Trethi Busnes

Tâl yw Trethi Annomestig Cenedlaethol (TAC neu Drethi Masnachol) a godir ar eiddo masnachol ac a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ers 1990. Mae'r symiau a gesglir gan bob Awdurdod yng Nghymru yn cael eu casglu ynghyd mewn cronfa a'u hailddosbarthu i gynghorau lleol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r arian o'r gronfa hon, yn ogystal ag unrhyw arian arall y mae'r Cyngor yn ei dderbyn, yn helpu i dalu am y gwasanaethau a ddarperir yn eich ardal. Rydym yn derbyn arian o'r ffynonellau canlynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Grant Cynnal y Dreth, Trigolion Lleol - Treth y Cyngor, Busnesau Lleol - Trethi Annomestig (a ailddosberthir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru)

Rhaid talu Treth Anomestig mewn 10 rhandaliad misol o fis Ebrill, yn ddyledus ar y 15fed o bob mis neu cyn hynny. Os ydych yn dod yn gymwys i dalu Treth Anomestig yn ystod y flwyddyn bydd eich rhandaliadau'n cael eu haddasu yn ôl nifer y dyddiadau talu sy'n weddill.

Yn bersonol neu drwy'r post

Gallwch talu yn un o swyddfeydd talu'r Cyngor.

Gwnewch eich siec yn daladwy i Cyngor Sir Caerfyrddin

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus i dalu yw trwy ddebyd uniongyrchol.

  • Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn syml ac ni chodir tâl amdano, a gallwch ei ganslo ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at eich banc neu gymdeithas adeiladu.
  • Nid oes yn rhaid i chi adnewyddu eich Debyd Uniongyrchol bob blwyddyn.
  • Mae Debyd Uniongyrchol yn cael ei warantu gan y banciau a'r cymdeithasau adeiladu dan sylw ac felly os oes camgymeriad yn cael ei wneud byddwch yn cael ad-daliad llawn yn syth.

Byddwch yn derbyn llythyr yn nodi symiau, dyddiadau ac amlder y taliadau a fydd yn cael eu tynnu o'ch cyfrif ac o unrhyw newidiadau 10 diwrnod ymlaen llawn, er mwyn rhoi amser i chi wneud ymholiadau yn eu cylch os oes angen.

Os yw manylion y taliadau'n newid, bydd rhaid llanw ffurflen newydd Debyd Uniongyrchol i fewn ac mae'r newidiadau y cytunwch iddynt yn cael eu gwneud yn syth.

Gallwch chi sefydlu'ch Debyd Uniongyrchol dros y ffôn ar 01554 742330.

Gallwch hefyd agraffu'r ffurflen debyd uniongyrchol, cwblhewch yr holl adrannau a dychwelwch y ffurflen atom: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin, Tŷ Elwyn, Llanelli, SA15 3AP.

Taliadau ar-lein

Rydym hefyd yn derbyn taliadau ar-lein, bydd angen eich:

  • Cyfeirnod cyfrif
  • Enw'r cyfrif
  • Faint hoffech chi dalu

Rydym yn derbyn y mathau canlynol o gardiau credyd / debyd (Visa, Mastercard, Switch, Solo, Visa Delta)

Talu eich ardrethi busnes ar-lein   Lawrlwythwch ffurflen debyd uniongyrchol (.PDF)