Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/01/2024

Amcanion trwyddedu yw atal trosedd ac anhrefn, sicrhau diogelwch y cyhoedd, atal niwsans cyhoeddus ac amddiffyn plant rhag niwed.

Mae angen i chi gael trwydded ar gyfer y gweithgareddau canlynol:

Yng nghyd-destun y ddeddf drwyddedu, mae ‘adloniant rheoledig’ yn cynnwys y canlynol:

 • Dramâu.
 • Dangos ffilmiau.
 • Digwyddiadau chwaraeon dan do.
 • Arddangosfeydd reslo neu focsio.
 • Cerddoriaeth fyw (gan gynnwys karaoke).
 • Cerddoriaeth a recordiwyd.
 • Y cyhoedd neu berfformwyr yn dawnsio.
 • Unrhyw adloniant fel y disgrifir yn 5, 6 neu 7 uchod.

Fodd bynnag, does dim angen trwydded ar gyfer y gweithgareddau canlynol:

 • Ffilmiau sy'n arddangos cynnyrch neu'n hysbysebu nwyddau neu wasanaethau yn gyfan gwbl neu'n bennaf, neu sy'n darparu gwybodaeth, addysg neu gyfarwyddyd.
 • Ffilmiau fel rhan o arddangosfa mewn amgueddfa neu oriel.
 • Darllediadau teledu a radio, ar yr amod eu bod yn cael eu darlledu yn “fyw” ac nad ydynt wedi'u recordio.
 • Cyfarfodydd neu wasanaethau crefyddol.
 • Adloniant mewn mannau addoli crefyddol cyhoeddus.
 • Ffeiriau gardd (oni bai eu bod yn cael eu cynnal er budd preifat).
 • Adloniant mewn cerbyd sy'n teithio.
 • Dawnsio Morris.
 • Adloniant achlysurol

Mae angen gwahanol fathau o drwyddedau er mwyn cynnal gweithgareddau trwyddedig mewn digwyddiad. Daw'r rhain o dan y penawdau canlynol:

Bydd angen naill ai Trwydded Safle neu hysbysiad digwyddiadau dros dro ar bob lleoliad i lwyfannu/cynnal gweithgareddau trwyddedig. Os yw cyfanswm nifer y bobl y gall y digwyddiad eu cynnwys, gan gynnwys staff a pherfformwyr, yn llai na 499, gallwch wneud cais am hysbysiad digwyddiadau dros dro (os nad oes gan eich lleoliad drwydded eisoes). Os gall y digwyddiad gynnwys 500 o bobl neu fwy, bydd angen ichi wneud cais i'r cyngor lleol am drwydded safle ar gyfer eich digwyddiad.