Diweddariad blynyddol o'r gofrestr pleidleiswyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/02/2021

O fis Gorffennaf 2020, anfonwyd cyfathrebiad at bob eiddo preswyl yn Sir Gaerfyrddin a oedd naill ai'n cadarnhau pwy sydd wedi cofrestru ar gyfer yr eiddo hwnnw neu os oeddem yn ansicr, gwnaethom ofyn i ddeiliad y tŷ lenwi'r ffurflen a anfonwyd. Mae'n bwysig eich bod yn darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani, os na wnewch chi mae rheolau'r Llywodraeth yn golygu y gallech gael dirwy o £1000.

Sut mae ymateb

Ewch i www.elecreg-response.co.uk/Carmarthenshire/cy-GB a rhowch y cod diogelwch sydd wedi'i argraffu ar eich ffurflen. Wedyn gofynnir i chi am eich cyfrinair 5 digid. Mae'n hawdd ac yn gyflym a gallwch wneud popeth mewn un man, gan gynnwys cadarnhau nad oes dim newidiadau ac ychwanegu preswylwyr newydd.

Os nad oes dim newidiadau gallwch hefyd ymateb drwy ffonio neu anfon neges destun:

  • Ffoniwch 08082841550 a rhowch eich cod diogelwch
  • Anfonwch eich cod diogelwch  a'ch cyfrinair 5 digid mewn neges destun at 07786209350

Os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, gallwch lenwi'r ffurflen a'i hanfon atom yn yr amlen a ddarperir, post am ddim.

Preswylwyr newydd sy'n cael eu hychwanegu at y Ffurflen Ymholiad Aelwyd

Bydd angen i'r holl breswylwyr newydd sy'n cael eu hychwanegu at y Ffurflen Ymholiad Aelwyd wneud cais am bleidleisio. Ar ôl i ni gael eu henwau byddwn yn anfon Ffurflenni Cofrestru Unigol atynt. Gall preswylwyr newydd naill ai llenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd yn yr amlen a ddarperir, neu gallant fynd ar-lein i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Y manylion sydd eu hangen i gofrestru yw eich enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni, eich rhif yswiriant gwladol ac ambell i fanylyn arall.

Cofrestru ar-lein yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud hyn, ond os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01267 228889 a gallwn gwblhau eich cais dros y ffôn.