Cynllun gwella hawliau tramwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/02/2019

Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (2007-2017) blaenorol Sir Gaerfyrddin wedi cyrraedd diwedd ei gyfnod, felly ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy diwygiedig.

 Yn dilyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CRoW) 2000, roedd yn ofynnol i bob awdurdod priffyrdd lleol gyhoeddi cynllun gwella hawliau tramwy ar gyfer ei ardal gyfan.

Bwriedir i'r cynlluniau gwella fod yn brif ddull i’r awdurdodau priffyrdd lleol ganfod y newidiadau i'w rhoi ar waith o ran rheoli a gwella eu Rhwydwaith Hawliau Tramwy lleol er mwyn cyrraedd nod y llywodraeth o ddarparu'n well ar gyfer cerddwyr, beicwyr, pobl sy'n marchogaeth a phobl sy'n cael anhawster symud.

Rhoddir pwyslais arbennig ar roi rhagor o fynediad i gefn gwlad i bob defnyddiwr waeth pa mor abl ydyw, a rhoddir pwyslais arbennig ar lwybrau o drefi ac iddynt gysylltiadau â chyfleusterau ac amwynderau cyhoeddus, ac ar gysylltiadau sy'n creu teithiau crwn ar gyfer hamdden ac iechyd.

Asesu wrth lunio'r cynllun

Wrth lunio'r cynllun hwn, roedd asesu:

  • I ba raddau y mae’r hawliau tramwy lleol yn diwallu anghenion y cyhoedd ar hyn o bryd a’r anghenion tebygol i’r dyfodol.
  • Y cyfleoedd y mae hawliau tramwy lleol (yn arbennig llwybrau troed, llwybrau beicio, llwybrau ceffylau a chilffyrdd cyfyngedig) yn eu cynnig ar gyfer ymarfer corff a mathau eraill ar adloniant awyr agored ac ar gyfer mwynhau'r ardal.
  • Hygyrchedd hawliau tramwy i bobl ddall neu rannol ddall ac eraill sydd â phroblemau symudedd.
  • Materion eraill a bennir gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac sy’n ymwneud â’r hawliau tramwy lleol.

Yn ogystal, dylai Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy gynnwys 'Datganiad Gweithredu' y mae'r awdurdod yn bwriadu ei roi ar waith er mwyn rheoli hawliau tramwy lleol ac er mwyn sicrhau rhwydwaith gwell o hawliau tramwy lleol. Efallai hefyd y bydd awdurdodau lleol yn y broses o lunio, neu eu bod eisoes wedi llunio, cynlluniau a strategaethau eraill ar gyfer meysydd gwaith perthnasol. Ymhlith y meysydd perthnasol mae byw'n iach, hamdden, adloniant, chwaraeon, twristiaeth, trafnidiaeth a strategaethau cymunedol.