Gwastraff gardd

Compostio gartref yw un o'r ffyrdd mwyaf cost effeithiol a mwyaf cydnaws â'r amgylchedd o ymdrin â gwastraff gardd. Gall oddeutu traean o wastraff gael ei gompostio'n hawdd gartref – gan gynnwys torion gardd, cardbord, bagiau te a phapur. Os na allwch gompostio gartref, defnyddiwch eich canolfan ailgylchu agosaf.

Os nad ydych yn gallu gwneud dim un o'r uchod, rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd tymhorol. Darperir whilfin 240 litr i chi a fydd yn cael ei wagio bob pythefnos. Bydd casgliadau eleni yn dechrau ar yr wythnos sy'n dechrau 12 Mawrth tan 30 Tachwedd.

Os byddwch yn talu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn derbyn gostyngiad o 15% ac yn talu £42 am y tymor, neu gallwch ddewis talu ychydig ar y tro drwy Ddebyd Uniongyrchol a thalu cyfanswm o £49.42.

Mae'n rhaid gosod eich bin gwastraff gardd yn yr un lleoliad a'ch bin sbwriel/ailgylchu. Rhaid i chi osod y bin allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad (ac ar ôl 6pm ar y noson cyn eich casgliad).

Beth allaf ei roi yn fy min gwastraff gardd?

Mae'n rhaid gosod y gwastraff gardd yn rhydd yn y bin (peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau). NI FYDD unrhyw wastraff sy'n cael ei osod y tu allan i'r bin yn cael ei gasglu.

Ie, i mewn â nhw... 

  • Toriadau gwrychoedd, coed a llwyni; gwreiddiau; toriadau a chribinion porfa;dail; planhigion, blodau a chwyn.

Na, peidiwch â'u cynnwys...

  • Bagiau plastig, potiau a hambyrddau; briciau, rwbel, pridd a cherrig; ffensiau, siediau a physt; gwastraff bwyd yn cynnwys crafion; boncyffion coed a changhennau dros 4 modfedd (10cm) o ddiamedr; gwellt gwely, gwasarn ac ysgarthion anifeiliaid; chwyn ymwthiol fel canclwm Siapan, yr efwr enfawr a’r ffromlys chwarennog.

NI FYDD eich bin yn cael ei wagio os yw'n cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu. Byddwn yn ymchwilio i achosion cyson o halogi ac os bydd yn parhau mae'n bosibl y daw'r gwasanaeth i ben.

Peidiwch â gorlenwi na chywasgu'r gwastraff yn y bin. Os bydd y bin yn rhy drwm i'r lori ei godi NI FYDD yn cael ei wagio.

Gwneud cais am gasglu gwastraff gardd Adnewyddu eich gwasanaeth gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/05/2018