)

Rhaid talu Treth Anomestig mewn 10 rhandaliad misol o fis Ebrill, yn ddyledus ar y 15fed o bob mis neu cyn hynny. Os ydych yn dod yn gymwys i dalu Treth Anomestig yn ystod y flwyddyn bydd eich rhandaliadau'n cael eu haddasu yn ôl nifer y dyddiadau talu sy'n weddill. Y ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus i dalu yw trwy ddebyd uniongyrchol.

  • Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn syml ac ni chodir tâl amdano, a gallwch ei ganslo ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at eich banc neu gymdeithas adeiladu.
  • Nid oes yn rhaid i chi adnewyddu eich Debyd Uniongyrchol bob blwyddyn.
  • Mae Debyd Uniongyrchol yn cael ei warantu gan y banciau a'r cymdeithasau adeiladu dan sylw ac felly os oes camgymeriad yn cael ei wneud byddwch yn cael ad-daliad llawn yn syth.

Byddwch yn derbyn llythyr yn nodi symiau, dyddiadau ac amlder y taliadau a fydd yn cael eu tynnu o'ch cyfrif ac o unrhyw newidiadau 10 diwrnod ymlaen llawn, er mwyn rhoi amser i chi wneud ymholiadau yn eu cylch os oes angen. Os yw manylion y taliadau'n newid, nid oes rhaid llanw unrhyw ffurflenni i llanw i fewn. Y cyfan sydd angen ei wneud yw arwyddo un ffurflen ac mae'r newidiadau y cytunwch iddynt yn cael eu gwneud yn syth.

Gallwch chi sefydlu'ch Debyd Uniongyrchol dros y ffôn ar 01554 742330. Fel arall, gallwch agraffu'r ffurflen debyd uniongyrchol, cwblhewch yr holl adrannau a dychwelwch y ffurflen atom: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin, Tŷ Elwyn, Llanelli, SA15 3AP.

Rydym hefyd yn derbyn taliadau ar-lein, bydd angen eich:

  • cyfeirnod cyfrif
  • enw'r cyfrif
  • faint hoffech chi dalu

Rydym yn derbyn y mathau canlynol o gardiau credyd/debyd (Visa, Mastercard, Switch, Solo, Visa Delta).

Lawrlwythwch ffurflen debyd uniongyrchol Talu eich ardrethi busnes ar-lein