Datganiad ynghylch Gwastraff ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Newidiadau a wnaed dros y 6 mlynedd diwethaf

Rydym yn parhau i wneud newidiadau i wasanaethau gwastraff er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth ailgylchu gorau posibl i drigolion ac yn bodloni ein targedau statudol.

2016

Ymestyn ailgylchu ar ymyl y ffordd i bob cartref yn y sir. Cyflwyno casgliad gwastraff gardd newydd y tanysgrifir ar ei gyfer, trwy wasanaeth biniau olwynion y codir tâl amdano.

2017

Dechrau dosbarthu 3 rholyn o fagiau ailgylchu glas i bob cartref bob blwyddyn.

2018

Ychwanegu 3 rholyn o leinwyr biniau bwyd at y danfoniadau blynyddol. Annog mwy o gartrefi i ailgylchu eu bwyd.

2019

Cyflwyno newidiadau sylweddol yn ein canolfannau ailgylchu, i hybu cyfraddau ailgylchu a lleihau costau sy’n deillio o ddefnydd masnachol anghyfreithlon a blaenoriaethu lefel uchel o wasanaeth i breswylwyr Sir Gaerfyrddin. Gwahardd gwastraff masnachol a chyflwyno hawlenni ar gyfer cerbydau masnachol penodol. Rhoi gwiriadau preswylio ar waith, yn ogystal â didoli unrhyw wastraff mewn bagiau du a ddygir i'r safleoedd.
Lleihau'r lwfans bagiau du ar gyfer cartrefi, i 3 fesul casgliad. Cafodd hyn ei roi ar waith fel anogaeth bellach i leihau gwastraff ac i ailgylchu ymhlith deiliaid tai; drwy fabwysiadu dull hierarchaidd o leihau gwastraff yn gyntaf cyn ailgylchu popeth posibl.

2020

Cynyddu nifer y cynwysyddion ailgylchu gwydr ar draws ein safleoedd ailgylchu.
Gwella ein gwasanaeth dosbarthu eitemau ailgylchu a chasglu gwastraff swmpus, er mwyn cyflymu’r cyflenwad i’n cwsmeriaid, a chynyddu’r gallu i gasglu.
Cyflwyno system yn seiliedig ar apwyntiadau ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref o ganlyniad i'r pandemig Coronafeirws ym mis Mai 2020. Mae'r system yn caniatáu i breswylwyr archebu ymlaen llaw neu ar y diwrnod, yn ddigidol neu drwy ein canolfan gyswllt.

2021 Cynhyrchion Hylendid Amsugnol wedi'u Dargyfeirio o safleoedd tirlenwi trwy gyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff hylendid newydd.